Análisis del régimen jurídico del canis lupus signatus en la Península Ibérica 

  López Berral, Andrés Eugenio (Date of defense: 2022-05-04)

  El canis lupus signatus en la Península Ibèrica, el llop ibèric, és una espècie que sempre ha estat sotmesa a molta conflictivitat tant social com jurídica. Se sostenia en una regulació que no s'ajustava a la legalitat ...

  Calidad del aire y ciudad inteligente (Smart city). La protección de la calidad del aire como motor del desarrollo urbano sostenible 

  Faccioli, Carlotta (Date of defense: 2019-11-15)

  La investigació “Qualitat de l'aire i ciutat intel·ligent (Smart city. La protecció de la qualitat de l'aire com a motor del desenvolupament urbà sostenible.)”, pretén analitzar el procés evolutiu de l'emergent model de ...

  El derecho al uso privativo de las aguas en España y Chile. Un estudio de derecho comparado 

  Riquelme Salazar, Carolina de Lourdes (Date of defense: 2013-10-07)

  Esta tesis doctoral tiene por objeto, en primer lugar, tal como se infiere de su título, el análisis del derecho al uso privativo de las aguas y su configuración como un derecho real de aprovechamiento en los ordenamientos ...

  El marco facilitador de la adaptación al cambio climático en méxico. Propuestas desde las políticas públicas y el derecho 

  Ascencio Serrato, Stephanie Victoria (Date of defense: 2019-03-01)

  El canvi climàtic representa un dels majors reptes ambientals de l'actualitat, amb implicacions socials, econòmiques, distributives, polítiques i jurídiques, que amenaça la vida, la seguretat i el futur del planeta. Els ...

  El futuro de las policías locales: análisis normativo, jurisprudencial, y estudio de caso de las policías locales de la provincia de Tarragona 

  Fernández Sánchez, Pedro (Date of defense: 2016-04-15)

  El present estudi aborda l'anàlisi i possibilitats de futur dels Cossos locals de seguretat, els quals pateixen certes problemàtiques. Unes relacionades amb la seva Coordinació, tant entre elles, com entre aquestes amb la ...

  La "publificació"de les "urbanitzacions particulars" històriques 

  Martínez Deó, Jacobo (Date of defense: 2018-07-30)

  El terme “urbanització” no ha estat mai objecte de definició positiva, i el seu ús —àdhuc normatiu— com si es tractés d’una existent institució juridicoadministrativa resulta imprecís, donant lloc a ambivalències i a ...

  La implantació de l’energia eòlica terrestre a Catalunya 

  Gifreu Font, Antoni (Date of defense: 2017-09-21)

  Aquesta obra és un monogràfic sobre la implantació de l'energia eòlica a Catalunya, un país on aquesta tecnologia no s’ha desenvolupat com s’esperava. A grans trets l’estudi té com a objectiu: explicar com funciona la ...

  La protección de los derechos colectivos en las relaciones laborales especiales 

  Rodríguez Sánchez, Rosa (Date of defense: 2004-07-14)

  La tesis tiene por objeto analizar, desde el punto de vista jurídico, los derechos colectivos o sindicales de los trabajadores vinculados con el empresario a través de una relación laboral especial.<br/>La finalidad de tal ...

  Les centrals de contractació com a mecanismes de racionalització tècnica de la contractació pública a l'àmbit supralocal 

  Juncosa Vidal, M.Carme (Date of defense: 2016-07-06)

  En un context en el que sembla fomentar-se l’externalització dels serveis públics, la introducció de valors propis de l’empresa privada al sector públic i en el qual, al mateix temps, s’aposta per vincular la contractació ...

  Los derechos de los pueblos indígenas ante la explotación petrolera del Yasuní-ITT 

  San Lucas Ceballos, Malka Andrea (Date of defense: 2015-12-04)

  El Yasuní, és l'àrea protegida més gran de l'Equador continental i una de les zones de major diversitat genètica del planeta. A més, és la llar de diversos pobles indígenes, entre ells pobles en aïllament voluntari. Així ...

  Minoría de edad y delincuencia sexual: consecuencias jurídicas aplicables a menores que cometen delitos contra la libertad e indemnidad sexual 

  Sancho Conde, Tatiana (Date of defense: 2020-09-16)

  Aquest treball aborda l'estudi de les conseqüències jurídiques aplicables als menors que cometen delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, amb la finalitat de poder reflexionar sobre la necessitat, idoneïtat i ...

  Situazioni di fatto e tutela del diritto all'abitazione 

  Dinisi, Alessandro (Date of defense: 2020-09-15)

  En els països de dret civil, els estudis jurídics solen analitzar els drets de propietat i la possessio en termes patrimonials, sense tenir en compte els interessos no pecuniaris implicats en el gaudi d'alguns tipus ...