Departament de Gestió d'Empreses

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Determinantes del comportamiento del consumidor colaborativo desde la Teoría Descompuesta del Comportamiento Planificado. Un análisis comparativo entre plataformas de pago y de intercambio. 

Barrullas Bonet, Judit (Date of defense: 2023-07-17)

L'accelerat creixement de la digitalització ha propiciat l'auge de diferents plataformes d'allotjament turístic de curta durada amb objectius que difereixen entre elles, fet que ha generat la necessitat d'investigar sobre ...

Open Innovation and Competitive Advantage: The Roles of Organizational Strategy and Corporate Risk Management 

Musiello Neto, Francisco Eugênio (Date of defense: 2023-07-18)

Aquesta tesi es desenvolupa a partir de la premissa de que el model d'innovació oberta millora les capacitats innovadores de les empreses, influint en la gestió del risc empresarial, l’estratègia organitzativa i ...

Women and leadership: the case of women managers in Lebanon 

Shouman, Lina (Date of defense: 2023-05-16)

La present tesi doctoral pretén examinar alguns dels reptes que continuen dificultant l'avanç de les dones cap a rols de lideratge, per què algunes dones no accepten tenir una cap dona i si les subordinades dones sempre ...

Resource allocation as a conflicting claims problem 

Salekpay, Foroogh (Date of defense: 2023-05-10)

El problema de les reclamacions, també conegut com a problema de fallida, és un problema de racionalització en el qual s'assignen recursos en funció de les demandes o reclamacions individuals. Els recursos són insuficients ...

Firm value and performance analysis: Impact and implications of implementing sustainability initiatives for the airline industry 

Abdi, Yaghoub (Date of defense: 2022-12-15)

Aquesta tesi doctoral es basa en l'estudi de l'associació del valor de la signatura empresarial, el rendiment financer (FP, sigles en anglès) i les iniciatives de sostenibilitat aplicades a la indústria de transport aeri. ...

Electronic word-of-mouth (eWOM) and customer opinions in hospitality and tourism 

Muritala, Babajide Abubakr (Date of defense: 2022-09-16)

En l'era digital contemporània, el boca-orella electrònic dels clients és important a pràcticament totes les indústries orientades al client. És encara més important en el sector de l'hostaleria i el turisme, on es lloa ...

Collaborative Healthcare: Understanding its Meanings from different Agents 

Maghsoudi, Tahereh (Date of defense: 2022-06-21)

Aquesta tesis es centra en l’estudi del concepte d’assistència sanitària col•laborativa. El sistema de provisió d’assistència sanitària involucra diferents parts i agents que pretenen proporcionar serveis per promoure, ...

Motivación y segmentación de la demanda del turismo costero y marino 

Carvache Franco, Wilmer (Date of defense: 2022-06-27)

Aquesta tesi doctoral se centra en l'estudi de destinacions turístiques amb característiques costaneres i marines per investigar la demanda dels turistes des de les perspectives de les seves motivacions i segmentació. Per ...

Bankruptcy prediction analysis: application of altman z-score approach in airline industry 

Shi, Yin (Date of defense: 2022-01-14)

La predicció de fallides va reunir un interès creixent en la investigació des de 1968, quan Altman va introduir el model innovador de predicció de fallides: Altman Z-score. El transport aeri va ser una de les indústries ...

Geoeconomic Capabilities Implementation: A Contemporary Geo-Strategy For International Primacy (Case of China) 

AL Khawly, Nehme (Date of defense: 2021-07-09)

A més del canvi de poder econòmic i financer dels països occidentals a orientals, un canvi de geopolítica a geoeconomia està redefinint les geoestratègies dels estats. La tesi tracta sobre com s'està aplicant la geoeconomia ...

Urban practices and social narratives in the sharing city. The construction of imaginaries from the new communities of sharing 

Sánchez Vergara, José Ignacio (Date of defense: 2021-07-15)

Aquesta tesi doctoral es centra en l'estudi interdisciplinari del concepte de sharing city (SC). L'objectiu general va ser explorar des de la gestió, els imaginaris que es creen en la SC a partir de les seves pràctiques ...

The role of top management in human resource management: a study in SMEs. El rol de la alta dirección en la gestión de recursos humanos: un estudio en pymes 

Boada Cuerva, Maria (Date of defense: 2021-05-14)

Tot i que l'alta direcció és concebuda en la literatura com un stakeholder important en la funció de RRHH, hi ha una important manca d'atenció acadèmica en relació amb el paper que exerceix com a agent actiu en tots els ...

MODELOS MULTISECTORIALES PARA EL ANÁLISIS DE LA BIOECONOMÍA EN ESPAÑA 

Ferreira Gregorio, Valeria (Date of defense: 2021-02-04)

Aquesta tesi s'enfoca en la bioeconomia a Espanya. L'objectiu és analitzar la contribució de cada producte de la bioeconomia i identificar aquells considerats estratègics en termes de generació de riquesa i ocupació. Per ...

Obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización - caso de estudio riesgo crediticio 

Jimbo Santana, Patricia Rosalia (Date of defense: 2020-07-14)

L'aportació central d'aquesta tesi és la definició d'un nou mètode denominat FRvarPSO (Fuzzy Rules variable Particle Swarm Oprmization) que genera un conjunt de regles de classificació difuses de fàcil interpretació, baixa ...

Robots, Cyborgs, and Humans. A Model of Consumer Behavior in Services: A Study in the Healthcare Services Sector 

Almahameed, Ala' Ali Mohammad (Date of defense: 2020-07-15)

La present tesi es basa en una investigació que proposa un ús futurista de l'robot i el cyborg com cirurgians oculars. El model desenvolupat investiga la intenció de l'consumidor per elegir cada cirurgià (és a dir: cirurgià ...

Análisis de los Factores Determinantes del Mobbing y su Incidencia en la República Dominicana 

Féliz Féliz, Margarita (Date of defense: 2019-11-25)

Les dues últimes dècades s'ha produït un increment del coneixement de l'assetjament psicològic, del seu abast i components. Féliz et al. (2018), indiquen que la mitjana d'estudis revisats situa l'existència de l'assetjament ...

Factores determinantes de la inversión extranjera directa y crecimiento económico : un análisis sectorial de los determinantes de atraccion de la ied en Marruecos. 

Karrouk El Maroufi, Younes (Date of defense: 2019-11-11)

La baixa volatilitat observada durant les diverses crisis financeres i la importància de les externalitats relacionades amb la simulació de les economies amfitriones ofereixen a la Inversió Directa Estrangera (IED) una ...

Aceptación Tecnológica de los Serious Games. El caso de Lego © Serious Play © 

Rodríguez López, Fernando (Date of defense: 2019-11-11)

La present tesi doctoral planteja la importància de validar nous sistemes d'aprenentatge basats, en sistemes Gamificados, i la seva acceptació com a tecnologia d'ús. Lego © Serious Play ©, (LSP), metodologia desenvolupada ...

Anàlisi de les empreses hoteleres en concurs de creditors i la predicció de la fallida empresarial 

Alvarez Ferrer, Antonio (Date of defense: 2020-01-24)

El primer objectiu d’aquest treball es identificar quins són els factors clau de èxit en el sector hoteler. Revisant la literatura s’han trobat referències relacionades amb l’esmentat sector i diferents factors que tenen ...

Transactional and transformational leadership styles: bibliometric review , relationship with adkar and kotter change models 

Mohamad Mouazen, Ali (Date of defense: 2019-11-19)

la seva tesi va tractar dos temes, el primer va incloure una revisió bibliomètrica detallada sobre publicacions d’estils de lideratge transaccional i transformatiu des del 2007 fins al 2018. Aquesta revisió va incloure ...

More