Des de les arrels propostes situades per abordar les violències de gènere amb processos formatius

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia
dc.contributor.author
Jiménez Pérez, Edurne
dc.date.accessioned
2022-09-28T09:48:12Z
dc.date.available
2022-09-28T09:48:12Z
dc.date.issued
2022-09-09
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/675501
dc.description.abstract
Aquesta tesi és una recerca activista feminista que s’orienta a redefinir les formes d’entendre i actuar davant les violències de gènere (VGs) amb processos formatius. En un moment d’eclosió de les polítiques de gènere, aporto eines que permeten abordatges radicals d’aquesta greu problemàtica social. A partir de dues investigacions-accions feministes (IAF), GapWork i USVreact, en les que es forma a persones adultes (professionals que treballen amb joves i comunitats universitàries respectivament) elaboro propostes teòriques, d’intervenció-polítiques i metodològiques dirigides a sacsejar les arrels de les violències. La tesi consta de quatre publicacions. A la primera, un capítol de llibre, mostrem la importància de dissenyar formacions sobre violències sexuals des de perspectives feministes interseccionals. En l'article que el segueix, basant-nos en aportacions metodològiques feministes i en l'enfocament participatiu-apoderador i col·laboratiu, elaborem una proposta de criteris i dimensions per avaluar formacions sobre VGs. Al següent article compartim reflexions metodològiques i processuals sorgides arrel de la IAF GapWork i, per últim, presento un altre capítol on articulo recomanacions a l'hora de planificar polítiques d'abordatge de les violències sexuals en base a bones pràctiques del context català que transcendeixen l'enfocament preventiu clàssic. Amb aquesta tesi queden paleses les potencialitats de les IAF i les pedagogies feministes i queers per promoure processos no només de reflexió, sinó de compromís de canvi de les normes i simbolismes que hi ha darrere del complex fenomen de les VGs i per tant, per promoure abordatges radicals de les mateixes.
en_US
dc.description.abstract
Esta tesis es una investigación activista feminista que orientada a redefinir las formas de entender y actuar frente a las violencias de género (VGs) con procesos formativos. En un momento de eclosión de las políticas de género, aporto herramientas que permiten abordajes radicales de esta grave problemática social. A partir de dos investigaciones-acciones feministas (IAF), GapWork y USVreact, en las que se forma a personas adultas (profesionales que trabajan con jóvenes y comunidades universitarias respectivamente) elaboro propuestas teóricas, de intervención-políticas y metodológicas dirigidas a sacudir las raíces de las violencias. La tesis consta de cuatro publicaciones. En la primera, un capítulo de libro, mostramos la importancia de diseñar formaciones sobre violencias sexuales desde perspectivas feministas interseccionales. En el artículo que sigue, basándonos en aportaciones metodológicas feministas y en el enfoque participativo-empoderador y colaborativo, elaboramos una propuesta de criterios y dimensiones para evaluar formaciones sobre VGs. En el siguiente artículo compartimos reflexiones metodológicas y procesuales surgidas a raíz de la IAF GapWork y, por último, presento otro capítulo donde articulo recomendaciones a la hora de planificar políticas de abordaje de las violencias sexuales en base a buenas prácticas del contexto catalán que transcienden el enfoque preventivo clásico. Con esta tesis quedan patentes las potencialidades de las IAF y las pedagogías feministas y queers para promover procesos no solo de reflexión, sino de compromiso de cambio de las normas y simbolismos que hay detrás del complejo fenómeno de las VGs y, por tanto, para promover abordajes radicales de las mismas.
en_US
dc.description.abstract
This thesis is a feminist activist research that aims to redefine ways of understanding and acting against gender-related violences (GRVs) with trainings. At a time when gender policies are flourishing, I try to provide tools that allow radical addressing of this serious social problem. From two feminist research-actions (GapWork and USVreact) in which adult people (young practitioners and university communities respectively) are trained, I make theoretical, political and methodological proposals oriented to shake the roots of violence. The thesis consists of four publications. In the first, a book chapter, we show the importance of designing trainings on sexual violences from intersectional feminist perspectives. In the paper that follows, based on feminist methodological contributions and participatory and collaborative approach, we drew up a proposal for criteria and dimensions to evaluate trainings on GRVs. In the following paper, we share methodological and procedural reflections that are rooted in the GapWork. Finally, I present another book chapter where I articulate recommendations in planning policies to address sexual violence based on good practices in the Catalan context that goes beyond the classical preventive approach. The thesis shows the potentialities of IAF and feminist and queer pedagogy to promote reflection, but also commitment to social change and radical approaches against GRVs.
en_US
dc.format.extent
405 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
violències de gènere
en_US
dc.subject
formació
en_US
dc.subject
avaluació
en_US
dc.subject
violencias de género
en_US
dc.subject
formación
en_US
dc.subject
evaluación
en_US
dc.subject
gender related violences
en_US
dc.subject
training
en_US
dc.subject
evaluation
en_US
dc.subject.other
Ciències Socials i jurídiques
en_US
dc.title
Des de les arrels propostes situades per abordar les violències de gènere amb processos formatius
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
3
en_US
dc.subject.udc
30
en_US
dc.subject.udc
36
en_US
dc.subject.udc
37
en_US
dc.contributor.authoremail
edurne.jimenez@urv.cat
en_US
dc.contributor.authoremailshow
false
en_US
dc.contributor.director
Biglia, Bárbara
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Edurne Jiménez Pérez.pdf

4.072Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)