Álbumes que descubren la literatura como diálogo entre textos. La intertextualidad en la formación del lector

Autor/a

Vouillamoz Pajaro, Núria

Director/a

Margalló González, Ana María

Data de defensa

2022-09-16

Pàgines

539 p.Programa de doctorat

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Educació

Resum

Aquest estudi doctoral se situa en l’àmbit de recerca de la Didàctica de la Literatura, focalitzant-se especialment en el gènere de l’àlbum il·lustrat i la seva anàlisi des d’una línia teòrica marcada pel concepte d’intertextualitat. El terme apel·la a la naturalesa del text com a conjunt de cites d’altres textos, i a la percepció de la literatura com a univers en què cada obra és una baula d’una cadena comunicativa. Prenent aquestes reflexions com a posicionament teòric d’aproximació al discurs, es realitza una exploració crítica sobre la presència de la intertextualitat a l’àlbum il·lustrat des dels paràmetres metodològics de la Literatura Comparada, amb un doble objectiu. En primer lloc, oferir el disseny d’un mètode d’anàlisi que, des del comparatisme, permeti proporcionar una descripció detallada del corpus seleccionat i, més enllà del nostre estudi, pugui ser utilitzat com a instrument d’observació critico-literària. En segon lloc, determinar quins efectes provoca la dimensió intertextual dels àlbums il·lustrats en la formació del lector, la qual cosa significa identificar les estratègies amb què el llibre-àlbum, des de la seva condició dialògica, ensenya a llegir nens i nenes ajudant-los en el desenvolupament de la seva educació literària. El marc on s’inscriu la investigació s’articula sobre tres vèrtexs: Teoria de la Intertextualitat, Crítica Literària especialitzada en àlbum il·lustrat i Didàctica de la Literatura. S’explora un corpus representatiu d’obres per valorar els efectes de la seva projecció intertextual i s’identifiquen una sèrie de marques arxitextuals que fixen l’especificitat del gènere i en determinen el seu vincle amb la tradició i l’educació literàries. El resultat de l’anàlisi permet concloure que la intertextualitat assumeix a l’àlbum il·lustrat una funcionalitat hermenèutica “condicionant els processos de lectura”, semiòtica “reconsiderant la presència de les obres dins un sistema cultural” i didàctica “apuntant al desenvolupament d’habilitats cognitives associades a un conjunt d’aprenentatges”.


Este estudio doctoral se sitúa en el ámbito de investigación de la Didáctica de la Literatura, focalizándose especialmente en el género del álbum ilustrado y su análisis desde una línea teórica marcada por el concepto de intertextualidad. El término apela a la naturaleza del texto como conjunto de citas de otros textos, y a la percepción de la literatura como universo en el que cada obra es un eslabón de una cadena comunicativa. Tomando estas reflexiones como posicionamiento teórico de aproximación al discurso, se realiza una exploración crítica sobre la presencia de la intertextualidad en el álbum ilustrado desde los parámetros metodológicos de la Literatura Comparada, con un doble objetivo. En primer lugar, ofrecer el diseño de un método de análisis que, desde el comparatismo, permita proporcionar una descripción detallada del corpus seleccionado y, más allá de nuestro estudio, pueda ser utilizado como instrumento de observación crítico-literaria. En segundo lugar, determinar qué efectos provoca la dimensión intertextual de los álbumes ilustrados en la formación del lector, lo que significa identificar las estrategias con las que el libro-álbum, desde su condición dialógica, enseña a leer a niños y niñas ayudándoles en el desarrollo de su educación literaria. El marco en el que se inscribe la investigación se articula sobre tres vértices: Teoría de la Intertextualidad, Crítica Literaria especializada en álbum ilustrado y Didáctica de la Literatura. Se explora un corpus representativo de obras para valorar los efectos de su proyección intertextual y se identifican una serie de marcas architextuales que fijan la especificidad del género y determinan su vínculo con la tradición y la educación literarias. El resultado del análisis permite concluir que la intertextualidad asume en el álbum ilustrado una funcionalidad hermenéutica “condicionando los procesos de lectura”, semiótica “reconsiderando la presencia de las obras dentro de un sistema cultural” y didáctica “apuntando al desarrollo de habilidades cognitivas asociadas a un conjunto de aprendizajes”.


This doctoral study is placed in the research field of Teaching Literature, specifically focusing on the picturebook genre and its analysis from a theoretical line marked by the concept of intertextuality. The term appeals to the texts’ nature as an ensemble of citations from other texts, and literature’s perception as a universe in which each work is a link in a communicative chain. Taking these reflections as a theoretical positioning of approximation to speech, a critical exploration about the presence of intertextuality in picturebooks is made from the methodological parameters of Comparative Literature with a double objective. Firstly, to offer the design of an analytical methodology that, from a comparative framework, allows to provide a detailed description of the selected corpus and, beyond our research, is to be used as a research instrument of critical-literary observation. In the second place, to determine what effects the intertextual dimension of picturebooks has regarding the reader formation, which means to identify the strategies with which the picturebook, from its dialogical condition, teaches kids to read helping them in the development of their literary education. The framework into which this research is inscribed operates from three vertices: Theory of Intertextuality, Literary Criticism specialised in picturebooks and Teaching Literature. A representative corpus of works is explored to assess the effects of their intertextual projection and a series of architextual marks that fix the specificity of the genre and determine its link with literary tradition and education are identified. The result of this analysis allows us to conclude that intertextuality assumes in the picturebook a hermeneutic functionality “conditioning the reading processes”, semiotic “reconsidering the presence of works within a cultural system” and didactic “aiming at the development of cognitive skills associated with a set of learnings”.

Paraules clau

Àlbums; Álbumes; Picturebooks; Intertextualitat; Intertextualidad; Intertextuality; Educació Literària; Educación Literaria; Literary Education

Matèries

37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure

Àrea de coneixement

Ciències Humanes

Documents

nuvo1de1.pdf

6.573Mb

 

Drets

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)