El paper de la intel·ligència emocional en el rendiment acadèmic de l'alumnat de primària

Author

Perpiñà Martí, Georgina

Director

Serrat Sellabona, Elisabet

Sidera Caballero, Francesc

Date of defense

2021-12-20

Pages

154 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Doctorate programs

Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació

Abstract

Why do some people adapt better to life's adversities? Why do some students with a high IQ fail at school, while others with less intellectual capacity do better academically? How do we explain that people with a low IQ are able to interact with others effectively? The concept of emotional intelligence (from now on, EI) emerged to try to answer these questions and similar ones. The interest to study EI has increased significantly in the last decades due to the empirical evidence shown by some studies on the influence it can have on variables such as job success, health and well-being, or academic performance (AP). In the educational field, there is some consensus that EI is an important skill for the development of the students, both for their well-being and for their future success. However, there are still many remaining gaps to be explained in the relationship between EI and AP and the actual influence of EI in the school context. Most of the research done so far has studied the relationship between EI and academic achievement in secondary and university students and, therefore, the aim of this study is to analyze whether the results obtained in previous studies can be replicated in a population group that has been little studied in this regard, such as in primary school children. Moreover, in previous research, other important variables that may play a key role in this relationship (such social or cognitive factors) have not always been taken into account. Consequently, we are in front of an information gap on the EI-AP relationship at this educational stage, which is considered basic for the personal and academic development of the students. Hence, we find it necessary to study in depth the concept of EI and its components, as well as its influence in the educational context, specifically in the AP of primary school students. This results in a complementary contribution to the research done to date. Consequently, the main objective of this doctoral thesis is to explore the relationship between EI and students’ AP, as well as the possible relative influence of EI in comparison to other constructs such as social skills (SS) and executive functions (EF). The results of the present thesis, developed as a compendium of articles, show that EI have an impact on the school performance of primary education students, suggesting that EI, together with SS and EF, should be considered within the school context to achieve the well-being of the students and all of their potential, not only academically but also socially and personally.


Per què hi ha persones que s’adapten millor a les adversitats de la vida? Per què alguns alumnes amb un quocient intel·lectual alt fracassen a l’escola, mentre que d’altres amb menys capacitat intel·lectual tenen un millor rendiment acadèmic? Com s’explica que persones amb un baix quocient intel·lectual siguin capaces de relacionar-se amb els altres de manera eficaç? El concepte d’intel·ligència emocional (IE) neix per intentar respondre a aquestes i altres preguntes similars. L’interès per estudiar la IE ha augmentat significativament en les últimes dècades degut a l’evidència empírica mostrada per alguns estudis sobre la influència que aquesta pot tenir sobre variables com l’èxit laboral, l’estat de salut i benestar o el rendiment acadèmic (RA). Dins l’àmbit educatiu, hi ha cert consens que la IE és una habilitat important perquè els alumnes es desenvolupin correctament. No obstant això, encara queden molts buits per explicar sobre la relació entre IE i RA i la influència que juga la primera dins el context escolar. Gran part de la recerca realitzada fins el moment, ha estudiat la relació entre IE i rendiment en alumnes de secundària i d’universitat. Aquesta tesi analitza si els resultats obtinguts en estudis previs es poden replicar en una població poc estudiada com és l’alumnat de primària. A més, no sempre s’han tingut en compte altres variables importants que poden jugar un paper clau en la relació, com els factors socials o cognitius. Ens trobem per tant, en un buit d’informació sobre la relació IE-RA en aquesta etapa educativa que es considera bàsica per al desenvolupament personal i acadèmic de l’alumnat. Així doncs, pensem que és important estudiar a fons el concepte de la IE i els seus components, així com la seva influència en el context educatiu, específicament en el RA dels alumnes de primària. Això resulta en una contribució complementària i poc explorada del treball realitzat fins al moment. En conseqüència, l’objectiu principal de la tesi és explorar la relació entre la IE i el RA dels alumnes de primària, així com la possible influència relativa de la IE en comparació amb d’altres constructes com ara les habilitats socials i les funcions executives. Els resultats de la present tesi, desenvolupada per compendi d’articles, mostren que la IE té un impacte en el rendiment dels alumnes de primària, suggerint que la IE, juntament amb les habilitats socials i les funcions executives, s’haurien de tenir en compte dins el context escolar per assolir el benestar dels alumnes i promoure el seu màxim potencial, no només acadèmic sinó també personal i social.

Keywords

Intel·ligència emocional; Inteligencia emocional; Emotional intelligence; Rendiment escolar; Academic achievement; Rendimiento académico; Competències bàsiques; Competencias básicas; Basic competencies; Funcions executives; Funciones ejecutivas; Executive functions; Educació primària; Educación primaria; Primary school; Habilitats socials; Habilidades sociales; Social skills

Subjects

159.9 - Psychology; 373 - Kinds of school providing general education

Documents

tgpm_20211220.pdf

51.19Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)