La gestió dels residus municipals: el cas de la recollida selectiva a la Regió Metropolitana de Barcelona 

  Puebla Pons, Concepció (Date of defense: 2004-07-20)

  La primera part de la memòria de la tesi doctoral es dedica a la descriptio jurídica d'aquest objecte d'estudi que és el règim jurídic de la gestió de residus a la Unió Europea, perfilant els àmbits competencials i funcionals ...

  El sistema de seguridad pública en la Constitución Española de 1978 

  Gil Márquez, Tomás (Date of defense: 2004-09-08)

  El contenido de la presente tesis doctoral es abordar el análisis del sistema de seguridad pública contenido en la Constitución española de 1.978 El desarrollo que el mismo ha experimentado sobre el actual estado de las ...

  La sinistralitat viària a Catalunya: la percepció socials dels canvis en l'entorn viari 

  Sauret Pont, Jordi (Date of defense: 2004-12-15)

  A partir de l'observació de desenes de punts d'especial sinistralitat d'arreu de Catalunya i l'anàlisi de centenars de sinistres ocorreguts en aquests punts, va permetre arribar a sistematitzar que, segons sigui la ...

  Criminalidad versus criminalización de la inmigración en España 

  Antón Pau, José A. (Date of defense: 2006-07-26)

  La presente tesis nace como consecuencia de la vinculación de su autor con el desempeño profesional policial en tareas de control de fronteras. Del desenvolvimiento de dicha actividad laboral, en contacto directo con ...

  Naturalesa i rellevància dels serveis universitaris: el cas dels serveis de cooperació i relacions internacionals 

  Ten Pujol, Agustí (Date of defense: 2007-09-28)

  En la primera part d'aquest treball, en el que es descriu l'objecte de l'estudi, es dedica un primer capítol a categoritzar aquest objecte mitjançant l'anàlisi de la naturalesa jurídica dels serveis universitaris entroncant-los ...

  El Museu Diocesà de Lleida. La seva formació i la legitimitat del seu patrimoni artístic 

  Berlabé Jové, Carmen (Date of defense: 2009-11-27)

  La tesi presenta la gènesi, formació, trajectòria i vicissituds del Museu Diocesà de Lleida a través de la figura del seu fundador, el que fou bisbe de Lleida Josep Meseguer i Costa (1890-1905) i dels seus successors en ...

  La situación jurídica de los inmigrantes irregulares en España 

  Giménez Bachmann, Marc (Date of defense: 2014-07-28)

  En el present estudi s’analitza el fenomen de la estrangeria a Espanya a través de les diferentes èpoques que s’han anat succeint, pel canvi de tendència que ha fet passar a Espanya d’ésser un país d’emigració a un país ...

  Obstáculos jurídicos a la internacionalización y movilidad transnacional de empresas en la Unión Europea. Análisis desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea y del Derecho Internacional Privado 

  Prats Jané, Sergi (Date of defense: 2015-03-16)

  El present treball té per objecte l’anàlisi dels problemes jurídics vinculats i derivats de les operacions de internacionalització de les societats mercantils així com d’aquelles operacions de reestructuració societària ...

  El periodismo especializado frente al Derecho: protección de datos y responsabilidad del periodista 

  Salla García, Xavier (Date of defense: 2015-10-26)

  Els periodistes, i concretament els anomenats periodistes especialitzats, per realitzar la seva professió, indispensable en una societat democràtica, necessiten accedir, tractar i conservar dades personals en els seus ...

  Propuesta para una jurisdiccion maritima en los tribunales españoles 

  Roca López, Miquel, (Date of defense: 2017-03-15)

  El present treball té per objecte proposar una jurisdicció marítima singular, particular y autònoma, partint de l’anàlisi del concepte y autonomia del Dret marítim, així com d’algun dels problemes jurídico-processals ...

  La privacidad en el entorno del cloud computing 

  Villarino Marzo, Jorge, (Date of defense: 2017-06-12)

  L’evolució tecnològica ha tingut un enorme impacte en els drets fonamentals, donant lloc al naixement de la quarta generació de drets. Un d’aquests drets ha sigut, sens dubte, el dret a la protecció de dades. La privacitat ...

  El impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las relaciones laborales : interactuación y conflicto 

  Ruz Lobo, Juan Manuel, (Date of defense: 2017-06-23)

  La present Tesi Doctoral investiga sobre les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) com a factor nou que obliga a repensar les tradicionals variables espaitemporals en les relacions laborals. En el cas d'un entorn ...

  La protección de los datos de carácter sensible en el ámbito europeo : historia clínica digital y big data en salud 

  Cristea Uivaru, Lucia Nicole, (Date of defense: 2017-06-26)

  Aquest treball té per objecte l'anàlisi dels problemes jurídics vinculats i derivats de la incorporació de la història clínica digital a l'entorn sanitari, així com l'anàlisi del canvi de paradigma que s'albira en el ...

  La formación de los deportistas en España. Titulaciones deportivas de régimen especial 

  Estrada Lozano, Indalecio, (Date of defense: 2017-06-26)

  La formación de entrenadores y técnicos deportivos ha sido tradicionalmente una actividad desarrollada casi en exclusiva por las Federaciones Deportivas. El interés por el deporte en la sociedad y su ejercicio, no sólo ...

  Violencia escolar en Chile : una aproximación no criminalizada 

  Gatica Chandía, Miguel, (Date of defense: 2017-06-27)

  El present estudi, analitza la percepció que experts i professionals que treballen en contextos escolars posseeixen respecte el fenomen de la violència escolar, i els seus sistemes de diagnòstics realitzades per l'Estat ...

  Hacia una formación europea de la medicina china: su incorporación en el sistema universitario español 

  Calduch Farnós, Ramón Ma., (Date of defense: 2017-06-28)

  L'Acupuntura i la Medicina Tradicional Xina existeixen des de fa milers d'anys al seu país d'origen i àrea d'influència. A occident, aquestes disciplines s’han anat introduint gradualment, tot i així no és fins els últims ...

  La legislación europea ante el fenómeno del terrorismo yihadista 

  Villacampa Megía, Francisco, (Date of defense: 2017-06-29)

  L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és determinar si les polítiques antiterroristes empreses en la Unió Europea han disminuït l'amenaça gihadista. En primer lloc hem abordat la ideologia en què es basa el gihadisme. A ...

  El medio ambiente en relación con los conflictos armados : aproximación a una nueva regulación 

  Sánchez Díaz, Ana María, (Date of defense: 2017-07-03)

  Resulta intranscendent, des de qualsevol punt de vista, afirmar avui que la guerra és essencialment destructora. La història de la humanitat ens ofereix exemples dels efectes que els conflictes armats tenen sobre l'ésser ...

  La concreción del castigo : el ejercicio legítimo del arbitrio judicial en las decisiones individualizadoras, desde un enfoque fenomenológico 

  González de León Berini, Arturo (Date of defense: 2017-07-04)

  La present tesi doctoral té com a objectiu primordial escometre un estudi renovador, interdisciplinari, i en profunditat, sobre una de les qüestions avui dia més paradoxals en la ciència del Dret penal: l'anomenada ...

  Las intervenciones telefónicas en el proceso penal : revisión de un debate 

  González Blesa, Francisco Javier, (Date of defense: 2017-07-12)

  La investigació d'alguns delictes en el procés penal requereix envair la intimitat i el dret al secret de les comunicacions dels individus. La reforma de la LO nº 13/2015, de 5 d'octubre, ha introduït canvis jurídics, ...