Departament de Química Analítica i Química Orgànica

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Silver-Catalyzed Cascade Conversions of CO2 into Heterocycles 

Li, Xuetong (Date of defense: 2023-09-27)

Les reaccions catalítiques en cascada utilitzant CO2 com a reactiu han guanyat interès ja que poden conduir a estructures més complexes que s'assemblen a (parts de) compostos farmacèutics rellevants. Els processos en cascada ...

Evaluation of Beer Sensory Quality and Shelf Life Stability Using Multivariate Analysis Techniques 

De Lima E Silva, Ana Carolina (Date of defense: 2024-03-07)

La cervesa és una beguda alcohòlica fermentada produïda a partir d'aigua, ordi maltat, llúpol i llevat. Generalment, la qualitat i vida útil de la cervesa es determinen per la seva aparença, aroma, sabor i textura, i estan ...

Chiral Pyrrolidinyl-Biphenyl Phosphine Ligands in Gold(I) Catalysis 

Zuccarello, Giuseppe (Date of defense: 2020-06-22)

La catàlisi enantioselectiva amb or(I) és reconegudament un repte. La preferent coordinació lineal del metall situa al lligand quiral i al substrat en costats oposats, fent la inducció d’enantioselectivitat poc eficient. ...

Computationally Guided Exploration in Gold(I)-Catalysed Reactions 

García Padilla, Eduardo (Date of defense: 2023-11-17)

Aquesta Tesi Doctoral explora la catàlisi amb or(I). El manuscrit comprèn projectes en què s’analitzen patrons de reactivitat inusual, canvis de regio- i estereoselectivitat, transformacions selectives i sistemes bimetàl·lics, ...

Nickel/Copper Catalyzed C-C and C-N bond Formation Reactions to Forge sp3 Carbon Linkages 

Lyu, Xinyang (Date of defense: 2023-10-16)

Les reaccions de creuament catalitzades per metalls de transició s'han convertit en eines indispensables per a la forja de unions carboni-carboni i carboni-heteroàtom. Aquests enfocaments s'han aplicat àmpliament en la ...

New Platforms for Incorporation of Fluorine-Containing Motifs 

Yue, Wenjun (Date of defense: 2023-10-30)

L'estratègia de síntesi orgànica desenvolupada en aquesta tesi doctoral ofereix accés per incorporar diversos motius que contenen fluor a la columna vertebral orgànica mitjançant la catàlisi potoredox, la catàlisi de ...

Modelling of catalytic systems towards green fuels 

Morales Vidal, Jordi (Date of defense: 2023-10-10)

El creixement de la població global, l'augment insostenible de la demanda energètica i les emissions de CO2, ens obliguen a avançar cap a models socioeconòmics més respectuosos amb el medi ambient per contrarestar els ...

Ring-Opening of Cyclic Carbonates: From Fine Chemicals to CO2-based Polymers 

Ni, Jixiang (Date of defense: 2023-10-24)

L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral va ser el desenvolupament de les noves reaccions d'obertura d'anells de carbonats cíclics que actuen com a substrats. Els carbonats cíclics tenen una reactivitat única que ...

Discovery of new reaction modes in organic synthesis triggered by HFIP 

Zhang, Jiayu (Date of defense: 2023-10-19)

Aquesta tesi ha ampliat el repertori de funcions que l'1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol (HFIP) pot jugar en la síntesi orgànica, sense aprofitar modes de reacció sense precedents en transformacions sense metalls i catàlisi ...

Aryl-extended calix[4]pyrrole receptors with metal centers: organometallic receptors and metallo-macrocycles based on coordination bonds 

Rivoli, Andrea (Date of defense: 2023-10-25)

Aquesta tesi doctoral se centra en el disseny i la síntesi de calix[4]pirrols organometal·lics. També estudia l'impacte de les funcionalitats organometal·liques en les propietats de complexació. Es sintetitzen isómers ...

Synthesis of cyclopropenium cations by carbyne transfer catalysis and applications in novel cyclopropene syntheses 

Jeandin, Aliénor Celine Renee (Date of defense: 2023-10-27)

L'objectiu principal d'aquesta Tesi ha estat el descobriment i el desenvolupament de noves reaccions químiques que impliquen la transferència catalítica de carbins a alquins, i les aplicacions d'aquestes noves reaccions a ...

New photochemical methods for catalytic radical processes 

Zhou, Wei (Date of defense: 2023-10-13)

El treball realitzat en aquesta tesi doctoral ha posat de manifest com es poden utilitzar diferents varietats d'activació fotoquímica per generar radicals i dissenyar nous processos catalítics. Al capítol 11, es va ...

Atomistic Insights into Photocatalytic Mechanisms: Modeling Selected Processes with Density Functional Theory 

Nikačević, Pavle (Date of defense: 2023-09-26)

La creixent demanda mundial d'energia i l'impacte ambiental dels combustibles fòssils han augmentat la necessitat de solucions energètiques sostenibles. La fotocatàlisi ofereix una manera d'aprofitar l'energia solar per ...

Quantifying variability in grape and wine quality: a multivariate analysis perspective 

Schorn García, Daniel (Date of defense: 2023-09-06)

L’espectroscòpia d'infraroig (IR) és una tècnica analítica que proporciona una gran quantitat d'informació química de manera ràpida i no destructiva. Això ha impulsat la seva implementació en indústries (sobretot ...

Unravelling mechanistic underpinnings of organometallic nickel chemistry and applications into medicinal chemistry 

Odena Juan, Carlota (Date of defense: 2023-10-17)

El níquel, degut a les seves propietats químiques inherents, ofereix patrons de reactivitat versàtils alhora que és abundant a la Terra i més assequible que altres metalls nobles com el pal·ladi o el ròdium. A més, la ...

Novel applications of NIR spectroscopy for the optimization of monogastric animal diets 

Cruz Conesa, Andrés (Date of defense: 2023-09-27)

Per maximitzar la productivitat d'animals monogàstrics com a aus de corral i porcs i garantir una nutrició equilibrada és crucial conèixer la digestibilitat dels nutrients presents al pinso. Per obtenir aquesta informació ...

Progress in sustainability within the realm of designing new thermosetting materials 

Roig Gibert, Adrià (Date of defense: 2023-10-20)

Els materials termoestables, essencials en aplicacions que requereixen propietats mecàniques robustes com en automòbils i construcció, enfronten reptes en el seu reciclatge degut a la seva estructura irreversible, infusible ...

Uncovering the Mechanistic Scenarios of Nucleophilic Couplings in Cp*Co Systems 

López Resano, Sara (Date of defense: 2023-07-27)

El desenvolupament de metodologies sintètiques eficients per a la construcció de molècules complexes ha estat una àrea destacada d'investigació en les últimes dècades. L'activació selectiva dels enllaços C–H, promoguda ...

Reagents and methodologies for the introduction of thiofluoroalkyl and fluorosulfur motifs 

Bernús Pérez, Miguel (Date of defense: 2023-09-22)

Aquesta tesi es centra en el desenvolupament de reactius i metodologies per incorporar motius tiofluoroalquil i fluorosulfur. El treball es divideix en sis capítols: El primer capítol introdueix la importància de la ...

Functionalisation of sp3 C-O bonds and olefins enabled by nickel catalysis 

Talavera Codina, Laura (Date of defense: 2023-09-21)

En els darrers anys, la catàlisi de níquel ha guanyat un impuls considerable com a vehicle per permetre reaccions de formació d'enllaços amb una eficiència excepcional. Això es deu probablement a la facilitat amb què els ...

More