Ara mostrant els elements 1-20 de 28

  Estudi de la digestió anaeròbica en una i dues fases dels residus ramaders: estudi en planta pilot d'un sistema en dues fases 

  Torres i Castillo, Ricard (Data de defensa: 1992-11-02)

  Donat el problema que representa l'abocament dels residus agrícoles i ramaders, es proposa la digestió anaeròbica del jaç per a solucionar-lo. S'ha dissenyat els dispositius experimentals necessaris per a ...

  Adobament mixt vegetal-zinc 

  Morera i Prat, Josep Maria, 1958- (Data de defensa: 1994-11-16)

  L'objectiu d'aquest treball és l'estudi de l'adobament mixt vegetal-zinc per tal d'obtenir les dades necessàries que permetin optimitzar el procés segons l'article final desitjat. Per assolir aquest objectiu caldrà ...

  Estudi cinètic de la síntesi d'MTBE en fase líquida: extensió de l'aplicació dels models LHHW a sistemes heterogenis amb activitat catalítica fortament dependent de la polaritat del medi de reacció 

  Fité Piquer, Carles (Data de defensa: 1997-01-01)

  Se ha estudiado la cinética de la reacción de síntesis de MTBE (metil terc-butil eter) en fase líquida por adición de metanol a isobuteno, en presencia del catalizador Bayer K2631, una resina sulfónica macroporosa de ...

  Procesos industriales de acondicionamiento de caolín para su utilización como materia prima en la síntesis de zeolita X 

  García Colina, Fernando (Data de defensa: 1999-05-07)

  La caolinita, constituyente principal del caolín, es una arcilla de fórmula 2SiO(2) Al(2).O(3).2H(2)O que da lugar a un producto de calcinación denominado metacaolinita, muy utilizado como materia prima en la síntesis de ...

  Procedimiento para la obtención de hidromagnesita: estudio cinético 

  Fernández Renna, Ana Inés (Data de defensa: 2000-02-10)

  El procedimiento que se estudia para la obtención de carbonato básico de magnesio consta de dos etapas: la lixiviación en CO2 de una pulpa que contienen MgO, y la precipitación del producto utilizando la solución de ...

  Depilat oxidant en medi bàsic i amb recirculació de banys 

  Bartolí Soler, Esther (Data de defensa: 2000-05-17)

  L'objectiu principal d'aquest treball és estudiar les alternatives possibles a un depilat clàssic reductor (sulfur i calç), per tal de reduir la quantitat d'aigua i de càrrega contaminant del procés. Una d'aquestes ...

  Degradation and biodegradability enhancement of nitrobenzene and 2,4-dichlorophenol by means of Advanced Oxidation Processes based on ozone. 

  Contreras Iglesias, Sandra (Data de defensa: 2003-01-24)

  La presente tesis se inscribe en el marco de la combinación de los procesos de oxidación avanzada y biológicos para el tratamiento de un agua residual, en este caso, aguas residuales sintéticas conteniendo nitrobenceno ...

  Reología de espesantes celulósicos para pinturas al agua: Modelización y mecanismo de espesamiento 

  Maestro Garriga, Alicia (Data de defensa: 2003-02-20)

  Las pinturas al disolvente están siendo sustituidas por pinturas en base acuosa por razones medioambientales y de seguridad e higiene. Las propiedades de una pintura están influidas por su comportamiento reológico. En ...

  Fenton and UV-vis based advanced oxidation processes in wastewater treatment: Degradation, mineralization and biodegradability enhancement 

  Rodríguez, Miguel (Data de defensa: 2003-05-30)

  Up until relatively recently, the discharging of waste in the environment was the way of eliminating them, until the auto-purifying capacity of the environment was not sufficient. The permitted levels have been vastly ...

  Combination of photo-oxidation processes with biological treatment 

  Al-Momani, Fares (Data de defensa: 2003-06-13)

  Comprising over 70% of the Earth's surface, water is undoubtedly the most precious natural resource that exists on our planet. Without the seemingly invaluable compound comprised of hydrogen and oxygen, life on Earth would ...

  Lixiviación de metales con ozono acuoso. Cinética de la plata y el oro. Aplicaciones. 

  Juan Morera, Eulàlia (Data de defensa: 2004-03-24)

  La presente tesis se inscribe dentro de una línea de investigación cuyo objetivo es el estudio de los fundamentos y de la aplicabilidad técnica de la lixiviación selectiva de metales con ozono acuoso. El proceso METALOZON® ...

  Reactivity of acid gas pollutants with Ca(OH)2 at low temperature in the presence of water vapour 

  Bausach Mercader, Marta (Data de defensa: 2005-07-01)

  The reactivity of Ca-based sorbents with acid gases (specifically SO2, HCl and NO2) at low temperature has been a subject of interest in the last decades, since it constitutes the fundamental reactive system in a number ...

  Nuevos tratamientos de lana con enzimas 

  Vílchez Maldonado, Susana (Data de defensa: 2005-12-12)

  Uno de los objetivos destacables de los tratamientos textiles modernos es obtener el efecto requerido modificando preferentemente la superficie de las fibras a fin de mantener la calidad del material, utilizando procesos ...

  Sistemes ecològics d'adobament al crom 

  Bacardit i Dalmases, Anna (Data de defensa: 2005-12-14)

  En aquesta tesi doctoral es fa un estudi de tres possibles alternatives al procés tradicional de píquel-curtició, els principals inconvenients del qual són l'elevat consum d'aigua i la generació d'un gran volum d'aigües ...

  Preparation, characterization and modeling of zeolite NaA membranes for the pervaporation dehydration of alcohol mixtures 

  Pera Titus, Marc (Data de defensa: 2006-05-29)

  Zeolite NaA membranes have attracted special attention in the last years in light of their high selectivities (>40000) and fluxes in the dehydration of alcohol/water mixtures. This Ph.D. thesis is aimed at developing new ...

  Wet oxidation processes for water pollution remediation 

  García Molina, Verónica (Data de defensa: 2006-06-16)

  The main objective of this work was to test the efficiency of wet oxidation processes when treating several types of aqueous wastes. On one side its performance for the abatement of chloro-organic aromatic toxic pollutants, ...

  Optimisation of biological nitrogen removal processes to treat reject water from anaerobic digestion of sewage sludge 

  Galí Serra, Alexandre (Data de defensa: 2006-10-03)

  In the present work, the biological treatment of real reject water (800 mg NH4+-N L-1) from anaerobic digestion of sewage sludge from a waste water treatment plant (WWTP) is carried out. <br/>The process was optimised with ...

  Biodegradation of Organic Micropollutants in Themophilic and Mesophilic Anareobic Digestion of Sewage Sludge 

  Benabdallah El-Hadj, Toufik (Data de defensa: 2006-10-11)

  Nowadays, mesophilic anaerobic processes (under 35ºC) predominate but they show to be unable to accomplish the new specifications. Consequently, only the migration to higher temperature conditions, i.e. thermophilic ...

  Caracterización de polvos de fundición de cobre y establecimiento de rutas de procesado 

  Morales Soto, Alejandro (Data de defensa: 2006-10-25)

  DOCTORAL:<br/><br/>Se ha caracterizado tres muestras de fundiciones de cobre chilenas con diversas técnicas de caracterización, además se han analizado sus comportamientos ante la lixiviación con agua y con diferentes ...

  Contribution à l'étude de la transestérification de l'acétate de méthyle par distillation réactive / Contribución al estudio de la transesterificación del acetato de metilo por destilación reactiva 

  Bonet i Ruiz, Jordi (Data de defensa: 2006-11-24)

  Le PVA est un polymère non inflammable, non toxique et biodégradable. Malheureusement, sa réaction principale de synthèse produit un haut débit de résidu qui à niveau du monde devient plusieurs millions de tonnes annuelles. ...