Des de les arrels propostes situades per abordar les violències de gènere amb processos formatius

Author

Jiménez Pérez, Edurne

Director

Biglia, Bárbara

Date of defense

2022-09-09

Pages

405 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Aquesta tesi és una recerca activista feminista que s’orienta a redefinir les formes d’entendre i actuar davant les violències de gènere (VGs) amb processos formatius. En un moment d’eclosió de les polítiques de gènere, aporto eines que permeten abordatges radicals d’aquesta greu problemàtica social. A partir de dues investigacions-accions feministes (IAF), GapWork i USVreact, en les que es forma a persones adultes (professionals que treballen amb joves i comunitats universitàries respectivament) elaboro propostes teòriques, d’intervenció-polítiques i metodològiques dirigides a sacsejar les arrels de les violències. La tesi consta de quatre publicacions. A la primera, un capítol de llibre, mostrem la importància de dissenyar formacions sobre violències sexuals des de perspectives feministes interseccionals. En l'article que el segueix, basant-nos en aportacions metodològiques feministes i en l'enfocament participatiu-apoderador i col·laboratiu, elaborem una proposta de criteris i dimensions per avaluar formacions sobre VGs. Al següent article compartim reflexions metodològiques i processuals sorgides arrel de la IAF GapWork i, per últim, presento un altre capítol on articulo recomanacions a l'hora de planificar polítiques d'abordatge de les violències sexuals en base a bones pràctiques del context català que transcendeixen l'enfocament preventiu clàssic. Amb aquesta tesi queden paleses les potencialitats de les IAF i les pedagogies feministes i queers per promoure processos no només de reflexió, sinó de compromís de canvi de les normes i simbolismes que hi ha darrere del complex fenomen de les VGs i per tant, per promoure abordatges radicals de les mateixes.


Esta tesis es una investigación activista feminista que orientada a redefinir las formas de entender y actuar frente a las violencias de género (VGs) con procesos formativos. En un momento de eclosión de las políticas de género, aporto herramientas que permiten abordajes radicales de esta grave problemática social. A partir de dos investigaciones-acciones feministas (IAF), GapWork y USVreact, en las que se forma a personas adultas (profesionales que trabajan con jóvenes y comunidades universitarias respectivamente) elaboro propuestas teóricas, de intervención-políticas y metodológicas dirigidas a sacudir las raíces de las violencias. La tesis consta de cuatro publicaciones. En la primera, un capítulo de libro, mostramos la importancia de diseñar formaciones sobre violencias sexuales desde perspectivas feministas interseccionales. En el artículo que sigue, basándonos en aportaciones metodológicas feministas y en el enfoque participativo-empoderador y colaborativo, elaboramos una propuesta de criterios y dimensiones para evaluar formaciones sobre VGs. En el siguiente artículo compartimos reflexiones metodológicas y procesuales surgidas a raíz de la IAF GapWork y, por último, presento otro capítulo donde articulo recomendaciones a la hora de planificar políticas de abordaje de las violencias sexuales en base a buenas prácticas del contexto catalán que transcienden el enfoque preventivo clásico. Con esta tesis quedan patentes las potencialidades de las IAF y las pedagogías feministas y queers para promover procesos no solo de reflexión, sino de compromiso de cambio de las normas y simbolismos que hay detrás del complejo fenómeno de las VGs y, por tanto, para promover abordajes radicales de las mismas.


This thesis is a feminist activist research that aims to redefine ways of understanding and acting against gender-related violences (GRVs) with trainings. At a time when gender policies are flourishing, I try to provide tools that allow radical addressing of this serious social problem. From two feminist research-actions (GapWork and USVreact) in which adult people (young practitioners and university communities respectively) are trained, I make theoretical, political and methodological proposals oriented to shake the roots of violence. The thesis consists of four publications. In the first, a book chapter, we show the importance of designing trainings on sexual violences from intersectional feminist perspectives. In the paper that follows, based on feminist methodological contributions and participatory and collaborative approach, we drew up a proposal for criteria and dimensions to evaluate trainings on GRVs. In the following paper, we share methodological and procedural reflections that are rooted in the GapWork. Finally, I present another book chapter where I articulate recommendations in planning policies to address sexual violence based on good practices in the Catalan context that goes beyond the classical preventive approach. The thesis shows the potentialities of IAF and feminist and queer pedagogy to promote reflection, but also commitment to social change and radical approaches against GRVs.

Keywords

violències de gènere; formació; avaluació; violencias de género; formación; evaluación; gender related violences; training; evaluation

Subjects

3 - Social Sciences; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 36 - Safeguarding the mental and material necessities of life; 37 - Education

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Edurne Jiménez Pérez.pdf

4.072Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)