Now showing items 1-20 of 67

  Cold thermal energy storage (CTES) for LNG energy systems 

  Yang, Lizhong (Date of defense: 2022-07-22)

  La demanda global en refrigeració en aplicacions residencials, comercials i industrials representa avui en dia una porció considerable de l’energia final consumida i del CO₂ emès. Tot i així, algunes fonts de fred d’alt ...

  Design, development and characterisation of a Combined Solar Thermal Collection and Radiative Cooling System for heat and cold production 

  Vall Aubets, Sergi (Date of defense: 2021-07-15)

  La concepció d'un món millor per a les generacions futures passa pel compromís de mitigar o revertir el canvi climàtic. L'origen del canvi climàtic és ben conegut: l'emissió de gasos d'efecte hivernacle relacionats amb ...

  Estudio de viabilidad del uso de residuos procedentes de la explotación forestal del pino como una fuente sostenible y renovable de taninos 

  Conde Mateos, Mireia (Date of defense: 2022-01-20)

  En l'actualitat, la industria del cuir està centrada en la reducció de l'impacte ambiental i, per tant, en la recerca d'alternatives a la curtició amb crom i desenvolupament de noves tecnologies més sostenibles amb les ...

  Greenery systems for climate change mitigation: field analysis in buildings and in the urban context 

  Chàfer, Marta (Date of defense: 2021-12-13)

  Aquesta tesi està emmarcada en l’estudi dels sistemes verds com a eina de mitigació del canvi climàtic i estalvi energètic en edificis. La tesi inicia d’una forma teòrica veient les tendències mundials de recerca i les ...

  Contributions to automatic configuration and selection for satisfiability 

  Pon Farreny, Josep (Date of defense: 2021-07-16)

  En l’àrea de les ciències de la computació, és sabut que els algoritmes poden exhibir comportaments completament diferents depenent de com estiguin configurats els seus paràmetres, fet que s’aguditza quan els problemes que ...

  Low-cost methodologies and devices applied to measure, model and self-regulate emotions for Human-Computer Interaction 

  Virgili Gomà, Jordi (Date of defense: 2021-07-12)

  En aquesta tesi s'exploren les diferents metodologies d'anàlisi de l'experiència UX des d'una visió centrada en usuari. Aquestes metodologies clàssiques i fonamentades només permeten extreure dades cognitives, és a dir les ...

  Desarrollo de nuevas metodologías para la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos volátiles (COV) en cuero y productos para el acabado del cuero 

  Flores Reyes, Antonia (Date of defense: 2021-09-08)

  Els compostos orgànics volàtils (COV) sorgeixen dels productes químics utilitzats en les diverses etapes del procés de fabricació del cuir. Un dels objectius de la industria del cuir es minimitzar o eliminar els COV, sense ...

  Enhancement of the applications and functionalities of the Assistant Personal Robot platform 

  Martínez Piqué, David (Date of defense: 2021-07-27)

  La plataforma robòtica APR va sorgir d’un projecte el qual es centrava en investigar nous mètodes y algoritmes per convertir a un robot mòbil en una eina amb serveis d’assistència per ajudar a persones discapacitades o de ...

  Gráficos estadísticos para personas con baja visión: desarrollo de una metodología para su evaluación heurística 

  Alcaraz Martínez, Rubén (Date of defense: 2021-05-25)

  Els gràfics estadístics juguen un paper fonamental en la transmissió i simplificació de la informació, fins al punt que poden ser considerats per si mateixos com una ajuda tècnica, un tipus d’accessibilitat cognitiva ...

  Going Deep into the Cat and the Mouse Game: Deep Learning for Malware Classification 

  Gibert Llauradó, Daniel (Date of defense: 2020-12-15)

  La lluita contra el programari maliciós no s'ha interromput mai des dels inicis de l'era digital, esdevenint una carrera armamentística cíclica i interminable; a mesura que els analistes en seguretat i investigadors milloren ...

  Corrosion evaluation of molten salts thermal energy storage (TES) systems in concentrated solar power plants (CSP) 

  Ruiz-Cabañas, F. Javier (Date of defense: 2020-12-01)

  El protagonisme creixent de la tecnologia solar termoelèctrica entre el ventall de les energies renovables es centra en la seva capacitat d’adaptar la seva producció a la demanda energètica exigida. La gestionabilitat ...

  Use of heat pipes in latent thermal energy storage systems 

  Maldonado, José Miguel (Date of defense: 2021-01-21)

  Els sistemes d'emmagatzematge energètic complementen a les energies renovables, solucionant el seu principal inconvenient, el desajust entre la producció d'energia i la demanda. Emmagatzemar energia tèrmica encaixa a la ...

  Smart control techniques for thermal energy storage systems 

  Tarragona Roig, Joan (Date of defense: 2021-01-13)

  Augmentar l’ús d’energia provinent de fonts renovables és important en la lluita contra el canvi climàtic. No obstant, la seva implantació planteja reptes importants deguts a la manca de continuïtat en la seva generació i ...

  Structural glass in buildings: study of the deflection, durability, and breakage of laminated glass elements and polymeric interlayers 

  Centelles Soler, Xavier (Date of defense: 2020-12-18)

  Aquesta tesi doctoral avalua el comportament estructural del vidre laminat mitjançant la recerca bibliogràfica, assajos experimentals i simulacions. Alguns dels assajos experimentals duts a terme es centren en lˇestudi de ...

  Challenges and Potential Support Mechanisms for Renewable Energy Deployment in Developing Countries 

  Lucas Porta, Hugo (Date of defense: 2020-12-11)

  Els països en desenvolupament enfronten el doble desafiament d'haver de contribuir amb la seva part a la mitigació del canvi climàtic i, al mateix temps, tractar de promoure amb urgència el desenvolupament sostenible. Atès ...

  Responsible Research and Innovation applied to Renewable Energy Research. A theoretical contextualization and implementation proposals 

  Carbajo Garcia, Ruth (Date of defense: 2019-12-13)

  La consideració de que els resultats de la innovació i recerques científiques poden entendre's com l'expressió dels valors humans de seguretat, justícia, sostenibilitat i eficiència ha inspirat recentment nous models de ...

  Changes in quality parameters during growth, cold storage and shelf life of ‘Conference’ pears: from orchard to consumer 

  Torregrosa Sauret, Laia (Date of defense: 2020-01-21)

  L'àrea de Lleida és una de les principals regions productores de pera del sud d'Europa, essent la ‘Conference’ la principal varietat de pera produïda. En els darrers 5 anys s'ha detectat una tendència decreixent en el ...

  Improving the quality of life of older adults and people with reduced mobility through an Assistant Personal Robot 

  Clotet Bellmunt, Eduard (Date of defense: 2019-04-01)

  L’increment en l’esperança de vida de les persones juntament amb el descens de la natalitat a nivell global està propiciant una tendència generalitzada cap a un model social de població envellida, causant un augment de les ...

  Cloud systems and HPC as a service of agroindustry 

  Mateo Fornés, Jordi (Date of defense: 2019-03-29)

  Aquesta tesi explora mètodes, models matemàtics i algorismes per a una gestió eficient dels sistemes en el núvol. També explora com exportar i lliurar aquest coneixement a la societat, en particular al camp dels agronegocis ...

  Estudio experimental sobre el proceso de diseño, formulación y fabricación en fase inversa de emulsiones concentradas monomodales y bimodales de betún en agua 

  Querol Solà, Núria (Date of defense: 2018-11-23)

  Els lligants bituminosos són els materials més versàtils, pràctics i manejables que s’utilitzen en la construcció de carreteres. Són materials cohesius, impermeabilitzants, flexibles i dúctils les propietats del quals ...