Estudi de biomarcadors predictius en el control natural del VIH en Controladors d'Elit

Author

Masip Morcillo, Jenifer

Director

Vidal Marsal, Francisco

Vilades Laborda, Consuelo Gloria

Codirector

Rull Aixa, Anna

Date of defense

2023-04-21

Pages

156 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

La identificació d’un grup de pacients infectats pel VIH que tenen la capacitat de mantenir nivells de càrrega viral indetectables en absència de tractament antiretroviral, anomenats controladors d’elit, representen un bon model patogènic per a una cura funcional del VIH. No obstant, la informació sobre els mecanismes exactes que es troben implicats en aquest control del VIH no estan completament descrits, els nous estudis suggereixen que el fenotip de controladors d’elit és molt heterogeni, en termes virològics, característiques immunològiques i fins i tot clíniques. En l'escenari d'infecció pel VIH, les ciències òmiques ens ofereixen informació rellevant en el coneixement de les vies mecanicistes específiques implicades en el control viral persistent i el descobriment de biomarcadors potencials. Aquesta informació podria ajudar a definir una població de controladors d’elit amb més probabilitats de beneficiar-se de la intervenció a mesura que aprenem més sobre els determinants del control viral, la defensa immune i les característiques de la curació funcional. La present tesi es centra en l'estudi de diferents fenotips de controladors d’elit, com a model del control natural de la infecció pel VIH, i la identificació d’un perfil plasmàtic predictiu associat al control viral i/o immunològic, per identificar potents biomarcadors que ens permetin detectar ràpidament pèrdues futures de control natural en aquests individus. Tot i què és una població molt diversa i es troben molts factors implicats de forma simultània, els nostres resultats revelen perfils plasmàtics caracteritzats per biomolècules rellevants en l’immunometabolisme que ens permet discriminar entre els diferents fenotips de controladors d’elit.


La identificación de un grupo de pacientes infectados por el VIH que tienen la capacidad de mantener niveles de carga viral indetectables en ausencia de tratamiento antirretroviral, llamados controladores de élite, representan un buen modelo patogénico para un cuidado funcional del VIH. Sin embargo, la información sobre los mecanismos exactos que se encuentran implicados en este control del VIH no están completamente descritos, los nuevos estudios sugieren que el fenotipo de controladores de élite es muy heterogéneo, en términos virológicos, características inmunológicas e incluso clínicas . En el escenario de infección por VIH, las ciencias ómicas nos ofrecen información relevante en el conocimiento de las vías mecanicistas específicas implicadas en el control viral persistente y el descubrimiento de biomarcadores potenciales. Esta información podría ayudar a definir a una población de controladores de élite con más probabilidades de beneficiarse de la intervención a medida que aprendemos más sobre los determinantes del control viral, la defensa inmune y las características de la curación funcional. La presente tesis se centra en el estudio de diferentes fenotipos de controladores de élite, como modelo del control natural de la infección por VIH, y la identificación de un perfil plasmático predictivo asociado al control viral y/o inmunológico, para identificar potentes biomarcadores que nos permitan detectar rápidamente pérdidas futuras de control natural en estos individuos. Aunque es una población muy diversa y se encuentran muchos factores implicados de forma simultánea, nuestros resultados revelan perfiles plasmáticos caracterizados por biomoléculas relevantes en el inmunometabolismo que nos permite discriminar entre los distintos fenotipos de controladores de élite.


The identification of a group of HIV-infected patients who have the ability to maintain undetectable viral load levels in the absence of antiretroviral treatment, called elite controllers, represent a good pathogenic model for a functional HIV cure. However, information on the exact mechanisms involved in this HIV control are not fully described, new studies suggest that the phenotype of elite controllers is very heterogeneous, in virological, immunological and even in clinical characteristics. In the HIV scenario, omics sciences provide relevant information about specific mechanistic pathways involved in persistent viral control and the discovery of potential biomarkers. This information could help define a population of elite controllers and learn more about the determinants of viral control, immune defense, and features of functional healing. The present thesis focuses on the study of different phenotypes of elite controllers, as a model of the natural control of HIV infection, and the identification of a predictive plasma profile associated with viral and/or immunological control, to identify powerful biomarkers that allow us to quickly detect future losses of natural control in these individuals. Although it is a very diverse population and many factors are involved simultaneously, our results reveal plasma profiles characterized by relevant biomolecules in immunometabolism that discriminate between the different phenotypes of elite controllers.

Keywords

ciències òmiques; biomarcadors; VIH; ciencias ómicas; biomarcadores; omic sciences; biomarkers; HIV

Subjects

577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 578 - Virology; 61 - Medical sciences; 616.9 - Communicable diseases. Infectious and contagious diseases, fevers

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Jenifer Masip Morcillo.pdf

12.15Mb

 

This item appears in the following Collection(s)