Interacció farmacològica entre la 3.4-Metilendioximetamfetamina (MDMA, Èxtasi) i la paroxetina en humans

 

Files in this item

This item appears in the following Collections