Departament de Ciències Econòmiques i Socials

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU. Des que es va constituir com universitat privada l’any 2003, la UAO CEU ha apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió permanent entre professors i alumnes i en la implantació de metodologies docents innovadores.La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en que la internacionalització adquireix cada cop una importància més gran. A més de l’àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, la universitat posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves professionals i dels executius amb gran experiència, els seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, programes especialitzats i programes de doctorat, que completen una excel·lent proposta acadèmica.La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a l’estudiant una formació integral per poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes professionals i personals.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Abat Oliba CEU i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uao.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Un análisis del proceso de creación, transformación económica y resultados derivados de la adopción del euro (1995-2017) 

Guivernau Molina, Albert (Date of defense: 2021-10-05)

L'adopció de l'euro per un nodrit grup de països de la UE el 1999 va suposar una fita en el procés d'integració europea. Després de 20 anys des de l’adopció ja es pot disposar d’una mostra significativa per poder ...

Comportamiento del consumidor y compra por Impulso en tiendas físicas de moda rápida en España 

Gawior, Barbara (Date of defense: 2022-09-23)

Numerosos estudios señalan que distintas motivaciones disparan las compras por impulso, especialmente de productos como ropa, calzado, libros, música, alimentación o tecnología. El propósito de esta investigación es ...

La vigencia del modelo Kotter en la gestión del cambio: un análisis empírico 

Manzano García, Ignacio Juan (Date of defense: 2023-03-13)

Aquesta tesi doctoral analitza la vigència del model de gestió del canvi de Kotter (1996 i 2014) per validar la seva vigència partint dels vuit passos per al canvi efectiu, continuant amb la revisió a efectes de comparació ...

Desigualdad socioeconómica, revueltas sociales y cambios en los regímenes económicos vigentes. El caso de Argentina y Brasil 2003-2015 

González Celdrán, Débora (Date of defense: 2022-09-30)

Aquesta tesi doctoral pretén obtenir una visió del conjunt de la situació socioeconòmica argentina i brasilera des de l'any 2003, per comprendre millor quins han estat els factors comuns que han motivat el malestar social ...

Prácticas de excelencia en formación orientada a resultados : un estudio representativo de empresas del Ibex 35 

Ventosa Franqués, Juan Pablo, (Date of defense: 2017-06-26)

El propòsit de l’estudi consisteix en identificar millors practiques d’aplicació de la Formació com a eina amb impacte en objectius de negoci. Es comença realitzant una definició de formació orientada a resultats i es ...

Longevidad, nuevos retos y oportunidades para la dirección y el emprendimiento 

Solana Oliver, Joaquín, (Date of defense: 2017-06-21)

L’augment de l’esperança de vida és un dels assoliments del progrés de la humanitat, per aplicació dels avanços en diferents ciències i tècniques. Al mateix temps, es generalitzen taxes de natalitat decreixents, pràcticament ...

Las fiscalizaciones de gestión en el sector público. El Tribunal de Cuentas y los principios constitucionales de economía, eficiencia y eficacia 

Figuerola Sicart, Fernando, (Date of defense: 2017-05-17)

El Tribunal de Cuentas és un òrgan constitucional que té les funcions de fiscalització externa de la gestió econòmic-financera del Sector públic i del seu enjudiciament comptable. La Constitució Espanyola altrament predica ...

La lógica del don : una aproximación histórica, antropológica y económica aplicada a la empresa SEAT 

Torras Pastor-Cano, Rafael, (Date of defense: 2017-09-12)

Els dons, ens expliquen els historiadors, poden ser de l'estil "et dono perquè em donis" (clientelisme o intercanvi) o de l'estil "et dono perquè donis a altres" (cadena de favors). Els antropòlegs ens ensenyen quan res ...

La importancia de la responsabilidad social corporativa : propuesta de aplicación en el ámbito de las gestorías administrativas adscritas al COGAC 

Rello Condomines, Enric (Date of defense: 2017-07-27)

Aquesta investigació estudia l’abast de la responsabilitat social corporativa al camp dels despatxos professionals, incidint amb especial atenció al grau d’implantació a les Gestories Administratives adscrites al Col·legi ...

Nivel de formación financiera de los directivos de las pymes catalanas y su éxito empresarial en el decenio (2006-2015) 

Prats Salmurri, Federico, (Date of defense: 2017-07-26)

Aquest estudi examina la relació entre la formació financera dels directius catalans durant la dècada 2006-2015 i el rendiment de les empreses en que col.laboren, concluint sobre si hi ha alguna relació entre coneixements ...

Factores influyentes en el cambio generacional de las empresas familiares entre la 2a generación y la 3a generación 

Pavón, Manuel, 1960- (Date of defense: 2017-07-27)

En el camp de l'empresa familiar, l'estudi dels diferents factors que influeixen en els processos de transició i successió generacional han estat afrontats des de diferents perspectives i factors influents amb, especial ...

La gestión macroprudencial bancaria: una propuesta de tres modelos de previsión de riesgos 

Gisbert Mir, Alejandro, (Date of defense: 2017-09-28)

Aquesta tesi doctoral proposa tres models de risc per millorar la supervisió macroprudencial bancària. L'objectiu és crear una línia de defensa que permeti gestionar millor el risc sistèmic en el sistema financer internacional. ...

The emotional intelligence of the manager change management 

Navarrete Sanz, Pedro V., (Date of defense: 2017-09-06)

La gestió del canvi és una de les àrees de coneixement que ha tingut un desenvolupament més important en el món de la gestió de les organitzacions en les últimes tres dècades. A mesura que s'accelera el canvi en l'entorn ...

Impacto económico de los albergues de juventud en Cataluña y su papel como dinamizador turístico 

Maimi i Pou, Benet, (Date of defense: 2017-07-24)

La present tesis doctoral pretén analitzar l’Impacte Social i Econòmic dels Albergs de Juventut a Catalunya en els municipis rurals o semirurals. Aquest estudi parteix d’un primer marc teòric mitjançant un análisi dels ...

El Concepte d'economia del bé comú 

Guinjoan, Pere, (Date of defense: 2017-07-05)

Aquest treball exposa el contingut central de la filosofia moral i política de sant Tomàs d’Aquino, segons la interpretació que en fa John Finnis, per extreure’n un conjunt de set criteris (els “criteris Aquino-Finnis”), ...

El concepto de municipio turístico : implicaciones financieras y de desarrollo económico 

Cervera Itarte, Diego, (Date of defense: 2017-09-22)

El sector turístic ha anat evolucionant al llarg dels últims anys prenent una importància creixent en l'economia catalana. Segons l'Organització Mundial del Turisme les expectatives de creixement econòmic a mig i llarg ...

Rendimiento, resiliencia y agilidad de las cadenas de suministros : el caso de las compañias industriales japonesas (2003-2015) 

Calvo García, José Jorge, (Date of defense: 2017-05-11)

Memoria de la tesis doctoral sobre la perspectiva estratégica del supply chain management y el impacto de las crisis en las empresas. Presentamos los resultados de la investigación cuantitativa del rendimiento, resiliencia ...

La importància de la veu en la comunicació empresarial. Recerca de la veu més influent 

Casas Sanfeliu, Joaquim, (Date of defense: 2017-09-26)

En aquesta tesi doctoral es descriu inicialment una base teòrica de l'anatomia respiratòria on es detallen els diferents òrgans per on passa l’aire, tant de les vies circulatòries externes (la boca, el nas, la faringe i ...

La orientación al mercado y los resultados de la organización: influencia de los departamentos de marketing y ventas 

Lázaro Marcé, Juan (Date of defense: 2016-09-30)

La relació entre les funcions de vendes i màrqueting ha generat un considerable interès acadèmic en els darrers anys, centrant-se especialment en com es pot millorar la col·laboració entre ambdues. No obstant això, s'ha ...

ESG Audit: modelo de ráting para la ESG. Parametrización de la relación de la empresa con su entorno 

Martí i Masana, Guillem (Date of defense: 2016-07-08)

Aquest estudi proposa un model de ràting per valorar la relació de les empreses amb el seu entorn de manera objectiva, contrastable, quantificable i comparable. lnspirat en els models utilitzats per les agencies de ...

More