Análisis comparativo de las políticas energéticas de la Unión Europea y Chile, en el sector de la electricidad 

  Olivares Gallardo, Alberto (Date of defense: 2014-02-27)

  La tesis doctoral tiene por objeto el estudio de la energía desde una perspectiva jurídica. En particular, se lleva a cabo un estudio comparado de las políticas energéticas de la Unión Europea y Chile. Se plantea como ...

  Análisis del juicio monitorio. Propuestas de configuración legal para el nuevo procedimiento monitorio ecuatoriano 

  Bajaña Kittyle, César (Date of defense: 2022-03-17)

  La tècnica monitòria ha estat incorporada a l'ordenament jurídic equatorià, a través del procediment monitori, vigent des del 23 de maig de 2016 i previst al Codi Orgànic General de Processos (COGEP), aprovat el 26 d'abril ...

  Análisis del régimen jurídico del canis lupus signatus en la Península Ibérica 

  López Berral, Andrés Eugenio (Date of defense: 2022-05-04)

  El canis lupus signatus en la Península Ibèrica, el llop ibèric, és una espècie que sempre ha estat sotmesa a molta conflictivitat tant social com jurídica. Se sostenia en una regulació que no s'ajustava a la legalitat ...

  A aplicabilidade das normas constitucionais ambientais à luz dos ordenamentos brasileiro e português 

  Queiroz Caúla, Bleine (Date of defense: 2017-11-02)

  La tesi doctoral té com a principal objectiu l'anàlisi de l'aplicabilitat de les normes constitucionals ambientals i dels obstacles als quals s'enfronta la seva efectivitat. La investigació es circumscriu als ordenaments ...

  Calidad del aire y ciudad inteligente (Smart city). La protección de la calidad del aire como motor del desarrollo urbano sostenible 

  Faccioli, Carlotta (Date of defense: 2019-11-15)

  La investigació “Qualitat de l'aire i ciutat intel·ligent (Smart city. La protecció de la qualitat de l'aire com a motor del desenvolupament urbà sostenible.)”, pretén analitzar el procés evolutiu de l'emergent model de ...

  El comerç a l'ordenament jurídic espanyol: l’ Urbanisme comercial i la sostenibilitat urbana 

  Rodriguez Beas, Marina (Date of defense: 2013-12-17)

  Aquesta tesi doctoral té per objecte l’estudi del règim jurídic del comerç interior a l’ordenament jurídic espanyol. S’abasten les bases constitucional que incideixen en el comerç interior i les principals qüestions que ...

  La conflitivitat jurisdiccional en l'ordre contenciós administraçtiu entre administracions públiques. Una propostas de resolució de conflictes 

  Esteve Balagué, Francesc (Date of defense: 2023-07-07)

  El treball té per objecte l’establiment d’un instrument i la definició d’un procediment que permeti la resolució de litigis i controvèrsies entre diferents administracions públiques abans de la interposició d’un recurs ...

  Contornos possíveis das escolas de direito no Brasil: humanização do ensino do direito ambiental 

  Araújo De Holanda, Ana Paula (Date of defense: 2017-11-03)

  Amb la finalitat d’assolir la salvaguarda del medi ambient i restablir les relacions entre els éssers humans amb el seu entorn, la present tesi doctoral té com a objectiu principal investigar si l’educació ambiental ...

  La "Cultura" per il sistema produttivo. Alla ricerca di nuovi equilibri per una regolazione pubblica a vantaggio delle future generazioni. 

  Piconese, Alessandra (Date of defense: 2023-06-14)

  En el canviat context normatiu de donar resposta a una crisi sanitària amb aquesta aportació, hem optat per limitar l'observació al tema de la "Cultura", d'aquí el títol "Cultura" en el teixit productiu. L'objectiu és ...

  De la Idea de Justicia en un contexto de decrecimiento sobrevenido 

  Enríquez Sánchez, José María (Date of defense: 2022-12-20)

  S'estima que tant el canvi climàtic antropogènic com les diferents articulacions de l'acció pel clima està posant de manifest una anomalia històrica a la qual sembla que cal començar a adaptar-se: la d'una forçosa simplicitat ...

  Democracia ambiental: una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo tardío 

  Vilaseca Boixareu, Isabel (Date of defense: 2016-10-10)

  Aquesta tesi doctoral s'escriu en un context de crisi civilitzatòria marcat pels límits planetaris als quals s'enfronta el sistema capitalista mundial, amenaçant la supervivència de l'espècie humana. Oberta des dels anys ...

  Democracia y gobierno abierto: una nueva cultura administrativa 

  Carmona Garias, Silvia (Date of defense: 2017-10-11)

  Les Administracions públiques requereixen dur a terme un procés de modernització constant per adaptar-se a les canviants necessitats ciutadanes. El model de democràcia representativa tradicional no és suficient al panorama ...

  Development of Energy Sector in Iran in Light of Energy Trilemma. An Analysis of Legal and Policy Challenges 

  Masjedi, Mohammad Mohsen (Date of defense: 2020-04-30)

  La investigació científica demostra que l'escalfament de el sistema climàtic global és inequívoc. La concentració de diòxid de carboni i altres emissions de gasos d'efecte hivernacle és la causa principal de l'canvi actual ...

  El déficit de protección del conocimiento tradicional en el marco constitucional ecuatoriano: Democracia monista y persistencia de la colonialidad 

  Matos Jaqui, Ena (Date of defense: 2023-06-01)

  Aquesta tesi doctoral parteix d'una realitat social històrica excloent de l'Equador, com a resultat de l'estructura socioeconòmica i institucional desplegada en el marc de l'economia-món capitalista. En aquest context, el ...

  El derecho al uso privativo de las aguas en España y Chile. Un estudio de derecho comparado 

  Riquelme Salazar, Carolina de Lourdes (Date of defense: 2013-10-07)

  Esta tesis doctoral tiene por objeto, en primer lugar, tal como se infiere de su título, el análisis del derecho al uso privativo de las aguas y su configuración como un derecho real de aprovechamiento en los ordenamientos ...

  El derecho internacional de la inversión extranjera y el desarrollo sostenible 

  Martínez Hernández, Lorena (Date of defense: 2022-04-06)

  El dret internacional de la inversió estrangera (DIIE) s’emmarca de manera habitual com un règim necessari per a finançar el desenvolupament sostenible. No obstant això, aquest règim pot afectar l'espai regulador del que ...

  El dilema de la seguridad: riesgo, tecnología y garantía de suministro en el Derecho nuclear 

  Guirado Espinosa, Miguel Ángel (Date of defense: 2018-11-16)

  Per al sosteniment del model de benestar que la nostra societat assumeix cal, a més de l'ús creixent de recursos naturals, d'un desenvolupament tecnològic que ha tingut com a conseqüència l'aparició de riscos, la materialització ...

  El marc juridicoconstitucional de la política ambiental 

  Jaria Manzano, Jordi (Date of defense: 2004-04-16)

  La tesis doctoral pretende definir el marco jurídico que la Constitución construye para el desarrollo de la política ambiental. La protección del medio ambiente se considera como uno de los elementos fundamentales del ...

  El marco facilitador de la adaptación al cambio climático en méxico. Propuestas desde las políticas públicas y el derecho 

  Ascencio Serrato, Stephanie Victoria (Date of defense: 2019-03-01)

  El canvi climàtic representa un dels majors reptes ambientals de l'actualitat, amb implicacions socials, econòmiques, distributives, polítiques i jurídiques, que amenaça la vida, la seguretat i el futur del planeta. Els ...

  Estadios preliminares del contrato de trabajo y técnicas de selección de trabajadores. Análisis aplicado al caso de las pymes industriales innovadoras 

  Fernández García, Antonio (Date of defense: 2012-12-14)

  La tesis analiza los procesos de selección de personal en la empresa privada desde un punto de vista multidisciplinar (Derecho del trabajo, Sociología del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos) con el fin de ajustar las ...