Now showing items 21-40 of 65

  Integración cultural y actitud hacia el bilinguismo y la enseñanza bilingue inglés- español en los docentes de educación primaria, intermedia y secundaria del Condado de Ventura, California, Estados Unidos 

  Coromoto, Galvis (Date of defense: 2018-10-26)

  En aquest estudi s'analitzen les actituds cap al bilingüisme i l'ensenyament bilingüe anglès-espanyol en els docents d'educació primària, intermèdia i secundària del comtat californià de Ventura als Estats Units. La finalitat ...

  Revisión crítica y análisis glotopolítico del índice de importancia internacional de las lenguas y otros «alegres guarismos» de la demolingüística hispánica. 

  Pié Jahn, Guillermo (Date of defense: 2018-07-27)

  La tesi doctoral s'emmarca en la sociolingüística crítica i l'estudi de les ideologies lingüístiques. Té un component mixt quantitatiu-qualitatiu. La part quantitativa comprèn una revisió cronològica dels recomptes ...

  La enseñanza del léxico español del fútbol a estudiantes chinos de ELE 

  Ji, Ran (Date of defense: 2017-11-23)

  En aquesta tesi em plantejo com a objectiu últim elaborar una proposta de materials didàctics centrats en el lèxic del futbol per a estudiants xinesos d'ELE (Espanyol com a Llengua Estrangera) interessats a desenvolupar ...

  Aplicación del enfoque orientado a la acción en el diseño de materiales de enseñanza de cultura para fines profesionales: el caso turco-español, español-turco 

  Agdanli, Aslihan (Date of defense: 2016-02-08)

  L’objectiu principal d’aquesta tesi es posar les bases d’una proposta de materials didàctics complementaris sobre cultura, corresponents al nivell B2-C1 del MCER (2002), que afavoreixin el desenvolupament de la competència ...

  Hacia una enseñanza interaccionista del español en el Camerún francófono: propuesta de materiales complementarios de nivel a (según el MCER) para la enseñanza secundaria 

  Mbede Ambassa, Luc Bonaventure (Date of defense: 2016-07-06)

  La finalitat d'aquesta investigació és proposar un recurs didàctic de l'espanyol com a llengua estrangera en la concepció interaccionista de l'aprenentatge. Va destinat a un context escolaritzat en el qual el programa ...

  La gramática en la enseñanza de la lengua española como l2 desde un tratamiento integrado de lenguas y un enfoque basado en tareas en la educación secundaria obligatoria 

  Tena Subirats, Marta (Date of defense: 2017-05-30)

  La convivència de la llengua catalana i l’espanyola en els centres de Secundària de Catalunya, tant a les aules com fora d’aquestes, fa necessària la reflexió sobre la metodologia i els recursos que s’usen a les classes ...

  La vida i la mort a Vila-seca i Salou al segle XVIII 

  Sirvent Díaz, Enric (Date of defense: 2017-06-05)

  Aquesta tesi ha estat realitzada amb el principal objectiu de buscar i desgranar la informació sanitària existent a la població de Vila-seca i Salou durant la totalitat del segle XVIII, així com detallar els professionals ...

  Propuesta para un diccionario cultural bilingüe (español-chino-español) 

  Luan, Yun (Date of defense: 2017-03-10)

  Aquesta tesi doctoral, dedicada al tractament de les paraules culturals en diccionaris bilingües i a la creació d'un nou model de diccionari cultural bilingüe espanyol-xinès-espanyol, sorgeix de la necessitat de l'aprenentatge ...

  Franquisme i associacionisme a la Catalunya rural: El Priorat 1939-1959 

  Fortuño Bonet, Francesc (Date of defense: 2016-12-20)

  La present investigació analitza l’evolució que va tenir l’associacionisme durant la dictadura franquista, concretament entre els anys del que es coneix com a Primer Franquisme (1939-1959). Per fer-ho s’ha escollit com a ...

  Contexto de inmersión y aprendizaje lingüístico:estudio de caso de los alumnos chinos de la URV 

  Puig Ferré, Marco (Date of defense: 2016-06-20)

  El contexte que es desenvolupa amb la globalització està canviant l´escenari de les interaccions, tant en l´àmbit dels subjectes com de les institucions. Les universitats espanyoles ofereixen programes d´ensenyança ...

  Syntax-directed translations, tree transformations and bimorphisms 

  Tirnauca, Catalin Ionut (Date of defense: 2016-02-01)

  La traducció basada en la sintaxi va sorgir en l'àmbit de la traducció automàtica dels llenguatges naturals. Els sistemes han de modelar les transformacions d'arbres, reordenar parts d'oracions, ser simètrics i posseir ...

  Picture languages generated by splicing and assembling til·les 

  Sagaya Mary, Anthonath Roslin (Date of defense: 2016-02-01)

  Idiomes imatge generats per Empalme i Muntatge Rajoles. L'extensió de l'estudi de les llengües oficials sobre el cas string 2 idiomes dimensionals o idiomes imatge ha estat d'interès per molt temps per les seves vastes ...

  Rough approximations in varieties of regular languages 

  Martin Torres, Gabriela Susana (Date of defense: 2016-02-01)

  En aquest treball s'estudien aproximacions de llenguatges regulars per membres d'una varietat de llenguatges regulars donada. Es tracta d'aproximacions superiors o inferiors en el sentit de la teoria dels conjunts aproximats ...

  La construcción de la memoria y la consciencia histórica en la batalla de Chile 

  Arnal Lorenzo, Ariel Edgardo (Date of defense: 2015-09-18)

  David William Foster afirmava sobre La batalla de Xile: "Batalla és més la història del poble xilè i l'impacte en la consciència nacional dels esdeveniments dels setanta" que una història del govern de Salvador Allende. ...

  Learning automata with help. 

  Dediu, Adrian-Horia (Date of defense: 2015-05-14)

  Analitzem i proposem diverses versions millorades d’algorismes existents d'aprenentatge d’autòmats finits deterministes. Les nostres millores pertanyen a la categoria d'aprenentatge amb ajuda, amb l'objectiu d'accelerar o ...

  La enseñanza del francés y el español en Rumanía a partir de 1950: historia y metodología. Del método tradicional a la enseñanza por tareas 

  Tunsoiu, Luminita Felicia (Date of defense: 2014-09-16)

  El nostre estudi es basa essencialment en l'anàlisi de manuals, pel que considerem oportú, en primer lloc, fer un breu recorregut per les metodologies més importants utilitzades al llarg del temps. En el capítol dos hem ...

  Formación y desarrollo del léxico de la electricidad en español (siglos XVIII-XIX) 

  Moreno Villanueva, José Antonio (Date of defense: 2012-07-05)

  El objeto de esta investigación es el estudio de las vías de penetración, desarrollo y difusión en español del léxico relativo a la electricidad desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX a partir del ...

  Aspectos teóricos y metodológicos para la compilación de un diccionario combinatorio destinado a estudiantes de e/le 

  Ferrando Aramo, Verónica (Date of defense: 2012-05-31)

  El presente trabajo pretende contribuir, modestamente, a la investigación colocacional del español desde una perspectiva tanto teórica como práctica, voluntad que se manifiesta ya en el título: Aspectos teóricos y ...

  Complexity and modeling power of insertion-deletion systems 

  Krassovitskiy, Alexander (Date of defense: 2011-09-02)

  SISTEMAS DE INSERCIÓN Y BORRADO: COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD DE MODELADO El objetivo central de la tesis es el estudio de los sistemas de inserción y borrado y su capacidad computacional. Más concretamente, estudiamos algunos ...

  Las marcas de uso en el diccionario de la academia: evolución y estado actual 

  Garriga Escribano, Cecilio (Date of defense: 1993-09-21)

  Las marcas de uso son uno de los aspectos más controvertidos de la lexicografía ya que, aunque todos los autores reconocen su importancia, no existe una teoría establecida que guíe su presencia en la elaboración de ...