Abundancia, uso del espacio, aprovechamiento e importancia económica de la perdiz roja silvestr (Alectoris rufa) en la provincia de Soria: directrices para su gestión cinegética 

  Llorente Gil, Jesús A. (Date of defense: 2016-01-12)

  La caza menor en la provincia de Soria y en concreto la caza de la perdiz roja, constituye un aprovechamiento tradicional, que se viene practicando de forma social. A pesar de ello, la gestión de esta especie a nivel de ...

  Actitud dels consumidors, alternatives d'alimentació i efecte del tipus genètic sobre la qualitat de la canal i de la carn en el porc ecològic 

  Argemí i Armengol, Immaculada (Date of defense: 2019-09-23)

  La producció porcina ecològica està guanyant un interès creixent a Europa (aproximadament amb un milió de caps), tot i ésser el percentatge més baix en comparació a altres produccions ramaderes ecològiques, derivat, en ...

  Age-and genotype-related changes in intramuscular fat content and composition in pigs using longitudinal data 

  Bosch Puig, Lluís (Date of defense: 2011-11-11)

  La present Tesi Doctoral s’emmarca en una línia d’investigació del Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida, dedicada a la millora genètica de la qualitat de la carn en bestiar porcí, en particular del ...

  Alternatives for the redesign of beef cattle production: dietary protein, forage intake and feed efficiency 

  Costa-Roura, Sandra (Date of defense: 2021-07-22)

  La present tesi ha servit per avaluar estratègies per tal de redissenyar els sistemes d’engreix intensiu de vedells, amb l’objectiu de millorar-ne els resultats econòmics i disminuir-ne l’impacte mediambiental. A més, se ...

  Análisis de los principales factores que afectan a la productividad en la raza Parda de Montaña: nuevas propuestas para el esquema de mejora genética 

  Cortés Lacruz, Xavier (Date of defense: 2017-06-15)

  La raça Parda de Montaña és una raça d'aptitud càrnica amb molt bona capacitat maternal fortament adaptada a les condicions extremes dels sistemes muntanyosos. Les dades utilitzades en els anàlisis d'aquesta tesi es van ...

  Aspects on maternal immune health during gestation and early postpartum periods in the cow 

  Abd-Elfatah Hassan, Ahmed (Date of defense: 2013-01-17)

  Aquesta tesi (mitjançant cinc estudis) va ser destinada a investigar factors que tenen un efecte potencial sobre la salut materna durant la gestació i el postpart temprà, tenint en compte la melatonina com una possible ...

  Assessing the role of the stearoyl-CoA desaturase gene on the fatty acid profile of pork 

  Henriquez Rodriguez, Eliana (Date of defense: 2017-04-05)

  This PhD dissertation is framed on a line of research aimed at improving pork quality and, particularly, intramuscular fat (IMF) and monounsaturated fatty acid (MUFA) content as two of the main traits affecting nutritional ...

  Assessment of extracellular vesicles and their applicability in diseases of veterinary importance 

  Montaner Tarbes, Sergio Roberto (Date of defense: 2019-04-05)

  Les vacunes continuen sent l’estratègia més important pel control i l’erradicació de malalties infeccioses en salut pública i animal. El virus del Síndrome Respiratori i Reproductiu Porcí (SRRP) és una de les malalties ...

  Biomarkers associated to fat content and composition in pigs 

  Muñoz Forcada, Rebeca (Date of defense: 2012-11-09)

  La tesi es compon de tres estudis que es van realitzar amb la finalitat de disminuir el cost analític que suposa la determinació rutinària de la greix intramuscular (GIM) i de l'àcid oleic, així com d’investigar els ...

  Caracterització del teixit adipós en xais amb denominació específica ternasco de Aragón. Variacions segons la raça i la qualitat de la canal 

  Tor i Naudí, Marc (Date of defense: 1997-07-04)

  El principal objectiu d'aquesta Tesi Doctoral ha estat caracteritzar el teixit<br/>adipós del Temasco de Aragón determinant el repartiment, la distribució, el contingut<br/>en lípids totals i la composició dels mateixos. ...

  Clinical aspects of C. burnetii infection in dairy cattle 

  Tutusaus Batlle, Joan (Date of defense: 2014-06-10)

  La febre Q és una zoonosis re-emergent endèmica mundialment, causada per Coxiella burnetii, un bacil Gram negatiu intracel.lular. Els remugants domèstics són el reservori principal per als humans. La infecció és principalment ...

  Construcción y utilización de un modelo estocástico para la simulación de estrategias de manejo invernal en rebaños de vacas nodrizas 

  Villalba Mata, Daniel (Date of defense: 2000-09-14)

  En la presente Tesis se ha construido un modelo informático para la simulación<br/>estocástica de rebaños de vacas nodrizas. El modelo ha sido validado con datos<br/>reales y utilizado para la simulación de estrategias de ...

  Emisión de amoníaco (NH3) y gases con efecto invernadero (CH4 y N2O) en cerdos en crecimiento: efecto del nivel de proteína y fibra de la ración 

  Morazán Nuñez, Henris Jobany (Date of defense: 2014-10-24)

  A la memòria es presenten els resultats de 4 assajos realitzats per establir l’emissió de GEI (CH4 i N2O) i NH3 en porcs en engreix, diferenciant l’emissió entèrica i la del purí. En el primer, es desenvoluparen els ...

  Estrategias de optimización del engorde intensivo de terneros: nivel de energía, forma de presentación y tipo genético 

  Mora Gil, Jesús (Date of defense: 2019-09-24)

  L'objectiu de la tesi va ser buscar estratègies per optimitzar l'alimentació de vedells alimentats amb racions concentrades. En el primer capítol, es va estudiar el patró de fermentació ruminal in vitro i la degradabilitat ...

  Estudio de genes con influencia en prolificidad y estacionalidad reproductiva en la raza ovina rasa aragonesa 

  Martínez Royo, Albert (Date of defense: 2011-04-14)

  La present Tesi es centra en la caracterització y avaluació dels cuatre gens candidats BMPR1B, BMP15, GDF9 i MTNR1A, a la raça ovina Rasa Aragonesa (RAA) per ser utilitzats en selecció assistida per marcadors (MAS) en ...

  Estudio de la hormona IGF-I en cerdos: efecto de un producto de proteína de patata fermentada 

  Morillo Alujas, Alberto (Date of defense: 2016-01-22)

  Los objetivos de la tesis fueron el estudio y revisión de los actuales conocimientos sobre el metabolismo y las acciones de IGF-I en la producción porcina y más específicamente la investigación de los efectos que un ...

  Estudio epidemiológico de factores que afectan a la fertilidad en ganado vacuno lechero 

  Labèrnia Descarrega, Jordi (Date of defense: 1997-05-16)

  L'objectiu de la present tesi era estudiar l'efecte d'una sèrie de variables i de les seves interaccions sobre els paràmetres reproductius de diverses explotacions de bestiar boví lleter. Determinades pràctiques de maneig ...

  Estudio sobre la estructura y función de la mucosa oviductal y el mesotelio peritoneal de la vaca 

  Yániz Pérez de Albéniz, Jesús (Date of defense: 1999-11-19)

  Evaluación de la alimentación aviar (Gallus gallus domesticus) con maíz fortificado en carotenoides 

  Moreno Martínez, José Antonio (Date of defense: 2014-12-16)

  La industria de las aves de corral utiliza carotenoides para mejorar la pigmentación de productos, tales como pollos y huevos, en parte, para satisfacer las preferencias del consumidor por la pigmentación de la piel de ...

  Evaluación genética de reproductores porcinos en poblaciones abiertas 

  Babot Gaspa, Daniel (Date of defense: 1997-07-01)

  Se analiza la importancia de diferentes efectos que pueden incidir en la media de los caracteres número de lechones nacidos vivos (NV), ganancia media diaria de peso (GMD) y espesor de tocino dorsal (ETD). En primer lugar ...