INTERNET, SALUD Y SOCIEDAD. Análisis de los usos de Internet relacionados con la salud en Catalunya.

Autor/a

Lupiáñez-Villanueva, Francisco

Director/a

Castells, Manuel, 1942-

Data de defensa

2009-01-23

Dipòsit Legal

B.26315-2009Departament/Institut

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Resum

Tots els actors en sistemes de salut estan encarant la transició a la Societat Xarxa; una societat l'estructura social del qual es constitueix per xarxes alimentades per tecnologies d'informació i comunicació microelectròniques, i un paradigma tecnològic nou: Informationalisme, basat en l'augment de la capacitat humana per el tractament de la informació i comunicació feta possible per la revolució en microelectrònica, programari, i enginyeria genètica. <br/>En aquest context ample, e-salut ha emergit com un camp ample que implica la relació entre l'estructura social actual i el paradigma tecnològic nou dins dels sistemes d'assistència sanitària. A més, la Internet se ha convertit en un dels conductors d'e-salut i es podria considerar com un dels recursos principals per a la informació de salut; com a medi per interacció; com a eina per a lliurament d'assistència sanitària i salut pública. Aquestes concepcions mostren un potencial enorme per millorar la qualitat i eficiència del sistema d'assistència sanitària; redefinint salut, la medicina i el cos; transformant la relació entre agents d'assistència sanitària, i suggereix que una cosmologia mèdica.<br/>Tenint en compte aquests canvis, els propòsits de la recerca son:<br/>· Identificar i caracteritzar la presència dels actors del sistema de salut de Catalunya en Internet.<br/>· Identificar, caracteritzar i explicar els determinants de les pràctiques d'ús i socials que els actors principals del sistema de salut de Catalunya realitzant a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, especialment Internet.<br/>Per arribar a aquests objectius, es consideraven les següents preguntes d'investigació:<br/>· Quin tipus de informació i aplicacions de qualitat relacionades amb Salut s'ofereixen en la Internet?<br/>· Com pot ser caracteritzada la presència dels actors del sistema de salut de Catalunya en Internet?<br/>· Quines estan les principals barreres i incentius dels grups de suport de pacients per a l'ús d'Internet?<br/>· Quins són els usos de les TIC que fan els ciutadans pel que fa a salut i com es poden caracteritzar?<br/>· Quines estan les conseqüències d'ús de les TIC per part de les ciutadans, especialment amb Internet, respecte a la gestió de la seva salut i la relació amb els seus professionals sanitaris?<br/>· Quins són els determinants (tecnològic i no tecnològic) de la demanda de serveis de salut per els ciutadans mitjançant la Internet?<br/>· Quins són els usos de les TIC, especialment la Internet, que fan els professionals sanitaris i com es poden caracteritzar?<br/>· Quins són els determinants (tecnològic i no tecnològic) dels usos de Internet per els professionals sanitaris (Metges, Infermers i Farmacèutic)?<br/>Per a donar respostes a aquestes preguntes van ser analitzades mitjançant anàlisis estadístiques multivariants les dades recollides mitjançant enquestes telefòniques a una mostra representativa de la població catalana, enquestes online a metges, infermeres, farmacèutics i associacions de pacients així com l'anàlisi de més de 1400 webs de salut. L'anàlisi d'estadística multivariant va validar la sub hipòtesi següent:<br/>· La Internet és bàsicament un espai d'informació sobre Salut i no un espai d'interacció entre els actors del sistema; per això els webs de salut són caracteritzats per l'oferta de recursos d'informació, per la manca d'aplicacions relacionades amb comunicació o serveis i per nivells de qualitat associada amb l'actor que proporciona el recurs.<br/>· La interrelació entre accés, ús i valoració de les TIC, la demanda de serveis sanitaris i la capacitat dels individus de prendre decisions sobre la seva pròpia salut o els més propers a ells determina l'ús de Internet per accedir al sistema de salut, dons determina un perfil pacient nou anomenava l'e-pacient.<br/>· La interrelació entre l'ús intensiu de les TIC, de manera especial la Internet, la valoració positiva per els professionals d'aquestes tecnologies en relació amb les seves activitats de treball els seus pacients, l'ús intensiu de la informació i una orientació del treball cap a la recerca determina un perfil professional nou anomenat el professional sanitari en Xarxa.<br/>Aquesta tesi va validar la seguent hipòtesi general: La interacció entre estructura social, l'augment de flux d'informació i les TIC provoca una transformació en pràctiques socials i en el comportament dels actors del sistema de salut.


All the actors in healthcare systems are facing the rise of the Network Society; a society whose social structure is made up of networks powered by microelectronic-based information and communication technologies, and a new technological paradigm: Informationalisms, based on the augmentation of the human capacity forof information processing and communication made possible by the revolution in microelectronics, software, and genetic engineering. <br/>In this broad context, e-health has emerged as a broad field which involves the relationship between the current social structure and the new technological paradigm within the healthcare systems. Furthermore, the Internet has become one of the drivers of e-health and could be considered as one of the main resources for health information; as a medium for interaction; as a tool for healthcare delivery and public health. Those conceptions reveal a tremendous potential for improving the quality and efficiency of the healthcare system; redefining health, medicine and the body; transforming the relationship among healthcare agents, and suggest a new medical cosmology called e-scaped medicine. <br/>Taking into account these changes, the aims of the research were:<br/>· Identify and characterize the presence of the actors of the Catalonian healthcare system in the Internet.<br/>· Identify, characterize and explain the determinants of the use and social practices that the principal actors of the healthcare system carry out through ICT, specifically that of the Internet<br/>To reach these objectives, the follow research questions were considered:<br/>· What type of quality information and applications related with Health are offered on the Internet?<br/>· How can the presence of the healthcare system's actors on the Internet be characterized?<br/>· Which are the main barriers and incentives of patient support groups for Internet use?<br/>· What are the ICT uses of the citizens with regard to health and how can they be characterized?<br/>· What are the consequences of citizen ICT use, specifically that of the Internet, regarding the management of their health and the relationship with their healthcare professionals?<br/>· What are the determinants (technological and non-technological) of the demand of healthcare services by citizens via the Internet?<br/>· What are the uses of ICT, especially the Internet, by healthcare professionals and how can they be characterized?<br/>· What are the determinants (technological and non-technological) of the uses of the Internet by health care professionals (Physicians, Nurses and Pharmacist)?<br/><br/>Empirical data to answers these questions are based on telephone survey to population, online surveys to physicians, nurses, pharmacists and patient support groups and on a static snapshot analysis of health related webs. Multivariate statistics analysis was carried out to validate the following sub hypothesis:<br/>· The Internet is basically an information space on Health and not an interaction space between the actors of the healthcare system; therefore health webs are characterized by the offer of information resources, by the lack of applications related with communication or services and by levels of quality associated with the actor who provides the resource.<br/>· The interrelation between access, use and assessment of ICT, healthcare services demand and the capacity of the individuals to take decisions over their own health or those closest to them determines the use of the Internet to access to the health system, a new patient profile called the e-patient.<br/>· The interrelation between the intensive use of ICT, specially the Internet, the positive assessment by healthcare professionals of these technologies in relation with their work activities and their patients, the intensive use of the information and professional work oriented towards research determines a new professional profile called the Networked healthcare professional.<br/>And the general hypothesis:<br/>· The interaction between social structure, the increase of information flow and ICT causes a transformation in social practices and in the behaviour of the actors of the healthcare system

Paraules clau

Web; Farmaceutics; Pacients; Infermeres; Metges; Societat; Salut; Internet; Tecnologies de la Informació i la Comunicació; enquestes online.

Matèries

3 - Ciències socials

Àrea de coneixement

775, 225, 235

Documents

tesis_flupianez_21_11_08.pdf

1.592Mb

 

Drets

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)