Sostenibilitat als centres culturals: exposicions d'art amb criteris ecològics

Author

Alcubierre, Anna

Director

Martinell, Alfons

Codirector

Gómez Pradas, Muriel

Tutor

Carbonell Camós, Eliseu

Date of defense

2021-09-06

Pages

278 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Pedagogia

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Educació

Abstract

The work belongs to sustainability and culture, it is a research on how we act and what ecological responsibility we take, in the spaces dedicated to temporary art exhibitions. The objective is justified because museum institutions and collaborators do not have practical and accessible information, to get a lower impact on the biosphere, with the diverse ephemeral constructions in which they are involved. The main objective is to provide specific ecological criteria, and facilitate the development of best practices, much more beneficial to our ecosystem. The research provides applicability recommendations to reduce the environmental impacts generated by temporary art exhibitions. We use qualitative research: content analysis by defining the limitations of the theoretical and conceptual framework, observation to know the state of the issue and to know what systems and processes are being used, and the case study to apply the valuation system and compare practical examples


El treball s’emmarca en l’àmbit de la sostenibilitat i la cultura, és una investigació sobre com actuem i quina responsabilitat ecològica prenem, als espais dedicats a les exposicions temporals. La proposta es justifica perquè les institucions museístiques i col·laboradors no disposen d’informació pràctica i accessible, per tal d’aconseguir un menor impacte a la biosfera, en les diverses construccions efímeres en què estan involucrats. L’objectiu principal és aportar criteris ecològics específics, i així facilitar el desenvolupament de bones pràctiques, força més beneficioses pel nostre ecosistema. La recerca proporciona recomanacions d'aplicabilitat per tal de reduir els impactes ambientals generats per les exposicions temporals d’art. Utilitzem una metodologia d’investigació qualitativa: l'anàlisi de continguts per la definició de les limitacions del marc teòric i conceptual, l'observació per conèixer l'estat de la qüestió i saber quins sistemes i processos s'estan utilitzant, i l'estudi de cas per aplicar el sistema de valoració i comparar exemples pràctics

Keywords

Museus; Museos; Museums; Exposicions; Exposiciones; Exhibitions; Sostenibilitat; Sostenibilidad; Sustainability; Espais efímers; Espacios efímeros; Ephemeral spaces; Ecodisseny; Ecodiseño; Ecodesign; Consciència ambiental; Consciencia ambiental; Environmental awareness

Subjects

504 - Threats to the environment; 7 - the arts. Recreation. Entertainment. Sport

Documents

taar_20210906.pdf

44.03Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)