Utilización de la espectroscopia NIR en el análisis de identificación y control de calidad de productos farmacéuticos liofilizados 

  Garcia Uceda, Laia (Date of defense: 2020-07-06)

  Aquesta tesi aborda la millora de la qualitat dels productes farmacèutics liofilitzats. En termes generals, el procés de liofilització consisteix a eliminar, per sublimació i desorció, l’aigua de la solució de medicaments ...

  Functionalized silica nanoparticles for catalysis, nanomedicine and rare earth metal recycling 

  Li, Hao (Date of defense: 2020-07-21)

  Durant la darrera dècada, les nanopartícules de sílice han trobat aplicacions en catàlisi, depuració d’aigua, camps biomèdics, agrícoles i industrials ... per les seves característiques físiques i químiques úniques, com ...

  Capítulo 1 Preparación de poliuretanos polifluorados (FPUs) con alto contenido en flúor catalizada por DABCO a temperatura ambiente Capítulo 2 Polimerización de monobenzoxazinas. Efectos de los sustituyentes en los mecanismos de reacción y en la estructura de los materiales finales 

  Martos Camí, Alba (Date of defense: 2020-07-21)

  La present tesi doctoral està enfocada en la síntesi i estudi de dues grans famílies de polímers i està dividida en dos capítols: poliuretans fluorats i polibenzoxazines. Els poliuretans tenen una enorme importància ...

  From preconcentration to rapid detection of exosomes as biomarkers in clinical diagnosis 

  Lima de Moura, Silio (Date of defense: 2020-07-27)

  En l’actualitat, existeix demanda de biomarcadors per poder millorar la detecció de malalties en una etapa inicial, el seguiment de pacients i dissenyar estratègies terapèutiques. Els exosomes són partícules biològiques ...

  Rapid diagnostic test for the detection of communicable diseases 

  Ben Aissa Soler, Alejandra (Date of defense: 2020-09-03)

  La prevenció i el control de les malalties transmissibles depenen, en gran mesura, de la detecció ràpida i eficaç. Els mètodes convencionals per a la detecció d'un patogen, com ara el cultiu microbiològic, generalment ...

  Chemical and synchrotron techniques for the characterization and development of functional foods. Plant biostimulant effects on Se enriching wheat 

  Xiao, Tingting (Date of defense: 2020-09-22)

  El seleni és essencial per a la salut humana Les fonts de Se s’obtenen en gran mesura del consum de vegetals, ja que el cos humà no pot sintetitzar de forma eficaç les espècies de Se orgànic assimilables. El selenit i el ...

  Design, Synthesis and Applications of V-shaped Polycarboxylate meta–Carborane-Based Metal-Organic Frameworks 

  Gan, Lei (Date of defense: 2020-09-22)

  Aquest treball de Tesi està dedicat a la síntesi i disseny de lligands V-shaped policarboxilat basats en la unitat meta-carborà i l’exploració de les xarxes metall-orgàniques (MOFs) d’aquests lligands amb clústers de Cu i ...

  Stereoselective Synthesis of Conformationally Restricted Cyclohexanyl Nucleoside Analogues 

  Jurado Moreno, Sergio (Date of defense: 2020-10-23)

  En les darreres dècades, l’ús d’anàlegs de nucleòsids (ANs) ha despertat un gran interès de recerca per a la teràpia antiviral i anticancerigen. La conformació i el plegament de la unitat de sucre dels nucleòsids tenen un ...

  Metal Nanoparticles (Pt, Ni, Au, Rh) Stabilized by Imidazolium Salts. Synthesis, Characterization and Catalytic Applications 

  Fernández Freixes, Guillem (Date of defense: 2020-11-19)

  Durant els darrers anys la investigació basada en l’ús de nanopartícules metàl·liques (NPs) ha experimentat un creixement exponencial. La mida tant petita que tenen aquests materials els proporciona unes propietats úniques, ...

  Automatized Nanoparticle Models Generation and Application to the Oxygen Evolution Reaction Catalyzed by IrO2. Slab vs Nanoparticle Models. 

  González Forero, Danilo (Date of defense: 2020-12-17)

  Les nanopartícules tenen un gran impacte en múltiples camps científics principalment a causa d’i) la seva gran superfície específica i ii) la possibilitat d’ajustar l’estructura electrònica del material modificant la seva ...

  Síntesis y Caracterización de Óxido de Grafeno Reducido Funcionalizado con Nanopartículas Metálicas. Aplicación en el Desarrollo de Sensores Amperométricos Basados en Materiales Nanoestructurados 

  Rodríguez Rodríguez, Jordi (Date of defense: 2021-01-27)

  El desenvolupament de nous (bio)sensors és un camp en ple desenvolupament dins de les necessitats de la Química Analítica i, en general, de la societat. L’ús de sensors està altament estès en la vida quotidiana de les ...

  Metallacarboranes: Synthesis of Boron-Heteroatom Derivatives and Applications in Energy and Magnetism 

  Buades Martín, Ana Begoña (Date of defense: 2021-01-28)

  Aquesta tesi consta de sis capítols. El primer introdueix al lector al món de la química del bor des de la síntesi i caracterització del primer compost en 1912. El capítol 2 revela el poder de combinar la química teòrica ...

  A novel approach for tooth whitening: liposome-encapsulated reductant. In vitro efficacy studies and characterization of the treated teeth including synchrotron techniques 

  Babot Marquillas, Clara (Date of defense: 2021-01-29)

  En aquesta tesi es conceptualitza, desenvolupa i optimitza un tractament blanquejant per a la seva aplicació a la cavitat oral, basat en un enfocament diferent a la oxidació. També s’estudien els seus efectes sobre ...

  Nanoplasmonic biosensors for clinical diagnosis, drug monitoring and therapeutic follow-up 

  Peláez Gutiérrez, Enelia Cristina (Date of defense: 2021-02-09)

  Aquesta tesi doctoral té com a objectiu el desenvolupament de diversos biosensors que operen sense necessitat de marcatge addicional basats en dispositius plasmònics òptics per a la detecció directa de medicaments o ...

  Formation, transformation and inhibition of calcium oxalate nephroliths: in vitro studies and speciation by synchrotron radiation techniques 

  Henríquez Valido, Iris de la Trinidad (Date of defense: 2021-02-12)

  Nefrolitiasis es una enfermedad dolorosa causada por la formación de piedras en el riñón. Tiene una incidencia en torno al 5-12% y una recurrencia con una tasa recaída del 50% en 5 años y 80-90% en 10 años, generando un ...

  Process development for the synthesis at industrial scale of active pharmaceutical ingredients 

  Santos Ramos, Javier (Date of defense: 2021-02-16)

  Aquesta Tesi és friut d’una col·laboració entre l’empresa Farmhispania S.A. i el grup de Recerca de Síntesi Orgànica Estereoselectiva del Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona que té com a principal ...

  Sulphide-sulphide bond as a toolkit for the modular synthesis of (multi)functional mussel-inspired coatings 

  Casagualda Clapés, Carolina (Date of defense: 2021-05-14)

  Aquesta Tesi forma part d’una línia d’investigació que es basa en el desenvolupament de nous derivats de catecol per a diferents aplicacions. Més concretament, s’ha desenvolupat una nova metodologia de polimerització per ...

  Estudi sobre poliuretans termoplàstics i els seus monòmers. Síntesi de triarilfosfines carboxíliques i sulfonades 

  Cordón Acedo, María de las Mercedes (Date of defense: 2021-07-06)

  En aquesta tesi s'han analitzat diversos polímers a través de la tècnica de RMN per a determinar la composició de la cadena polimèrica. A més, a través de la tècnica de cromatografia de gasos s'ha desenvolupat diversos ...

  Adsorption mechanisms of as and b oxyanions for water remediation applications. Synthesis of adsorbents and characterization using x-ray absorption spectroscopy 

  Lou, Xiangyang (Date of defense: 2021-09-28)

  La investigació duta a terme en la present tesi es centra en el desenvolupament de nous materials i procediments d'adsorció per millorar l'eficàcia de l'eliminació de oxianiones en aigües contaminades amb arsènic (As) o ...

  Surface-functionalized and hybrid nanocatalysts for water splitting 

  Mallón Pernia, Laura (Date of defense: 2021-09-28)

  “Una alternativa per aconseguir una font d’energia lliure en carboni és la fotoproducció d’H2 mitjançant el trencament catalític de l’aigua (water splitting, WS, Eq. 1) fent servir la llum solar. 2H2O + hv --> 2H2 + O2 ...