Departament de Química Analítica i Química Orgànica

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Evaluation of novel mixed-mode ion-exchange materials to address environmental analytical problems 

Nadal Lozano, Joan Carles (Date of defense: 2023-04-20)

Actualment, és necessari determinar contaminants orgànics emergents en mostres ambientals a causa del seu ús generalitzat i dels problemes de contaminació que provoquen en el medi ambient. A causa dels diversos compostos ...

Water Splitting Electrocatalysts in Acidic Media: in the Search of Non-noble Metal Alternatives 

Yu, Jiahao (Date of defense: 2023-03-23)

L'electròlisi de membrana d'intercanvi de protons (PEM) és una tecnologia comercialment madura i sostenible per a la producció d'hidrogen en àcid, però la manca de materials basats en metalls no nobles tant a l'ànode com ...

Studies on Gold(I) Complexes: from Chiral Catalysts to Elusive Intermediates 

Pérez Jimeno, Alba Helena (Date of defense: 2023-03-10)

La incomparable habilitat de l'or(I) respecte a altres metalls de transició per a activar compostos insaturats ha causat un augment exponencial en el seu ús com a catalitzador de reaccions orgàniques. Això ha promogut ...

Photoredox catalysis mediated by transition metal complexes. Towards challenging organic reductions 

Pascual Gascón, David (Date of defense: 2023-02-22)

La catàlisi fotorredox utilitza llum com a font d’energia per a realitzar reaccions químiques que involucren processos de transferència d’electrons. A més, la implementació de l’aigua com a font d’equivalents d’hidrogen ...

Unweaving complex reactivity: graph-based tools to handle chemical reaction networks 

Garay Ruiz, Diego (Date of defense: 2023-02-10)

La informació a nivell molecular obtinguda mitjançant estudis "in silico" s’ha establert com una eina essencial per a la caracterització de mecanismes de reacció complexos. A més, l’aplicabilitat de la química computacional ...

Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks as single site catalysts for organic transformations 

Gutiérrez Victoriano, Luis (Date of defense: 2023-01-20)

Els Metal-Organic frameworks (MOFs) i Covalent Organic Frameworks (COFs) són nous tipus de materials porosos que han atret una gran atenció a causa de la seva combinació única de propietats: alta porositat, bona estabilitat ...

Forging sp3 Architectures via sp3 C−C Bond Cleavage and 1,2-Alkylboration Strategies 

Cong, Fei (Date of defense: 2023-01-16)

La creixent demanda d'estructures que contenen carbonis amb caràcter sp3 en el desenvolupament de fàrmacs, ha provocat que nous mètodes per construir enllaços entre carbonis sp3 hagin atret  un creixent interès per part ...

New Reactions in Metal-based and Enzymatic Catalysis 

Faraone, Adriana (Date of defense: 2023-01-10)

Aquesta tesi doctoral es proposa investigar noves funcions catalítiques a partir d'estratègies ben establertes en catàlisi asimètrica, amb l'objectiu de desenvolupar processos enantioselectius no convencionals des del punt ...

New Organic Electrochemical Sensing Platforms For The Point-Of-Need 

Ait Yazza, Adil (Date of defense: 2022-12-22)

En els darrers anys, les eines de monitorització i diagnòstic de l'assistència sanitària, com ara el punt de necessitat (PON) i el punt d'atenció (POC) van ser testimonis d'una demanda creixent dels proveïdors sanitaris i ...

Interpretable models to explain Heterogeneous Catalysis 

Sabadell Rendón, Albert (Date of defense: 2022-12-12)

La descripció matemàtica dels experiments és la clau per a la optimització dels processos industrials. En particular, la modelització de processos catalítics des del nivell atòmic a reactors de mida real permet obtenir ...

Establishment of a fully automatized microfluidic platform for the screening and characterization of novel Hepatitis B virus capsid assembly modulators 

Vermes, Tamás (Date of defense: 2022-03-10)

El procés de descobriment de fàrmacs s'enfronta a importants desafiaments a causa de la constant disminució dels guanys per medicament atesa la disminució en les noves aprovacions de la FDA combinada amb el constant augment ...

Stereoselective synthesis of fluorinated glycoconjugates.Tuning physicochemical parameters for therapeutic drug development 

Bascuas Jiménez de Bagúes, Isabel (Date of defense: 2022-11-11)

Els glicòsids juguen un paper important en una gran varietat de processos biològics, com l'adhesió a cèl·lules, la immunitat, la inflamació, les interaccions hoste-patogen i la metàstasi del càncer. Tot i això, les ...

POMSimulator: A method for understanding the Multi-Equilibria and Self-Assembly Processes of Polyoxometalates 

Petrus Pérez, Enric (Date of defense: 2022-11-10)

En aquesta tesi hem desenvolupat POMSimulator, una novetat computacional mètode que prediu l'especiació aquosa d'oxocúmuls moleculars així com el mecanisme de formació. En el nostre primer treball nosaltres va provar ...

Catalytic transformations enabled by dual nickel-photoredox manifolds 

Higginson, Bradley (Date of defense: 2022-11-17)

La catàlisis metallafotoredox ha canviat dràsticament la perspectiva de la química orgànica sintètica. Així doncs, ha obert nombrosos camins per accedir a transformacions anteriorment difícils, oferint un nou enfocament ...

Excitation of organocatalytic intermediates and application in new radical processes 

Balletti, Matteo (Date of defense: 2022-10-10)

El treball que es presenta en aquesta tesi doctoral destaca l’ús d’intermediaris organocatalítics en estat excitat com una nova plataforma per generar radicals y el desenvolupament de noves transformacions radicals ...

Dynamic Covalent Capsules based on Calix[4]pyrrole Scaffolds 

Mirabella, Chiara Francesca Maria (Date of defense: 2022-09-13)

Aquesta tesi descriu l'assemblatge de caixes i càpsules moleculars basades en enllaços imina que tenen cavitats amb interiors polars. Investiguem l'autoassemblatge dinàmic assistit per una molècula que serveix de “plantilla” ...

Dithiocarbamates: new organic catalysts for the photochemical generation of radicals 

Spinnato, Davide (Date of defense: 2022-09-07)

En la meva tesis doctoral hem pres els anions dithiocarbamat i xantat com a organocatalitzadors per generar radicals sota condicions fotocatalítiques. Aquesta nova classe de catalitzadors ens ha sorprès en utilitzar ...

Nickel and Iron complexes for electrochemical reduction of protons and Carbon dioxide 

Jameei Moghaddam, Navid (Date of defense: 2022-09-09)

L'augment de la població mundial ha augmentat la demanda d'energia. Atès que els combustibles fòssils s'utilitzen àmpliament com a fonts d'energia principals, cremar-los té un efecte significatiu en el nostre medi ambient. ...

Síntesi de copolímers tribloc ABA derivats de fonts renovables basats en policarbonats 

Pérez Das Dores, Aarón (Date of defense: 2022-07-28)

Els policarbonats alifàtics (PCA), degut a la seva biodegradabilitat i biocompatibilitat, son especialment interessants per l’industria de l’embalatge i presenten múltiples aplicacions biomèdiques així com d’altres aplicacions ...

Development and Mechanistic Study of Well-defined Catalysts for the CO2 and H2O Reduction Reactions 

Fernández Martín, Sergio (Date of defense: 2022-07-13)

Aquesta tesi doctoral tracta sobre l'estudi dels mecanismes de reacció involucrats en la reducció de CO2 y H2O catalitzades per complexos de la primera sèrie de transició. Amb aquest objectiu, hem dut a terme estudis ...

More