Profesores 2.0 en la universidad del siglo XXI. Criterios para la integración educativa de la web social en la universidad 

  Rodera Bermúdez, Ana María (Date of defense: 2012-06-25)

  Esta tesis tiene un doble objetivo, por un lado, analizar las acciones organizativas, de formación docente y de uso pedagógico de la web social desarrolladas en las universidades españolas. Por otro lado, avanzar criterios ...

  Enginyeria curricular del sistema d’ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita en els plans d’estudi TIC de la UOC 

  Marco Galindo, Maria Jesús (Date of defense: 2013-12-20)

  La importància de la competència comunicativa escrita per als professionals de l'àmbit TIC està àmpliament referida en la literatura científica, que deixa constància de les mancances de molts professionals a l'hora de ...

  Predicting International Critical Success Factors in e-learning: A comparison of four universities from China, Mexico, Spain and USA 

  Cortés Ordóñez, Armando (Date of defense: 2014-07-24)

  Aquest estudi identifica els factors que contribueixen a l'èxit en l'aprenentatge en línia en l'educació superior. L'estudi es va realitzar des de la perspectiva dels estudiants i dels professors. Es va utilitzar un model ...

  Identificación y evaluación de la función docente de consultoría en la Universitat Oberta de Catalunya: el caso del ‘Máster Universitario en Educacion y TIC (e-learning)’ 

  Llorens Cerdà, Francesc (Date of defense: 2014-12-11)

  La present tesi doctoral ha analitzat la funció docent de consultoria a la Universitat Oberta de Catalunya, per tal d'esbrinar si aquesta funció, tal com es concep teòricament i s'exerceix pràcticament, s'adequa als ...

  The transition ‘from student to researcher’ in the digital age: Exploring the affordances of emerging ecologies of the PhD e-researchers 

  Esposito, Antonella (Date of defense: 2014-12-22)

  This doctoral dissertation is concerned with an exploratory study on how emerging learning ecologies enabled by Web 2.0 and social web are affecting the self-organized practices and dispositions in the digital settings of ...

  Aprendizaje colaborativo en grupos virtuales. Relaciones entre condiciones, procesos y resultados de aprendizaje de estudiantes de educación superior en entornos virtuales 

  García Tamarit, Consuelo (Date of defense: 2015-01-26)

  Tradicionalment les investigacions sobre aprenentatge col·laboratiu en grups virtuals s'han posicionat des de dos concepcions divergents sobre l'aprenentatge, considerant-lo com adquisició de coneixement, un procés cognitiu ...

  Canvis en l'organització i la metodologia educativa lligats a la integració de les TIC a l'aula: el cas de les escoles Pies de Catalunya 

  Ferran Biera, Neus (Date of defense: 2015-07-21)

  La investigació se centra en la idea de canvi com a conseqüència de la integració de les TIC a les aules escolars en un conjunt d'escoles que tenen una identitat pròpia comuna. El quadrinomi organització, metodologia, ...

  Impact of adult students' time perspective on time-on-task and learning performance using game based learning 

  Usart Rodriguez, Mireia (Date of defense: 2016-03-03)

  The use of game-based learning (GBL) methodologies is increasing in online higher education in general, and in business education in particular, despite the small amount of research that exists on the effectiveness of these ...

  Hacia un modelo de calidad para cursos en-línea, masivos y abiertos (MOOC): Caso de un MOOC para el desarrollo profesional docente 

  Alemán de la Garza, Lorena Yadira (Date of defense: 2016-03-15)

  Els MOOC han desencadenat un debat global que en qüestiona la qualitat pedagògica. L’objectiu d’aquesta recerca és descriure un conjunt d’indicadors per a avaluar la qualitat dels MOOC que s’ofereixen com a estratègia per ...

  Les competències emprenedores en entorns virtuals d’aprenentatge: anàlisi de la seva eficàcia en els plans d’empresa de la UOC 

  Ferreras i Garcia, Raquel (Date of defense: 2017-05-15)

  L'objectiu de l'estudi és avaluar els efectes que té la creació de plans d'empresa sobre el desenvolupament de les competències emprenedores dels estudiants. Així, un dels principals propòsits d'aquesta tesi és aconseguir ...

  Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física a través de la colaboración docente 

  Monguillot Hernando, Meritxell (Date of defense: 2017-06-07)

  El problema de la recerca parteix de la descontextualització existent entre les pràctiques educatives escolars, les característiques i necessitats de la societat actual i la falta d'interès i motivació dels alumnes per ...

  Supporting seamless learning: Students' use of multiple devices in open and distance learning universities 

  Krull, Greig Emil (Date of defense: 2018-01-17)

  El propòsit d'aquesta tesi doctoral és entendre els hàbits i comportaments d'aprenentatge dels estudiants que utilitzen diferents dispositius per a aprendre amb la finalitat de determinar com duen a terme les activitats ...

  Socio-technical lifelong e-learning for the 21st Century: employability and empowerment 

  Martínez Cerdà, Juan Francisco (Date of defense: 2018-01-22)

  Aquesta recerca estudia la viabilitat d'una educació en línia basada en l'apoderament com a via per a la millora de l'ocupabilitat al segle XXI. Concretament, mitjançant una implementació de la teoria del capital humà ...

  Apropiación de las TIC en la infancia y su impacto en la comunidad: posibilidades y límites del modelo educativo Quinta Dimensión en un contexto de vulnerabilidad social en Uruguay 

  Da Silva Ramos, Mónica Elena (Date of defense: 2018-02-27)

  La recerca se centra en els processos d'apropiació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la infància a partir del desenvolupament del model educatiu i col·laboratiu Cinquena Dimensió (5D) en un ...

  Learner agency in online task-based language learning for spoken interaction 

  Knight, Janine (Date of defense: 2018-06-21)

  L'objectiu d'aquest estudi és explorar la relació entre el poder de decisió i d'acció de l'alumne (learner agency), els recursos en pantalla (botons de navegació, instruccions escrites per a tasques) i la creació de ...

  Oral language accuracy, corrective feedback and learner uptake in an online EFL course 

  Pineda Hoyos, Jorge Eduardo (Date of defense: 2019-01-01)

  Les eines tecnològiques han ampliat el ventall de possibilitats en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües i han generat moltes preguntes en professors i investigadors: quina és la millor manera d'integrar la tecnologia? ...

  Teachers informal collaboration through online participation to foster professional development / La col·laboració informal docent a través de la participació en xarxes i comunitats en línia per afavorir el desenvolupament professional 

  Macià Golobardes, Maria (Date of defense: 2019-02-22)

  Les comunitats i xarxes informals en línia ofereixen als docents la possibilitat de compartir aprenentatges de manera voluntària, reflexionar sobre la pràctica docent i rebre suport emocional. En aquesta tesi s'ha sistematitzat ...

  La implementació de les TIC en els centres d'ensenyament secundari de Catalunya: propostes d'organització i gestió a partir d'estudis de cas 

  Serarols Boada, Jordi (Date of defense: 2019-05-29)

  Aquesta tesi doctoral té com a objectius conèixer l'organització, la gestió i el rol de la direcció en la implementació de les TIC en centres madurs digitalment i elaborar propostes organitzatives i iniciatives d'actuacions ...

  El desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre amb el suport de les TIC. Estudi de cas múltiple a centres d'ensenyament secundari de Catalunya 

  Rocosa Alsina, Balbina (Date of defense: 2019-12-10)

  Es tracta d'una aproximació al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre (CAaA), com s'implementa i quin suport estratègic i metodològic hi aporten les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). És ...

  La integración de las Tecnologías Digitales en los centros educativos: actores y prácticas. Tres estudios de caso 

  Vázquez Gutiérrez, Maria Azucena (Date of defense: 2019-12-16)

  L'objectiu d'aquesta tesi és identificar factors susceptibles d'afavorir la integració de les tecnologies digitals en els centres educatius mitjançant l'anàlisi d'escenaris i pràctiques tot incorporant-hi la visió dels ...