Departament d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona.Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Estudi cinètic de la síntesi d'MTBE en fase líquida: extensió de l'aplicació dels models LHHW a sistemes heterogenis amb activitat catalítica fortament dependent de la polaritat del medi de reacció 

Fité Piquer, Carles (Date of defense: 1997-01-01)

Se ha estudiado la cinética de la reacción de síntesis de MTBE (metil terc-butil eter) en fase líquida por adición de metanol a isobuteno, en presencia del catalizador Bayer K2631, una resina sulfónica macroporosa de ...

Procedimiento para la obtención de hidromagnesita: estudio cinético 

Fernández Renna, Ana Inés (Date of defense: 2000-02-10)

El procedimiento que se estudia para la obtención de carbonato básico de magnesio consta de dos etapas: la lixiviación en CO2 de una pulpa que contienen MgO, y la precipitación del producto utilizando la solución de ...

Estudi de la digestió anaeròbica en una i dues fases dels residus ramaders: estudi en planta pilot d'un sistema en dues fases 

Torres i Castillo, Ricard (Date of defense: 1992-11-02)

Donat el problema que representa l'abocament dels residus agrícoles i ramaders, es proposa la digestió anaeròbica del jaç per a solucionar-lo. S'ha dissenyat els dispositius experimentals necessaris per a ...

Adobament mixt vegetal-zinc 

Morera i Prat, Josep Maria, 1958- (Date of defense: 1994-11-16)

L'objectiu d'aquest treball és l'estudi de l'adobament mixt vegetal-zinc per tal d'obtenir les dades necessàries que permetin optimitzar el procés segons l'article final desitjat. Per assolir aquest objectiu caldrà ...

Depilat oxidant en medi bàsic i amb recirculació de banys 

Bartolí Soler, Esther (Date of defense: 2000-05-17)

L'objectiu principal d'aquest treball és estudiar les alternatives possibles a un depilat clàssic reductor (sulfur i calç), per tal de reduir la quantitat d'aigua i de càrrega contaminant del procés. Una d'aquestes ...

Procesos industriales de acondicionamiento de caolín para su utilización como materia prima en la síntesis de zeolita X 

García Colina, Fernando (Date of defense: 1999-05-07)

La caolinita, constituyente principal del caolín, es una arcilla de fórmula 2SiO(2) Al(2).O(3).2H(2)O que da lugar a un producto de calcinación denominado metacaolinita, muy utilizado como materia prima en la síntesis de ...

Estudio sobre la Aplicación de la Tecnología de Membranas para la Recuperación del Ácido Fosfórico de las Aguas de Lavado en el Proceso de Anodizado del Aluminio 

Guastalli, Andrea Raquel (Date of defense: 2006-12-19)

La anodización es un proceso electrolítico que convierte la superficie metálica en un recubrimiento de óxido insoluble. El aluminio es el material anodizado con más frecuencia. El llamado “abrillantado” del aluminio se ...

Regeneració i reutilització d’aigües residuals. Tecnologia, control i risc 

Huertas Hidalgo, Esther (Date of defense: 2010-02-12)

Les aigües regenerades són un recurs important d’aigua especialment en les regions àrides i semiàrides. La necessitat d’obtenir aigua amb una qualitat mínima per cada ús i de garantir unes condicions sanitàries satisfactòries ...

Estudis d´interacció de tensioactius sintètics biocompatibles amb models de membrana. Potencial aplicació en medicina pulmonar 

Lozano Valdés, Neus (Date of defense: 2010-02-24)

Els pulmons dels mamífers són funcionals gràcies a la presència dels tensioactius pulmonars. Aquesta substància d'extraordinàries propietats d'adsorció, reducció de la tensió superficial i protecció davant d'atacs bacterians ...

Sistemes ecològics d'adobament al crom 

Bacardit i Dalmases, Anna (Date of defense: 2005-12-14)

En aquesta tesi doctoral es fa un estudi de tres possibles alternatives al procés tradicional de píquel-curtició, els principals inconvenients del qual són l'elevat consum d'aigua i la generació d'un gran volum d'aigües ...

Formació de nano-emulsions en sistemes amb tensioactius iònics mitjançant mètodes de condensació o de baixa energia 

Solé Font, Isabel (Date of defense: 2008-02-19)

Les nano-emulsions, en tant que emulsions, són dispersions col·loïdals formades per una fase líquida dispersada en una altra en forma de gotes. El que les fa d'especial interès és que aquestes gotes tenen una mida extremadament ...

Reología de espesantes celulósicos para pinturas al agua: Modelización y mecanismo de espesamiento 

Maestro Garriga, Alicia (Date of defense: 2003-02-20)

Las pinturas al disolvente están siendo sustituidas por pinturas en base acuosa por razones medioambientales y de seguridad e higiene. Las propiedades de una pintura están influidas por su comportamiento reológico. En ...

Ozonation of Emergent Contaminants 

Falcão Dantas, Renato (Date of defense: 2007-07-05)

ENGLISH SUMMARY:<br/><br/>In this work, the ozonation of emergent contaminants represented by pharmaceuticals (Sulfamethoxazole and Bezafibrate) and surfactants (Quaternary Ammonium Compounds) was studied. Results in terms ...

Coupled photochemical-biological system to treat biorecalcitrant wastewaters 

Bacardit Peñarroya, Jordi (Date of defense: 2007-07-06)

Advanced Oxidation Processes (AOPs) are suitable for achieving the complete mineralization of organic pollutants in wastewaters, since they are based on the generation of a powerful non-selective chemical oxidant. A major ...

Operation and Model Description of Advanced Biological Nitrogen Removal Treatments of Highly Ammonium Loaded Wastewaters 

Dosta Parras, Joan (Date of defense: 2007-10-23)

The conventional Biological Nitrogen Removal (BNR) process consists on the oxidation of ammonia to nitrate (nitrification) and the subsequent reduction of nitrate to nitrogen gas (denitrification) using biodegradable COD ...

Contribution à l'étude de la transestérification de l'acétate de méthyle par distillation réactive / Contribución al estudio de la transesterificación del acetato de metilo por destilación reactiva 

Bonet i Ruiz, Jordi (Date of defense: 2006-11-24)

Le PVA est un polymère non inflammable, non toxique et biodégradable. Malheureusement, sa réaction principale de synthèse produit un haut débit de résidu qui à niveau du monde devient plusieurs millions de tonnes annuelles. ...

Estructures bainítiques en acers HSLA de baix contingut en carboni: Influència del contingut en microaleants i del tractament tèrmic sobre l'estructura i propietats 

Illescas Fernández, Silvia (Date of defense: 2007-05-04)

En la present tesi doctoral s'ha portat a terme l'estudi d'estructures bainítiques i les seves propietats en dos acers HSLA de baix contingut en carboni de composicions molt semblants a excepció del contingut en elements ...

Preparation, characterization and modeling of zeolite NaA membranes for the pervaporation dehydration of alcohol mixtures 

Pera Titus, Marc (Date of defense: 2006-05-29)

Zeolite NaA membranes have attracted special attention in the last years in light of their high selectivities (>40000) and fluxes in the dehydration of alcohol/water mixtures. This Ph.D. thesis is aimed at developing new ...

Caracterización de polvos de fundición de cobre y establecimiento de rutas de procesado 

Morales Soto, Alejandro (Date of defense: 2006-10-25)

DOCTORAL:<br/><br/>Se ha caracterizado tres muestras de fundiciones de cobre chilenas con diversas técnicas de caracterización, además se han analizado sus comportamientos ante la lixiviación con agua y con diferentes ...

Biodegradation of Organic Micropollutants in Themophilic and Mesophilic Anareobic Digestion of Sewage Sludge 

Benabdallah El-Hadj, Toufik (Date of defense: 2006-10-11)

Nowadays, mesophilic anaerobic processes (under 35ºC) predominate but they show to be unable to accomplish the new specifications. Consequently, only the migration to higher temperature conditions, i.e. thermophilic ...

More