Thumbnail

  Influencia del material vegetal y del riego por aspersión en la coloración de variedades rojas de manzana (Malus domestica Borkh) 

  Iglesias i Castellarnau, Ignasi (Date of defense: 1996-07-12)

  S'ha aprofundit en l'estudi dels principals mecanismes bioquímics que intervenen en la coloració de varietats vermelles de poma, i de la influència que en els mateixos exerceixen els factors ambientals, especialment la ...

  Thumbnail

  Análisis de micotoxinas aminopolihidroxiladas 

  Velázquez González, Carlos A. (Date of defense: 1996-07-23)

  En el present treball de tesi s'han abordat diversos aspectes que fan referència a l'anàlisi d'unes micotoxines aminopolihidroxilades, les fumonisines. L'estudi portat es poden resumir en el contingut dels cinc punts ...

  Aplicació de l'espectrometria de masses a l'anàlisi cromatogràfica de patulina en suc de poma 

  Llovera i Arcas, Montserrat (Date of defense: 2006-06-14)

  En aquest treball es presenten diferents estratègies encaminades a millorarl'anàlisi qualitativa i quantitativa de patulina en suc de poma mitjançant la utilització de tècniques cromatogràfiques d'acoblament, CG-EM i ...

  Cydia pomonella (L.) behavior and responses to host volatiles 

  Casado González, Daniel (Date of defense: 2007-05-31)

  Es van mostrejar volàtils de pomera i noguer emesos per branques intactes en camp, rodejades<br/>per bosses de plàstic, al matí i al crepuscle en diferents moments de la campanya. Aquestes mostres es<br/>van analitzar per ...

  Processos interficials acoblats amb difusió: Modelització de fenòmens d'interès electroanalític, fisiològic i mediambiental 

  Monné Esquerda, Josep (Date of defense: 2008-06-03)

  La present Tesi se centra en l'estudi i modelatge de sistemes físico-químics de reacciódifusió en què una o més espècies es difonen vers una superfície sobre la qual es produeix una interacció amb alguna/algunes de les ...

  Comunicació química en els barrinadors del blat de moro Ostrinia nubilalis i Sesamia nonagrioides. Inhibició de l'atracció sexual per anàlegs de la feromona 

  Solé Salla, Joan (Date of defense: 2009-03-05)

  En la present memòria de tesi doctoral es presenten els resultats de diferents estudis realitzats<br/>amb diferents compostos químics anàlegs de les feromones sexuals dels principals<br/>barrinadors del blat de moro (S. ...

  Glicerol en la preparació d'esters de clorohidrina i derivats 

  Escribà i Gelonch, Marc (Date of defense: 2010-12-03)

  Es presenten diferents reaccions de síntesi química, en les quals participa el glicerol com a reactiu, moltes d'elles amb rendiments elevats i bons percentatges de conversió. Un aspecte rellevant d'aquestes reaccions és ...

  Methodological advancements of AGNES and its implementation for the determination of free metal ion concentrations in synthetic and natural samples 

  Chito Trujillo, Diana Maria (Date of defense: 2012-04-11)

  Aquest treball presenta nous avenços de la tècnica AGNES (Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping) per a la determinació de Cd, Pb i principalment Zn, en sistemes sintètics i naturals. Entre els progressos, ...

  Contributions to the study of the availability of metal ions in aquatic systems 

  Mongin, Sandrine (Date of defense: 2012-07-11)

  La disponibilitat de metalls per part dels organismes no depèn únicament de la concentració total sinó també de l'especiació d'aquestes subtancias. En general, la disponibilitat de les espècies metàl•liques en medis naturals ...

  Obtención mediante procesos quimioenzimáticos de derivados del glicerol 

  Solarte Orozco, Carmen Eugenia (Date of defense: 2012-07-20)

  Tant els subproductes com els residus d'origen biològic de la indústria són susceptibles de ser aprofitats i, no obstant això, alguns són destruïts per falta d'usos viables i altres són emprats en la producció d'energia ...

  Targeted carotenoid metabolite profiling in transgenic cereals and correlations with carotenoid gene expression 

  Rivera Vélez, Sol Maiam (Date of defense: 2012-10-16)

  El meu treball de recerca va consistir en la millora, desenvolupament i aplicació de tècniques analítiques per a l'anàlisi qualitatiu i quantitatiu de carotenoides en cereals, principalment en blat de moro i arròs. ...

  Availability of Metal Cations in Aquatic Systems from DGT Measurements 

  Uribe Kaffure, Ramiro (Date of defense: 2012-10-19)

  Els nostres resultats indiquen que el gruix del disc de resina juga un paper fonamental en l'acumulació de metalls en sensors DGT. Per complexos parcialment làbils, la seva dissociació a l'interior del domini de resina és ...

  Síntesis y aplicaciones de acrilatos polimerizables mediante interesterificación quimioenzimática 

  Yara Varón, Edinson (Date of defense: 2013-03-07)

  Es presenta una modalitat de reacció d'interesterificació que aporta nous avenços en l'ús de biocatalitzadors en síntesi orgànica. Els biocatalitzadors, tant enzims aïllats com resting cells fúngiques, són eficaços ...

  Selección de nuevas variedades de melocotón [Prunus persica (L.) Batsch] en función de caracteres agronómicos, morfológicos, de calidad y de conservación del fruto 

  Reig Córdoba, Gemma (Date of defense: 2013-12-12)

  Espanya és el quart productor de préssec [Prunus persica (L.) Batsch] i el segon a escala europea, amb una producció anual de més d’un milió de tones. La majoria de les varietats comercialitzades provenen de programes de ...

  Availability of metal ions and ZnO nanoparticles in aqueous media 

  Cruz González, Sara (Date of defense: 2015-03-05)

  La presència de determinats metalls, ja sigui en forma del metall lliure, formant complexos amb lligands o en forma de nanopartícules metàl•liques té efectes negatius en el medi ambient. Per aquest motiu, l’estudi de la ...

  Extracció reactiva de llavors oleaginoses per a la preparació de monoglicèrids 

  Torregrosa García, Rubén (Date of defense: 2016-01-28)

  En aquest treball s’ha desenvolupat un mètode en dues etapes per a l’obtenció d’extractes rics en monoglicèrids a partir de llavors de soja i de sèsam. La primera etapa consisteix en una hidròlisi i esterificació directa ...

  Chemical and enzymatic valorization of polyols from biomass 

  Canela Xandri, Anna (Date of defense: 2016-02-04)

  En les últimes dècades han augmentat els problemes derivats de la sobreproducció i acumulació de residus de la industria, així com els problemes mediambientals i la disminució de fonts de matèries primeres. En aquest sentit, ...

  Gas chromatography-mass spectrometry for the analysis of metabolomic compounds in agrifood products. New methods and applications 

  Marsol i Vall, Alexis (Date of defense: 2017-05-18)

  Aquesta Tesi Doctoral se centra en el desenvolupament de nous mètodes de cromatografia de gasos acoblada a tècniques d'espectrometria de masses (GC-MS) i a l'aplicació d'alguns mètodes ja existents a l'anàlisi de mostres ...

  Metabolitos secundarios exudados por raíces de plantas de Estrategia I en respuesta a la deficiencia de hierro: caracterización, transporte y función 

  Sisó Terraza, Patricia (Date of defense: 2017-06-15)

  Una característica metabòlica important de les arrels de les plantes és l'exsudació a la rizosfera d'una àmplia varietat de compostos. La regulació de la síntesi i exsudació activa d'aquests, permet que la seva acció es ...