Arquitectura moderna mexicana en los años cincuenta

Author

Cuevas Martínez, Eric

Director

Rovira, Teresa (Rovira Llobera)

Date of defense

2002-09-06

ISBN

8468805750

Legal Deposit

B.52025-2002Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes Arquitectònics

Abstract

La tesi sorgeix de la constatació de que el projecte de la Ciutat Universitària de la UNAM suposa un abans i un després en la producció arquitectònica dels seus autors. <br/><br/>El desenvolupament de la investigació segueix aquest projecte com un gran "Laboratori Formal d'Arquitectura Moderna" en el qual es va propiciar la participació d'arquitectes de prestigi nacional. <br/><br/>El reconeixement del valor arquitectònic del conjunt d'obres que constitueixen la Ciutat Universitària em va portar a dur a terme una mirada retrospectiva de les obres dels inicis de la modernitat mexicana als anys vint, trenta i quaranta per així poder situar el meu tema d'estudi. Les obres dels cinquanta i algunes de començaments dels seixanta em van permetre demostrar la consolidació de la modernitat a Mèxic.<br/><br/>El capítol u planteja la hipòtesis de partida, plasma els objectius i deixa assentades les bases de la metodologia d'aquesta investigació.<br/><br/>En el capítol dos es fa un recorregut per l'obra dels protagonistes rellevats dels començaments de la modernitat mexicana, basant-me en els mitjans de difusió que la donaven a conèixer.<br/><br/>El capítol tres descriu las característiques del projecte de conjunt de la Citat Universitària de la UNAM;, des de les dades fonamentals del programa general, la descripció de les zones que ho integren i l'evolució de la planta de conjunt fins arribar al projecte definitiu de maig de 1952; el resultat és un paradigma de l'Arquitectura Moderna Mexicana dels anys cinquanta.<br/><br/>En el capítol quatre s'exposen les principals característiques dels edificis del conjunt universitari. Una selecció de cinc d'elles il·lustra els criteris formals que van donar sentit i consistència a l'obra de la Ciutat Universitària. L'estudi d'aquestes obres es fa a partir del projecte original de cadascun dels edificis, facilitats per la Direcció General d'Obres de la UNAM.<br/><br/>El capítol cinc ens dirigeix per u recorregut visual del treball dels autors de l'Arquitectura Moderna a Mèxic en el seu període madur i consolidat, just després d'haver dut a terme el projecte de la UNAM. Aquest capítol comprova la tesi sota criteris de l'Arquitectura Moderna referits a la Citat Universitària.<br/><br/>El capítol sis conclou el treball i obre la possibilitat d'explorar amb més profunditat diversos episodis de l'Arquitectura Moderna Mexicana del anys cinquanta. <br/><br/>Finalment en el capítol set es fa referència a les fonts d'investigació d'aquest treball.<br/> <br/>La tesi reconeix els criteris visuals que organitzen l'arquitectura posterior a la Ciutat Universitària. Aquests criteris arquitectònics van ser utilitzats pels arquitectes de la dècada dels anys cinquanta i els començaments dels anys seixanta i tenen identificada la seva referència en l'obra universitària que havien fet anteriorment.<br/><br/>Dintre dels objectius de la tesi esta el d'aprofundir en l'estudi d'un grup d'arquitectes que van exercir la seva professió en la mateixa època a Mèxic. Aquest grup va posar en pràctica els principis apresos de l'arquitectura europea. La tesi permetrà conèixer l'obra dels arquitectes del projecte de la Citat Universitària. Aquest projecte va aportar certs referents que van ajudar a la consolidació de l'Arquitectura Moderna Mexicana.


La tesis surge de la constatación de que el proyecto de la Ciudad Universitaria de la UNAM supone un antes y un después en la producción arquitectónica de sus autores. El desarrollo de la investigación sigue a este proyecto como un gran "Laboratorio Formal de Arquitectura Moderna" en el que se propició la participación de arquitectos de prestigio nacional. El reconocimiento del valor arquitectónico del conjunto de obras que constituyen la Ciudad Universitaria me condujo a llevar a cabo una mirada retrospectiva de las obras de los inicios de la modernidad mexicana de los años veinte, los treinta y los cuarenta para poder situar mi tema de estudio. Las obras de los cincuenta y algunas de los inicios de los sesenta me permitieron demostrar la consolidación de la modernidad en México. <br/><br/>El capítulo uno plantea la hipótesis de partida, plasma los objetivos y deja asentadas las bases de la metodología de ésta investigación. <br/><br/>En el capítulo dos se hace un recorrido por la obra de los protagonistas relevantes de los inicios de la modernidad mexicana, basándome en los medios de difusión que la daban a conocer. <br/><br/>El capítulo tres describe las características del Proyecto de Conjunto de la Ciudad Universitaria de la UNAM, desde los datos fundamentales del programa general, la descripción de las zonas que lo integran y la evolución de la Planta de Conjunto hasta llegar al proyecto definitivo de mayo de 1952, cuyo resultado es un paradigma de la Arquitectura Moderna Mexicana de los años cincuenta. <br/><br/>En el capítulo cuatro se exponen las principales características de los edificios del conjunto universitario con énfasis en una selección de cinco de ellos para ilustrar los criterios formales que dieron sentido y consistencia a la obra de la Ciudad Universitaria. El estudio de éstas obras se hace a partir del proyecto original de cada uno de los edificios, facilitado por la Dirección General de Obras de la UNAM. <br/><br/>El capítulo cinco nos dirige por un recorrido visual del trabajo de los autores de la Arquitectura <br/>Moderna en México en su período maduro y consolidado, justo después de haber llevado a cabo el proyecto de la UNAM. Éste capítulo comprueba la tesis bajo criterios de la Arquitectura Moderna referidos a la Ciudad Universitaria. <br/><br/>El capítulo seis concluye el trabajo y abre la posibilidad de explorar con mayor profundidad diversos episodios de la Arquitectura Moderna Mexicana de los años cincuenta. <br/><br/>Finalmente en el capítulo siete se mencionan las fuentes de investigación de éste trabajo.<br/><br/>La tesis reconoce los criterios visuales que organizan la arquitectura posterior a la Ciudad Universitaria. Estos criterios arquitectónicos fueron utilizados por los arquitectos de la década de los años cincuenta y los inicios de los sesenta y tienen identificado su referente en la obra universitaria que habían realizado con antelación.<br/><br/>Dentro de los objetivos de la tesis se incluye profundizar en el estudio de un grupo de arquitectos que ejercieron su profesión en la misma época en México. Este grupo puso en práctica los principios aprendidos de la arquitectura europea. La tesis permitirá dar a conocer la obra de los arquitectos del proyecto de la Ciudad Universitaria, el mismo que aportaría ciertos referentes que ayudaron a la consolidación de la Arquitectura Moderna Mexicana.


The thesis arises to confirm that the project of UNAM University City represents starting point of the former architectural work of their builders. The investigation's developments understand this project as a big "Formal Laboratory of Modern Architecture" in which took part prestigious national architects. The knowledge of the architectural value of whole works of a University City was the reason for looking back though the modern Mexican works in the beginning of twenties, thirties and forties. And by this way to set up my study topic in order to find the beginning of modern movement. After looking back I look ahead to the fifties and beginners sixties to confirm the consolidation of modernity in Mexico.<br/><br/>The first chapter establishes starting hypothesis, describes aims, and sets the methodology bases of this investigation.<br/><br/>The second chapter follows the work of important architects Mexican's modernity relying on the mass media of the period.<br/><br/>The third chapter describes the characteristics of the whole UNAM University City's project, the main trans of general scheme, the description of the different parts and the development of Whole Plan until the final project in may of 1952, which conclusion is a paradigm of Modern Mexican Architecture in the fifties.<br/> <br/>The forth chapter surveys the main building characteristics of the university whole by a selection of five. Though them is possible to explain the formal yardsticks for getting consistence and sense to University City work. The study is based on original documents of the project of each building. I'm grateful to " Dirección General de Obras de la UNAM" for the original ones.<br/><br/>The fifth chapter handles us though the work of some architects in a mature and consolidate period of modern Architecture, after the project of the UNAM. This chapter proves the thesis on yardsticks of Modern Architecture relatives to University City.<br/><br/>The sixth chapter is the conclusion of the work and opens the possibility of a deep study in several parts of Modern Mexican Architecture in the fifties.<br/><br/>Finally the seventh chapter shows the investigation's resources of this work.<br/><br/>The thesis shows the visual yardsticks that organise the later architecture than University City. Architects of fifties and beginning of the sixties used these architectural yardsticks and their bases are from the university work.<br/><br/>The thesis aim to deep inside of the study of a group of architects that were working in the same period in Mexico. This group used the bases learnt in European architecture. The thesis allows knowing the work of the architects, which worked in University City project, and doing so to explain the way of Modern Mexican Architecture got consolidation.

Keywords

ciutat universitaria UNAM; arquitectura moderna mexicana

Subjects

72 - Architecture

Knowledge Area

6201. Arquitectura

Documents

00PORTADA.pdf

4.578Mb

01CONTRAPORTADA.pdf

66.17Kb

02AGRADECIMIENTOS.pdf

48.84Kb

03INDICE.pdf

99.17Kb

04CAPITULO1.pdf

129.9Kb

05CAPITULO2_1.pdf

373.6Kb

06CAPITULO2_2.pdf

320.4Kb

07CAPITULO2_3.pdf

779.1Kb

08CAPITULO2_4.pdf

240.1Kb

09CAPITULO2_5.pdf

210.3Kb

10CAPITULO2_6.pdf

97.86Kb

11CAPITULO2_6.pdf

882.6Kb

12CAPITULO2_7.pdf

338.8Kb

13CAPITULO2_8.pdf

271.6Kb

14CAPITULO2_9.pdf

1.491Mb

15CAPITULO2_10.pdf

4.998Mb

16CAPITULO2_11.pdf

819.3Kb

17CAPITULO2_12.pdf

2.579Mb

18CAPITULO2_13.pdf

436.8Kb

19CAPITULO2_14.pdf

1.358Mb

20CAPITULO2_15.pdf

606.6Kb

21CAPITULO2_16.pdf

485.3Kb

22CAPITULO2_17.pdf

1.611Mb

23CAPITULO2_18.pdf

271.4Kb

24CAPITULO2_19.pdf

271.6Kb

25CAPITULO2_20.pdf

747.4Kb

26CAPITULO2_21.pdf

271.8Kb

27CAPITULO2_22.pdf

291.5Kb

28CAPITULO2_23.pdf

66.47Kb

29CAPITULO2_24.pdf

543.0Kb

30CAPITULO2_25.pdf

1.187Mb

31CAPITULO2_26.pdf

582.6Kb

32CAPITULO2_27.pdf

1005.Kb

33CAPITULO2_28.pdf

470.7Kb

34CAPITULO2_29.pdf

1.119Mb

35CAPITULO2_30.pdf

1.084Mb

36CAPITULO2_31.pdf

1.896Mb

37CAPITULO2_32.pdf

904.6Kb

38CAPITULO2_33.pdf

603.5Kb

39CAPITULO2_34.pdf

1012.Kb

40CAPITULO2_35.pdf

469.7Kb

41CAPITULO2_36.pdf

1.275Mb

42CAPITULO2_37.pdf

1.421Mb

43CAPITULO2_38.pdf

599.7Kb

44CAPITULO2_39.pdf

1008.Kb

45CAPITULO2_40.pdf

1.111Mb

46CAPITULO3_01.pdf

370.4Kb

47CAPITULO3_02.pdf

362.6Kb

48CAPITULO3_03.pdf

346.4Kb

49CAPITULO3_04.pdf

457.9Kb

50CAPITULO3_05.pdf

642.3Kb

51CAPITULO3_06.pdf

814.1Kb

52CAPITULO3_07.pdf

457.8Kb

53CAPITULO3_08.pdf

444.6Kb

54CAPITULO3_09.pdf

444.7Kb

55CAPITULO3_10.pdf

556.1Kb

56CAPITULO3_11.pdf

5.598Mb

57CAPITULO3_12.pdf

273.8Kb

58CAPITULO3_13.pdf

101.1Kb

59CAPITULO3_14.pdf

548.8Kb

60CAPITULO3_15.pdf

3.507Mb

61CAPITULO3_16.pdf

3.242Mb

62CAPITULO3_17.pdf

424.4Kb

63CAPITULO3_18.pdf

1.145Mb

64CAPITULO3_19.pdf

493.7Kb

65CAPITULO3_20.pdf

855.0Kb

66CAPITULO3_21.pdf

687.7Kb

67CAPITULO3_22.pdf

458.3Kb

68CAPITULO3_23.pdf

472.2Kb

69CAPITULO4_01.pdf

3.603Mb

70CAPITULO4_02.pdf

6.240Mb

71CAPITULO4_03.pdf

2.461Mb

72CAPITULO4_04.pdf

797.4Kb

73CAPITULO4_05.pdf

2.810Mb

74CAPITULO4_06.pdf

5.786Mb

75CAPITULO4_07.pdf

5.786Mb

76CAPITULO4_08.pdf

7.409Mb

77CAPITULO4_09.pdf

3.252Mb

78CAPITULO4_10.pdf

10.05Mb

79CAPITULO4_11.pdf

14.35Mb

80CAPITULO4_12.pdf

11.65Mb

81CAPITULO4_13.pdf

10.10Mb

82CAPITULO4_14.pdf

7.747Mb

83CAPITULO4_15.pdf

19.55Mb

84CAPITULO4_16.pdf

18.44Mb

85CAPITULO4_17.pdf

17.61Mb

86CAPITULO5_1.pdf

7.485Mb

87CAPITULO5_2.pdf

8.876Mb

88CAPITULO5_3.pdf

8.649Mb

89CAPITULO5_4.pdf

1.415Mb

90CAPITULO5_5.pdf

13.41Mb

91CAPITULO6.pdf

43.25Kb

92CAPITULO7_1.pdf

89.51Kb

93CAPITULO7_2.pdf

378.4Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)