Artificial and natural photosensitizers in Photodynamic Therapy: Expanded porphycene conjugates and hypericin 

  Hally Garcia, Cormac Elías (Date of defense: 2020-07-10)

  Aquesta tesi presenta l’estudi d’aplicacions antimicrobianes i antineoplàstiques de conjugats 2-aminotiazoloporificè i d’hipericina en teràpia fotodinàmica (TFD), tot intentant entendre el mecanisme d’acció. La conjugació ...

  Biodegradable Poly(D,L-lactide) and Poly(D,L-lactide-co-glycolide) Nanoparticles for Photodynamic Therapy 

  Boix Garriga, Ester (Date of defense: 2016-01-14)

  Aquesta tesi aprofundeix en l'estudi de les nanopartícules de poli-(D, L-làctid-co-glicòlid) (PLGA) o poli-(D, L-làctid) (PLA) i les seves nanopartícules homòlogues recobertes amb polietilenglicol (PEG) com a sistemes de ...

  Corrosión del acero al carbono y del aluminio en diferentes tipos de atmósferas de El Salvador 

  Menjívar Benítez, Carmen Elena (Date of defense: 2016-02-05)

  La present tesi doctoral s'emmarca dins el Programa de Doctorat per a Amèrica Llatina d’IQS School of Engineering, la Universitat Ramon Llull i la Càtedra UNESCO, el qual promou la cooperació entre institucions d'educació ...

  Desarrollo de sensores electroquímicos en estado sólido para la determinación de tritio y litio en metales fundidos 

  Juhera Martí, Eduard (Date of defense: 2019-12-18)

  Degut a l’augment de la demanda energètica mundial durant els últims anys i a la perspectiva que aquesta creixi al futur, existeixen, des de fa anys, múltiples vies de recerca centrades en millorar i augmentar la generació ...

  Determinación de halógenos y azufre en residuos orgánicos. Desarrollo de métodos y aplicación a muestras de residuos incinerables 

  Margarit Roig, Lourdes (Date of defense: 2016-02-08)

  La incineració amb recuperació energètica representa una opció proposada per la Unió Europea com a valorització dels residus que no poden ser reciclats ni reutilitzats. No obstant això, per reduir o evitar les emissions ...

  Development of Li sensors for its application in fusion technolog 

  Pascual Nel-lo, Marc (Date of defense: 2022-11-15)

  Un dels reptes a provar en els futurs reactors de fusió és la generació de triti mitjançant la reacció nuclear del liti-6 amb neutrons d'alta energia. Aquesta producció de triti es realitzarà als Tritium Breeding Modules ...

  Estudio de biosensores electroquímicos basados en inmovilización enzimática 

  Artigues Cladera, Margalida Esmeralda (Date of defense: 2019-10-25)

  Els biosensors electroquímics són dispositius d'anàlisi que combinen l'especificitat de les reaccions bioquímiques amb la capacitat analítica de les tècniques electroquímiques. Gràcies a aquesta combinació, és possible ...

  Flavin-binding fluorescent proteins as genetically encoded singlet oxygen photosensitizers 

  Torra Nonell, Joaquim (Date of defense: 2018-09-06)

  Aquesta tesi profunditza en l'estudi de les proteïnes fluorescents que uneixen flavina com a fotosensibilitzadors d'oxigen singlet codificables genèticament per a la teràpia fotodinàmica. Els fotosensibilitzadors biològics ...

  Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs): Estudio de métodos cromatográficos. Aplicación a muestras de aire ambiente y alimentos 

  Gotor Navarra, Gemma (Date of defense: 2016-02-03)

  El treball desenvolupat a la present tesis es centra en l’estudi de la família dels Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (HAPs). Aquesta família de contaminants orgànics és d’interès prioritari degut a les propietats d’aquests ...

  Light-sensitive nanocarriers for drug delivery in photodynamic therapy 

  Rodríguez Amigo, Beatriz (Date of defense: 2018-02-09)

  Aquesta tesi aprofundeix en l’estudi de nanotransportadors com a sistemes de vehiculització i en alguns casos, alliberació de fotosensibilitzadors emprats en teràpia fotodinàmica. S’han fet servir dos nanotransportadors ...

  Novel approaches to singlet oxygen photosensitization in the nano- and bio-era 

  Planas Marquès, Oriol (Date of defense: 2017-07-14)

  En aquesta tesis es detallen noves aproximacions nano- i biomoleculars amb l’objectiu de millorar la fotosensibilització i detecció d’oxigen singlet en medi biològic. En primer lloc es presenta una nova reacció fluoro- ...

  Novel strategies for singlet molecular oxygen O2(1Δg) generation and detection in cells 

  Bresolí Obach, Roger (Date of defense: 2018-09-28)

  En aquesta tesi s'han utilitzat diferents estratègies per obtenir control en la producció i detecció de diferents espècies reactives d'oxigen (ROS), especialment per a l'oxigen singlet (1O2). En la primera part de la tesi, ...

  Photosensitive Targeted Nanocarriers for Selective Delivery of Photodynamic Therapy 

  de las Heras Guilarte, Elena (Date of defense: 2021-07-07)

  Aquesta tesi aprofundeix en l’estudi de nanotransportadors de vehiculització activa com sistemes de distribució de fàrmacs per a teràpia fotodinàmica contra el càncer. Dos tipus de nanovehicles de diferent naturalesa s’han ...

  Study of microplastics role in seawater based on collected samples across the oceans during the Barcelona World Race 2015 

  Singla Milà, Mireia (Date of defense: 2020-10-08)

  Els microplàstics s’han convertit en un gran problema mediambiental. La sobreproducció i l’ús excessiu del plàstic ha dificultat el seu correcte tractament y això provoca que sigui el sector amb un major creixement en la ...