Desarrollo turístico comunitario, sostenible inteligente del área nacional de recreación y destino turístico “Isla Santay”- Ecuador

Author

Aguirre Torres, Gorki

Director

Nel·lo Andreu, Marta Gemma

Date of defense

2023-11-08

Pages

280 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Geografia

Abstract

La investigació es va dur a terme a l'Àrea Nacional de Recreació i Destinació Turística Isla Santay, exercint influència en una àrea que abasta els cantons de Durán i Guayaquil a l'Equador. Hi ha algunes problemàtiques de caràcter macro sectorial com és la pol·lució exagerada per l'excés de circulació vehicular entre Guayaquil i Durán, Guayaquil Samborondón i viceversa, afectant la població i hàbitat de l'Illa Santay, “Humedal RAMSAR Tipo I” que al seu torn ha estat declarada com a “Àrea Nacional de Recreació” que la integra al Sistema Nacional d'àrees protegides SNAP. La recerca té com a objectiu: Establir una proposta de desenvolupament turístic sostenible intel·ligent, anomenada “Ciclopista Solar Durán-Santay-Guayaquil-CPS-DSG” per tal de potencialitzar i beneficiar l'àrea d'influència de la destinació. Estableix ser una proposta de turisme comunitari, amb mobilitat ecològica i turisme sostenible intel·ligent, en relació amb això proposa transformar els ponts de vianants en túnels de mobilitat amb seguretat diürna i nocturna, bioseguretat, climatització òptima, lliure de contaminació, aplicant tecnologia intel·ligent, com a utilització d'energia fotovoltaica, Datamining, intercanviador de temperatura ecològic, bicicletes elèctriques, entre altres arestes que fan la proposta pertinent i factible de la seva execució, i què l'enllacen a la proposta des del concepte de destinació turística intel·ligent DTI. Es va emprar la metodologia de la investigació científica fenomenològica per a estudi de casos, aplicant l'enfocament mixt qualitatiu, el tipus de recerca és la de camp, aplicant instruments de recol·lecció de dades, es va manejar el mostreig No probabilístic-intencional, emprant eines de recol·lecció de dades empíriques, com són l'enquesta i entrevista. Es va emprar el disseny de la investigació retrospectiva-transversal-observacional. D'altra banda, s'ha enriquit la recerca mitjançant la recol·lecció d'informació bibliogràfica i l'observació de camp in situ, a més de la proposta que porta estructuració experimental tècnica.


La investigación se llevó a cabo en el Área Nacional de Recreación y Destino Turístico Isla Santay, ejerciendo influencia en un área que abarca los cantones de Durán y Guayaquil en Ecuador. Existiendo algunas problemáticas de carácter macro sectorial como es la polución exagerada por el exceso de circulación vehicular entre Guayaquil y Durán, Guayaquil Samborondón y viceversa, afectando a la población y hábitat de la Isla Santay, “Humedal RAMSAR Tipo I” que a su vez ha sido declarada como “Área Nacional de Recreación” que la integra al Sistema Nacional de áreas protegidas SNAP. A ello la investigación tiene como objetivo: Establecer una propuesta de desarrollo turístico sostenible inteligente, denominada “Ciclopista Solar Durán-Santay-Guayaquil- CPS-DSG” con el fin de potencializar y beneficiar el área de influencia del destino. Establece ser una propuesta de turismo comunitario, con movilidad ecológica y turismo sostenible inteligente, en relación con ello propone transformar los puentes peatonales en túneles de movilidad con seguridad diurna y nocturna, bioseguridad, climatización óptima, libre de contaminación, aplicando tecnología inteligente, como utilización de energía fotovoltaica, Datamining, intercambiador de temperatura ecológico, bicicletas eléctricas, entre otras aristas que hacen la propuesta pertinente y factible de su ejecución, y qué la enlazan a la propuesta desde el concepto del destino turístico inteligente DTI. Se empleó la metodología de la investigación científica fenomenológica para estudio de casos, aplicando el enfoque mixto cuali-cuantitativo, el tipo de investigación es la de campo, aplicando instrumentos de recolección de datos, se manejó el muestreo No probabilístico-intencional, empleando herramientas de recolección de datos empíricos, como son la encuesta y entrevista. Se empleó el diseño de la investigación retrospectiva-transversal-observacional. Por otro lado, se ha enriquecido la investigación a través de la recolección de información bibliográfica y la observación de campo in situ, a más de la propuesta que lleva estructuración experimental técnica.


The research was carried out in the Isla Santay National Recreation and Tourist Destination Area, influencing an area that encompasses the cantons of Durán and Guayaquil in Ecuador. There are some macro-sectoral problems such as exaggerated pollution due to excessive vehicular traffic between Guayaquil and Durán, Guayaquil Samborondón and vice versa, affecting the population and habitat of Santay Island, "RAMSAR Type I Wetland" which in turn has It has been declared a "National Recreation Area" that integrates it into the National System of SNAP protected areas. To this end, the research aims to: Establish a proposal for intelligent sustainable tourism development, called "Ciclopista Solar Durán-Santay-Guayaquil- CPS-DSG" in order to potentiate and benefit the area of influence of the destination. It establishes to be a community tourism proposal, with ecological mobility and intelligent sustainable tourism, in relation to this, it proposes to transform pedestrian bridges into mobility tunnels with day and night security, biosecurity, optimal air conditioning, free of contamination, applying intelligent technology, such as use of photovoltaic energy, Datamining, ecological temperature exchanger, electric bicycles, among other aspects that make the proposal pertinent and feasible for its execution, and that link it to the proposal from the concept of the DTI intelligent tourist destination. The phenomenological scientific research methodology was used for case studies, applying the mixed qualitative-quantitative approach, the type of research is field, applying data collection instruments, non-probabilistic-intentional sampling was handled, using measurement tools. Empirical data collection, such as the survey and interview. The retrospective-transversal-observational research design was used. On the other hand, the research has been enriched through the collection of bibliographic information and field observation in situ, in addition to the proposal that leads to technical experimental structuring.

Keywords

Turisme Comunitari; Turisme Sostenible; Destinació Turística Intel·ligent; Turismo Comunitario; Turismo Sostenible; Destino Turístico inteligente; Community Tourism; Sustainable tourism; Smart Tourist Destination

Subjects

3 - Social Sciences; 338 - Economic situation. Economic policy. Management of the economy. Economic planning. Production. Services. Prices

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

TESI Gorki Aguirre Torres.pdf

9.967Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)