Departament de Biologia Vegetal

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona.Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Vegetació del massís del Port 

Àlvarez de la Campa, Josep Manuel (Date of defense: 2003-12-01)

El massís del Port presenta una ubicació marginal dins del Principat. Aquest fet l’ha mantingut relativament poc conegut fins a èpoques recents, malgrat la seva riquesa florística i la gran superfície que comprèn. Aquest ...

Synthetic engineering of membrane transport to increase photosynthesis and water use efficiency = Enginyeria sintètica del transport de membrana per tal d’augmentar la fotosíntesi i l’eficiència en l’ús de l’aigua 

Minguet Parramona, Carla (Date of defense: 2015-12-11)

The rapid increase on world’s population is threatening food security, mainly in developing countries, where poverty and hunger are already a big concern. However, a growth in agriculture generates an overall economic ...

Arundo donax L. como gramínea perenne para la producción de biomasa en ambiente Mediterráneo 

Lino Villanueva, Gladys Liliana (Date of defense: 2016-07-22)

En los últimos años, es evidente la preocupación mundial sobre las emisiones de gases del efecto invernadero, especialmente CO2. Una de las principales acciones contaminantes es la quema de combustibles fósiles. ...

Applied biotechnology to improve Mediterranean rice varieties = Biotecnologia aplicada a la millora de varietats d’arròs mediterrànies 

Serrat Gurrera, Xavier (Date of defense: 2016-09-30)

The current world population is over 7.4 billion and expected to exceed 9 billion in 2040, causing a 70% increase in food demand. Global environmental degradation, in the form of salinization, pollution and global warming, ...

Green roofs in the mediterranean area : ecophysiological and agronomic aspects = Cubiertas ajardinadas en ambiente mediterráneo: aspectos ecofisiológicos y agronómicos 

Vestrella, Antonio (Date of defense: 2016-02-09)

This study looks at green roofs in a Mediterranean environment. A green roof is a structure installed on the roof of a building and is characterised by a thin substrate layer and limited vegetation growth. In the last ...

Respostes fotosintètiques de diverses espècies d’interès forestal en front al dèficit hídric, concentració elevada de CO2 i contaminació per metalls pesants 

Fernàndez Martínez, Jordi (Date of defense: 2015-06-08)

El desenvolupament de les plantes està condicionat per factors biòtics i abiòtics, que poden esdevenir factors d'estrès en el cas que les seves quantitats o intensitats es trobin fora del rang òptim de creixement de la ...

Envelliment en plantes perennes de gran longevitat: importància de l’estrès oxidatiu i la vitamina E 

Morales Fernández, Melanie (Date of defense: 2015-06-05)

Una de les teories sobre l'envelliment més acceptades en animals i humans és la teoria dels radicals lliures que descriu l'augment d'estrès oxidatiu a mesura que augmenta l'edat de l'organisme. Desafortunadament, hi ha ...

Patrons estructurals, ecològics i biogeogràfics en vegetació de molleres i de torberes d'esfagnes 

Pérez Haase, Aaron (Date of defense: 2016-01-27)

Aquesta tesi tracta de la diversitat de la vegetació de les molleres i les torberes d’esfagnes, i de la seva distribució i arranjament al llarg de gradients ambientals a diferents escales. El marc geogràfic en el que es ...

Respuesta de gramíneas perennes frente al estrés para la producción de biomasa 

Sánchez Sánchez, Elena (Date of defense: 2015-11-30)

Las gramíneas perennes han sido catalogadas como cultivos energéticos con alto potencial debido a sus beneficios ambientales y su capacidad de crecimiento en regiones con condiciones adversas. El objetivo principal de ...

Caracterització del Cromoplast com a Orgànul Bioenergètic i Respiratori durant la Maduració del Tomàquet 

Renato Sánchez, Marta (Date of defense: 2015-11-06)

Els cloroplasts presenten una activitat respiratòria anomenada clororespiració, que consisteix en una cadena de transport electrònic des del NAD(P)H fins a l’oxigen i que està situada a les membranes tilacoidals. En aquesta ...

Ús d'isòtops estables d'O, H, C com eines de selecció de rendiment potencial i adaptació a la sequera i deficiència de nitrogen en cereals C3 i C4 

Sánchez Bragado, Rut (Date of defense: 2015-11-06)

A la conca Mediterrània els principals factors que afecten el rendiment dels cultius agrícoles són la sequera i el dèficit de nitrogen. És necessària la recerca de noves eines de fenotipejat per accelerar la millora genètica ...

Gramíneas perennes C3 y C4 para la producción de bioenergía en ambiente Mediterráneo 

Arias, Claudia Vanina (Date of defense: 2015-10-16)

El desarrollo de biocombustibles de segunda generación, es decir producidos a partir de cultivos energéticos ricos en celulosa o lignina, ofrece la oportunidad de evitar la competencia con la producción de alimentos y de ...

Biologia i epidemiologia de fongs patògens de la fusta de la vinya i noves perspectives en el seu control = Biology and epidemiology of grapevine trunk pathogenic fungi and new perspectives on their control 

Elena Jiménez, Georgina (Date of defense: 2015-11-06)

En les últimes dècades, les malalties de la fusta de la vinya han estat motiu d’una preocupació creixent, paral·lela a l’augment de la seva incidència arreu del món. En aquest context, l’objectiu global d’aquesta tesi ha ...

Efecte de les pràctiques agricoles i del paisatge sobre la flora segetal dels secans mediterranis. Implicacions per a la conservació = Effect of farming practices and landscape on the segetal species of Mediterranean dry land arable fields. Implications for conservation 

Rotches Ribalta, Roser (Date of defense: 2015-07-24)

El desenvolupament i l'expansió de l'agricultura en els seus orígens va comportar la selecció d'una flora associada a aquests ambients, les espècies arvenses. Aquestes espècies, però, han estat considerades un factor ...

Novel phenotyping and monitoring approaches to assess cereal performance under abiotic stress conditions = Nuevos enfoques de fenotipeado y monitoreo de cultivos para evaluar el rendimiento de cereales cultivados en diferentes condiciones de estrés abiótico 

Khaled Elazab, Abdelhalim (Date of defense: 2015-07-13)

Cereals are the basis of the normal diet in most Mediterranean countries and it is estimated that they account for 35-50% of the regional populations’ dietary energy consumption. Water deficit is the main constraint limiting ...

Physiological traits associated with recent advances in yield of Chinese wheat 

Zhou, Bangwei (Date of defense: 2015-01-09)

China represents around 20% of world population and this proportion will remain similar in the coming decades, whereas an improvement in diet will increase the consumption of wheat. Although wheat grain yields have been ...

La construcció de les comunitats vegetals de maresma al delta del Llobregat. Gradients ambientals, trets funcionals i interaccions biòtiques 

Batriu Vila, Efrem (Date of defense: 2014-12-04)

L’objectiu general d’aquesta tesi és aprofundir en el coneixement de les regles de construcció de comunitats vegetals de les maresmes costaneres mediterrànies, prenent com a cas d’estudi les maresmes del delta del Llobregat. ...

Estudio del impacto de las concentraciones altas y bajas de CO2 sobre el cultivo de trigo 

Aljazairi López, Salvador (Date of defense: 2014-12-15)

Desde el último periodo glacial hasta la Revolución Industrial, la [CO2] atmosférica se mantuvo constante entorno a los 200-260 ppm de CO2 durante miles de años. Sin embargo, desde el inicio de la Revolución Industrial la ...

Diversitat, ecologia i usos en bioindicació d’algues caràcies i macròfits a la península Ibèrica 

Flor Arnau, Núria (Date of defense: 2014-12-12)

La península Ibèrica és un territori molt divers pel que fa als ecosistemes aquàtics. No obstant, són escasses les publicacions referents a la flora que els ocupa. En aquesta tesi es presenta un catàleg florístic de 846 ...

Edat cronològica, edat fisiològica i sexe: factors determinants de l'estrès oxidatiu en plantes 

Juvany Cánovas, Marta (Date of defense: 2014-09-26)

Els processos metabòlics en plantes, com ara la fotosíntesi, la fotorespiració i la respiració, comporten l’inevitable producció d’espècies reactives de l’oxigen (ROS) en cloroplasts, peroxisomes i mitocondris. En determinades ...

More