Now showing items 154-173 of 1327

  Calidad de vida relacionada con la salud y resiliencia en militares españoles 

  Fúnez Ñacle, Manuel (Date of defense: 2018-06-26)

  Antecedents: La qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) és la percepció, per l'estat de salut actual, de la capacitat per a realitzar aquelles activitats importants per al individu. La resiliència és la capacitat ...

  Calidad de vida, cumplimiento terapéutico y bajas laborales en pacientes con cardiopatía isquémica 

  Català Tella, Nausica (Date of defense: 2016-01-22)

  La cardiopatia isquèmica en el nostre entorn és un problema de primera magnitud per l'elevada freqüència de la malaltia, el consum de recursos i la mortalitat que ocasiona. En el seguiment d'aquests pacients en atenció ...

  Calidad del tomate fresco cortado tratado por pulsos de luz (PL) 

  Valdivia Nájar, Carlos Guillermo (Date of defense: 2017-09-15)

  El tomàquet és una de les hortalisses més cultivades i amb molta importància econòmica al voltant del món. Tant l’alt valor nutritiu com la seva frescor han influït en la creixent demanda de tomàquet fresc tallat. No obstant ...

  Cambios de hábitos para conservar o mejorar la imagen personal y su impacto sobre el estado de salud en estudiantes universitarios de ciencias de la salud 

  Torner Benet, Ma.Teresa (Date of defense: 2016-01-12)

  Objectius: Determinar la percepció de la imatge corporal dels universitaris de ciències de la salut, el nivell de distorsió, els canvis d'hàbits per a conservar-la o millorar-la i l’impacte en l'estat nutricional. Mètodes: ...

  El canal de Aragón y Cataluña: gestación, construcción y puesta en explotación (1782-1940) 

  Mateu González, Josep Joan (Date of defense: 2015-12-16)

  Aquesta investigació es centra en reconstruir la història del Canal d’Aragó i Catalunya, inicialment denominat Canal de Tamarit de Llitera, des dels seus primers projectes fins la seva construcció i posada en funcionament ...

  Cancer and quality of life. Breast cancer overdiagnosis and design of an intervention to improve the quality of life of oncological patients in palliative care 

  Martínez Alonso, Montserrat (Date of defense: 2015-04-24)

  Early detection of breast cancer (BC) with mammography may cause overdiagnosis and overtreatment. In the other extreme, for advanced cancer patients in palliative care quality of life is the most important outcome. Our ...

  Capacidad de crecimiento de patógenos de transmisión alimentaria en manzana y melocotón mínimamente procesados y nuevas estrategias de intervención para mejorar su seguridad microbiológica 

  Alegre Vilas, Isabel (Date of defense: 2012-07-13)

  En els última anys s’ha popularitzat el consum de fruites i hortalisses mínimament processades o de IV gama ja que ofereixen al consumidor un producte fresc i saludable amb una presentació còmoda i atractiva que s’adapta ...

  Caracterització de la biologia dels fibroblasts cardíacs i la seva resposta a estrès cel·lular 

  Beà Tàrrega, Aida (Date of defense: 2021-02-05)

  Els fibroblasts cardíacs són els principals productors de la matriu extracel·lular que cohesiona la musculatura del cor, conferint-li les propietats ideals per transformar la contracció dels cardiomiòcits en el moviment ...

  Caracterització de les alteracions moleculars dels carcinomes basocel·lulars esporàdics 

  Aguayo Ortiz, Rafael (Date of defense: 2013-07-16)

  El carcinoma basocel•lular (CBC) és la neoplàsia més freqüent en l’ésser humà. La importància d’aquest tumor rau tant en la gran morbiditat que produeix com en l’enorme despesa sanitària que ocasiona als sistemes de salut ...

  Caracterització del teixit adipós en xais amb denominació específica ternasco de Aragón. Variacions segons la raça i la qualitat de la canal 

  Tor i Naudí, Marc (Date of defense: 1997-07-04)

  El principal objectiu d'aquesta Tesi Doctoral ha estat caracteritzar el teixit<br/>adipós del Temasco de Aragón determinant el repartiment, la distribució, el contingut<br/>en lípids totals i la composició dels mateixos. ...

  Caracterització fenotípica i assaig terapèutic en models murins transgènics d'atròfia muscular espinal 

  Dachs i Cabanas, Elisabet (Date of defense: 2012-06-19)

  L’atròfia muscular espinal (AME) és una malaltia d’origen genètic que afecta, majoritàriament a la població infantil. La malaltia cursa amb una mort de les motoneurones  i atròfia muscular. El gen implicat és el survival ...

  Caracterización agronómica, genética y composición química de una colección de variedades de esparceta 

  Demdoum, Samir (Date of defense: 2012-01-20)

  La esparceta (Onobrychis viciifolia Scop.) es una leguminosa forrajera tradicional en Europa, apreciada por los ganaderos por su apetecibilidad, alto valor nutritivo y no producir meteorismo en los animales. A pesar del ...

  Caracterización clínica, radiológica, pronóstica y del perfil de biomarcadores de los sujetos con ictus isquémico criptogénico no lacunar de mecanismo embólico 

  Molina Seguin, Jessica (Date of defense: 2019-01-14)

  Introducció: L’interés per conèixer les característiques dels pacients amb ictus criptogènic no llacunar de mecanisme embòlic (de l’anglès ESUS) ha crescut últimament desde que es disposa de fàrmacs més segurs pel tractament ...

  Caracterización de compuestos bioactivos y efecto de la aplicación de Pulsos Eléctricos de Moderada Intensidad de Campo en setas cultivadas en La Rioja 

  Mendiola Lanao, Mónica (Date of defense: 2017-07-21)

  L'objectiu principal de la present tesi doctoral va ser la caracterització de bolets cultivats a la Rioja, especialment pel que fa al seu contingut de compostos bioactius, i explorar l'efecte que podria tenir l'aplicació ...

  Caracterización de la respuesta a sequía e identificación de genes asociados al uso eficiente del agua (UEA) en portainjertos Prunus spp. 

  Bielsa Pérez, Beatriz (Date of defense: 2017-11-30)

  Un repte bàsic dels programes de millora de patrons és la combinació de toleràncies als estressos abiòtics en els nous híbrids interespecífics per tal d’obtenir patrons adaptats a un ampli rang de condicions edafoclimàtiques. ...

  Caracterización de la senescencia celular inducida por Sprouty: papel de p38 

  Anerillas Aljama, Carlos (Date of defense: 2019-01-18)

  Els membres de la família de proteïnes Sprouty han estat clàssicament descrits com a inhibidors de la senyalització iniciada pels receptors tirosina quinasa, sent per això reiteradament proposats com supressors tumorals. ...

  Caracterización de los antagonistas del receptor de muerte CD95/FAS/APO-1, FAIM y Lifeguard en el sistema nervioso 

  Segura Ginard, Miguel Francisco (Date of defense: 2006-05-02)

  La apoptosis es un mecanismo fisiológico que contribuye a regular el número de células de un organismo de tal forma que aquéllas que realizan funciones transitorias, que están lesionadas, o en exceso, serán eliminadas. ...

  Caracterización de los efectos de los inhibidores de las histona desacetilasas en líneas celulares de glioma 

  Cornago Protomártir, Marta (Date of defense: 2014-11-14)

  El glioblastoma multiforme es uno de los tumores humanos más agresivos y de peor pronóstico. Actualmente se están probando nuevos fármacos en la lucha contra este tipo de cáncer, entre los cuales se encuentran los inhibidores ...

  Caracterización de Phytophthora infestans y mejora genética para la resistencia en patata 

  Alor Romero, Néstor Alfredo (Date of defense: 2015-02-05)

  La caracterització de Phytophthora infestans, principal patogen de la patata, és d'importància per a la seguretat alimentària. Per això es van realitzar prospeccions en províncies altament productores d'Espanya obtenint ...