El coneixement i el discurs professionalitzador: naturalesa i Canvi en processos d'ensenyament-aprenentatge en una plataforma asincrònica.

Author

Torras Virgili, Eulàlia

Director

Barberà Gregori, Elena

Date of defense

2008-07-01

Legal Deposit

B-7784-2009Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Abstract

El coneixement professional és epistemològicament diferent a d'altres tipus de coneixement; el coneixement professionalitzador ha de permetre als estudiants gestionar situacions de la seva pràctica professional. En aquest sentit, el coneixement professionalitzador implica unes demandes superiors en comparació a d'altres tipus de coneixement. L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és analitzar la naturalesa del coneixement professionalitzador i el canvi en el discurs professionalitzador en entorns l'aprenentatge en línia. Analitzar la naturalesa del discurs professionalitzador permet conèixer quins factors estan implicats en la construcció del coneixement professional i ajustar els entorns d'aprenentatge en línia. Aquesta tesi doctoral descriu els resultats de l'anàlisi de quatre casos relatius a la construcció del coneixement professionalitzador en el camp educatiu. Els resultats obtinguts ens mostren que el discurs professionalitzador construït amb mediació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) està estructurat entorn una part molt petita dels tòpics de discurs professionalitzador (menys del 5%). També hem evidenciat diferencies rellevants evidenciades en funció del tipus d'activitat d'aprenentatge, el tipus de contingut i l'escenari de la tasca (tàcit o explícit). Pel que fa al canvi del discurs professionalitzador, els estudiants expressen tensions en la seva concepció de la pràctica i interaccionen com una comunitat de pràctica professional amb diferents característiques depenent del tipus d'activitat, el tipus de contingut i l'escenari de la tasca.


Professional knowledge is epistemologically different from other kinds of knowledge. Students are considered to have built academic discourse when they are able to produce speech based on concrete academic content whereas professional knowledge should enable students to manage situations in professional practice. In this sense, professional knowledge is more demanding than other kinds of knowledge. Our objective was to analyze the nature of professional knowledge and change in professional discourse in the framework of online learning environments. Analyzing the nature of professional discourse helps us understand the characteristics that make it special and that relate to managing situations in professional practice. Analyzing change in professional discourse enables us to know which factors are involved in building professional knowledge and to adjust online learning environments accordingly. This paper describes the results of an analysis of different cases related to the construction of professional knowledge in the educational field. The results we obtained show us that professional discourse built using ICT is structured by a very small fraction of identified topics of professional discourse (less than 5%), furthermore, relevant differences are evidenced depending on the type of learning activity, kind of content and task scenarios conducted (tacit or explicit). Regarding change in professional discourse, students expressed tensions in their conception of practice and interacted as a structured professional community although different characteristics depending on the type of activity, kind of content and task scenarios were observed in all cases.

Keywords

Learning communities; Interactive-learning environments; Computer-mediated communication; Professional knowledge; Professional discourse; Higher education.

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 159.9 - Psychology

Knowledge Area

735

Documents

Tesi_doctoral_Eulalia_Torras_Virgili.pdf

1.474Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)