Las intervenciones telefónicas en el proceso penal : revisión de un debate

Autor/a

González Blesa, Francisco Javier,

Director/a

Pérez del Valle, Carlos,

Fecha de defensa

2017-07-12

Páginas

339 p.Departamento/Instituto

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

Resumen

La investigació d'alguns delictes en el procés penal requereix envair la intimitat i el dret al secret de les comunicacions dels individus. La reforma de la LO nº 13/2015, de 5 d'octubre, ha introduït canvis jurídics, substantius i processals en molts aspectes relatius a la manera de materialitzar la mesura d'ingerència en aquest dret fonamental, ja que la intervenció telefònica afecta directament a l'esfera de privacitat del subjecte. En la present tesi analitzarem el context problemàtic; és a dir, si la nova normativa ha fet vessar tant les exigències jurisprudencials dels nostres tribunals en la matèria, així com les aportacions de la doctrina més especialitzada, pel buit legislatiu anterior existent pel que fa a determinats aspectes de la qüestió, i revisarem el debat sempre obert respecte dels problemes que s'han plantejat en els últims temps i en l'actualitat.


La investigación de algunos delitos en el proceso penal requiere invadir la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones de los individuos. La reforma de la LO nº 13/2015, de 5 de octubre, ha introducido cambios jurídicos, sustantivos y procesales en muchos aspectos relativos al modo de materializar la medida de injerencia en dicho derecho fundamental, ya que la intervención telefónica afecta directamente a la esfera de privacidad del sujeto. En la presente tesis analizaremos el contexto problemático; es decir, si la nueva normativa ha colmado tanto las exigencias jurisprudenciales de nuestros tribunales en la materia, así como las aportaciones de la doctrina más especializada, por el vacío legislativo anterior existente respecto a determinados aspectos de la cuestión, y revisaremos el debate siempre abierto respecto de los problemas que se han planteado en los últimos tiempos y en la actualidad.


The investigation of some crimes in the criminal process requires invading the privacy and the right to secrecy of the communications of individuals. The reform of LO nº 13/2015, of October 5, has introduced legal, substantive and procedural changes in many aspects regarding the way to materialize the measure of interference in this fundamental right, since the telephone intervention directly affects the sphere of the subject. In the present thesis we will analyze the problematic context; that is to say, whether the new legislation has fulfilled both the jurisprudential requirements of our courts in this area and the contributions of the most specialized doctrine, the previous legislative vacuum on certain aspects of the issue, and review the debate always open regarding the problems that have arisen in recent times and today.

Palabras clave

Dret a la intimitat; Dret al secret de les comunicacions; Procés penal; Prova il·lícita; Derecho a la intimidad; Derecho al secreto de las comunicaciones; Proceso penal; Prueba ilícita; Right to privacy; Right to confidentiality of communications; Criminal procedure; Unlawful proof

Materias

343 - Derecho penal. Delitos

Documentos

Tjgb.pdf

1.896Mb

 

Derechos

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)