Programa de Doctorat en Química

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional . Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uab.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Efecto fototérmico de benzoxazinas y polibenzoxazinas. Aplicaciones 

Reyes Mateo, Kevin (Date of defense: 2023-02-27)

Les polibenzoxazines són un tipus especial de resines fenòliques que, des del seu descobriment, han captat l’interès de la comunitat científica per les seves propietats tèrmiques, químiques i mecàniques excel·lents. Les ...

Synthesis of T-shaped molecules for their deposition over three-terminal devices 

Riba López, Daniel (Date of defense: 2023-03-01)

Els curcuminoids (CCMoids) són un grup de petites molècules orgàniques que presenten dos anells aromàtics units per una cadena conjugada de set carbonis i una fracció ceto-enol en la posició central de les seves estructures. ...

Síntesis de nuevos compuestos con actividad farmacológica diseñados a través de simulaciones computacionales 

Sánchez Morales, Adrià (Date of defense: 2022-11-25)

El procés d’investigació d’un fàrmac és complex i necessita de la unió d’esforços entre diferents disciplines científiques. Tot i que el descobriment i el desenvolupament de nous fàrmacs s’ha realitzat durant molts anys ...

Development of New Fluorophore-Tethered ortho-Carborane Systems: An Approach for Unique Photophysics and Applications 

Sinha, Sohini (Date of defense: 2022-10-26)

El treball que es presenta en aquest manuscrit segueix línies de recerca iniciades al Grup de Catàlisi i Síntesi Inorgànica (LMI) de l’Institut de Ciències de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), basades en la síntesi, ...

Interruptores moleculares funcionales basados en procesos de transferencia electrónica fotoinducida 

Parejo Bruque, Laura (Date of defense: 2022-11-11)

En aquest manuscrit es descriu el resultat del treball experimental realitzat durant la tesi doctoral envers el disseny, la preparació i la caracterització de diferents tipus d’interruptors moleculars fotoactius basats en ...

Graphene oxide composite aerogels fabricated by supercritical CO2 technology: characterization and applications 

Borrás Caballero, Alejandro (Date of defense: 2022-11-04)

Durant les darreres dècades, la ciència de materials ha viscut una època daurada, amb l’aparició dels nanomaterials i, en especial, a causa dels nanomaterials porosos. S’està realitzant molta tasca d’investigació i ...

Engineering Stöber Silica Nanoparticles: Insights into the Growth Mechanism and Development of Silica-Based Nanostructures for Multimodal Imaging 

Moriones Botero, Oscar Hernando (Date of defense: 2022-10-28)

Aprofitant l’experiència del grup Inorganic Nanoparticles (ING) de l’ICN2, que té com a gran expertesa en la producció de nanopartícules col·loïdals altament monodisperses, aquesta tesi té com a objectiu fabricar una ...

Development of novel biobased thermoplastic polyurethanes containing 2,5-furandicarboxylic acid polyesters 

Garcia Martos, Daniel (Date of defense: 2022-10-27)

Aquesta tesi doctoral descriu la síntesi i caracterització d’una nova família de biopoliuretans termoplàstics basats en polièsters d’àcid 2,5-furandicarboxílic, amb l’objectiu de produir materials amb una baixa empremta ...

El paradigma dels metal·lacarborans: ús dels clústers en tractaments de càncer, contra bacteris resistents i en catàlisi verda 

Nuez Martínez, Miquel (Date of defense: 2022-11-25)

Aquesta tesi doctoral consta de 4 capítols comptant la introducció (Cap. 1), els resultats d’aquesta tesi que s’han distribuït en 2 capítols (Cap. 2 i Cap.3) i conclusions (Cap. 4). Els resultats obtinguts en els capítols ...

Novel methods for the detection of exosomes as biomarkers for non-communicable diseases 

Pallarès Rusiñol, Arnau (Date of defense: 2022-11-04)

En aquesta tesi doctoral es presenta el desenvolupament de noves eines per al diagnòstic precoç i el seguiment de malalties no transmissibles. Tot i que existeixen metodologies d’alt rendiment disponibles al mercat per ...

Electronic tongues based on electropolymerized molecularly imprinted polymers for pharmaceutical analysis 

Wang, Mingyue (Date of defense: 2022-09-21)

En les darreres dècades, atès que el creixent ús de fàrmacs pel tractament de diverses malalties contribueix a la millora progressiva de la qualitat de vida de l'ésser humà, l'anàlisi farmacèutica s'ha considerat un afer ...

Rational Design and Synthesis of Water Stable Metal-organic Frameworks Using meta-carborane based Bidentate Ligands and Their Singularity-driven Applications 

Li, Zhen (Date of defense: 2022-09-23)

Aquest treball de Tesi està dedicat a la síntesi de lligands basats en la unitat meta-carborà, per a construcció racional d'una sèrie de MOF funcionals i així explorar les aplicacions derivades de les propietats dels ...

Aplicación de la espectroscopia vibracional como técnica de control en la industria farmacéutica 

Puig Bertotto, Judit (Date of defense: 2022-09-12)

En aquesta Tesi Doctoral s'han desenvolupat mètodes d'anàlisis basats en l'espectroscòpia en l'infraroig proper (NIR) i en l'espectroscòpia Raman per la seva aplicació en la indústria farmacèutica. En aquesta indústria, ...

Progresses in new carbon platforms: graphene and carbon dots 

Bonet San Emeterio, Marta (Date of defense: 2022-04-21)

En els últims anys s’han desenvolupat diferents estratègies per l’anàlisi eficaç i ràpid de múltiples mostres. Per tal de millorar les propostes actuals, els investigadors tracten el problema des de diferents punts de ...

Estudio electroquímico de derivados de polibenzoxazina: entrecruzamiento y electrocromismo 

Gascó Catalán, Carolina (Date of defense: 2022-04-22)

La present tesis doctoral descriu les estratègies dutes a terme per a produir un entrecreuament electroinduit de cadenes polimèriques en polibenzoxazinas electroactives mitjançant enllaços covalents. Aquest procés te com ...

Self-Assembly of Colloidal Metal-Organic Framework Particles into Multidimensional Superstructures 

Liu, Yang (Date of defense: 2022-06-21)

La present Tesi Doctoral ha tingut com a objectiu investigar el potencial dels Metall-Organic Frameworks (MOFs) com a font de partícules polièdriques per ser acoblades i donar lloc a una nova generació de materials ...

Halide Perovskite Solar Cells: Strategies for High Stability 

Pereyra Marina, José Carlos (Date of defense: 2022-06-03)

Entre les tecnologies fotovoltaiques emergents més avançades, les cel·les solars de perovskita d’halur (PSC) han evolucionat significativament en tant sols uns pocs anys, aconseguint eficiències de conversió d’energia ...

Updating the current dichotomic “I” classification of metallothioneins to a new “Y” setting: Differentiation between genuine Zn- and Cd-thioneins 

García-Risco Aguado, Mario (Date of defense: 2022-04-07)

La classificació de proteïnes és una eina útil per caracteritzar proteïnes acabades de descobrir. En comparar la seva estructura tridimensional amb altres proteïnes ben caracteritzades, se’n pot inferir la seva funció. No ...

Metallosurfactants and drug delivery systems for biomedical applications 

Garcia Ortega, Glòria (Date of defense: 2022-07-15)

Un gran nombre de fàrmacs basats en platí són utilitzats com a agents antineoplàstics per al tractament de diversos càncers. Tot i això, els efectes adversos relacionats amb aquest tipus de teràpies crea la necessitat de ...

Design and optimisation of new microfluidic devices for biological sample extraction systems 

Santigosa Murillo, Elia (Date of defense: 2022-04-29)

El tractament de mostres és una etapa fonamental en el procés analític especialment en la determinació de compostos de baixa concentració en matrius complexes, a causa de la presència de substàncies majoritàries que ...

More