Departament de Filologies Romàniques

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

GLU - A Gradient Model for Language Universals. A Computational Revisitation of Greenberg Universals 

Brosa Rodríguez, Antoni (Date of defense: 2024-04-12)

Aquesta tesi doctoral se situa en l'àmbit de la tipologia lingüística i proposa un enfocament innovador per a classificar els universals tipològics, centrant-se en la presència d'excepcions. S'utilitza la lògica difusa ...

From White-Box Machine Learning to Fuzzy Logic for Automatic Gender Detection in Spanish Texts from Social Networks 

Morales Sánchez, Damián (Date of defense: 2023-07-11)

Aquesta dissertació, emmarcada en l'àmbit de la sociolingüística computacional, explora l'ús de variables sociolingüístiques en models computacionals basats en Intel·ligència Artificial per a la detecció automàtica del ...

Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe mediante un enfoque etnolingüístico comunitario en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües del cantón Otavalo, Imbabura, Ecuador 

Hernández Chacón, Ledys (Date of defense: 2023-04-25)

Aquesta tesi doctoral aborda la problemàtica de l'educació intercultural bilingüe en el context de les comunitats indígenes del cantó Otavalo, província Imbabura, Equador. El propòsit de la investigació ha estat enfortir ...

Impacto de la economía lingüística en la interpretación, comprensión y competencia comunicativa del estudiantado camerunés en clases de Grado (Licence) en lengua española 

Jupkep, Narcisse (Date of defense: 2023-02-28)

L’objectiu principal consisteix a demostrar la competencia dels estudiants en relació amb l’economia lingüística, la necessitat de reunir els procediments econòmics al voltant d’una materia al cicle de “Licence” en llengua ...

La correspondencia de los tiempos verbales en el proceso enseñanza-aprendizaje de ELE:un planteamiento sobre el método de gramática y su impacto en el aula del contexto camerunés 

Youmbi, Valéry (Date of defense: 2022-11-07)

La recerca desenvolupada en aquesta tesi doctoral intenta cercar a l’ensenyament i l’aprenentatge gramatical l’ enfocament més efectiu a l’aula i el que té millors resultats a l’aprenentatge. Investigar aquest enfocament ...

La fiesta como escena cultural subterránea de las revistas La Regla Rota y la PUSmoderna en la Ciudad de México 1985-1992 

Paredes Pacho, José Luis (Date of defense: 2022-10-14)

Aquesta investigació estudia la relació de les revistes La Regla Rota (1984-1987) i La PUSmoderna (1989-1997) amb les festes que organitzaven en un bar i en un fòrum cultural entre els anys 1985-1992. Les dues publicacions ...

Adaptación de manuales para la enseñanza de español como lengua extranjera al contexto de enseñanza chino: análisis y propuestas 

Li, Yin (Date of defense: 2022-10-14)

L´objectiu principal d´aquesta tesi és proporcionar a la comunitat docent d´espanyol com a llengua estrangera que treballa amb estudiants d´espanyol en el context xinès unes recomanacions per a la millora en l´adaptació ...

Tertulias dialógicas promotoras de nuevas masculinidades alternativas en educación primaria. Un análisis desde los actos comunicativos dialógicos para la prevención de la violencia de género. 

Canal Barbany, Josep Maria (Date of defense: 2022-07-25)

El present investigació mostra els resultats de l’aplicació de les Tertúlies Dialògiques a tres escoles de primària amb la finalitat d’analitar els efectes que té aquesta Actuació Educativa d’Èxit en les actituds dels ...

La enseñanza del subjuntivo español para los sinohablantes: propuestas didácticas como complemento a Español Moderno (2014) 

Wu, Yan (Date of defense: 2022-07-25)

El subjuntiu és un dels problemes clàssics de la gramàtica espanyola, sobretot, l’ensenyament-aprenentatge d’aquest mode verbal, atès que presenta algunes dificultats per als estudiants d’E/LE, així com també per als ...

Bases teóricas y metodológicas para la conceptualización de una herramienta lexicográfica con función operativa 

Huete García, Ángel (Date of defense: 2022-01-24)

En el context d'emergent necessitat de productes lexicogràfics en espanyol, l'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral és conceptualitzar una eina lexicogràfica en espanyol que cobreixi satisfactòriament les necessitats ...

Dificultades de los estudiantes turcos de español (nivel a1) en la adquisición y uso del artículo: propuesta de soluciones 

Celikler, Büsra (Date of defense: 2022-01-19)

Aquesta tesi doctoral se centra en les dificultats que experimenten els alumnes turcs d'espanyol en l'adquisició i ús de l'article en espanyol en el nivell A1 de l'MECR (2002) i busca solucions per millorar aquest procés. ...

La terminología de la economía en los medios de comunicación: estudio léxico, lexicográfico y propuesta de lemario para la elaboración de un diccionario económico para el gran público 

Piñol Martínez, Carolina (Date of defense: 2021-10-07)

L’objectiu principal d’aquesta tesi és establir un lemari que serveixi com a base per a la elaboració d’un diccionari d’economia dirigit al gran públic. Per a fer-ho, s’ha elaborat un corpus de vocabulari econòmic amb ...

Understanding hunter-gatherers behaviour through the macro-fractures analysis of lithic backed points 

Ruta, Giancarlo (Date of defense: 2021-05-26)

La aplicació d'una metodologia sòlida és premissa fonamental per obtenir informació fiable en cada investigació científica, i particularment en arqueologia prehistòrica, on fàcilment es cometen errors en nivell ...

Geological context of lithic industries in Delia-FiumeGrande valley, Santa Ninfa (TP): Hypothetic early human population in Sicily? 

Caracausi, Sandro (Date of defense: 2018-04-04)

El primer poblament humà a Sicília és un dels temes més debatuts en arqueologia i antropologia des del descobriment de les indústries lítiques atribuïdes al Paleolític Inferior-Mig a Sicília. En particular, les indústries ...

Els partits independents de caire municipalista a Cambrils: Des de la fi del franquisme fins als nostres dies 

Klein Bosquet, Oliver (Date of defense: 2020-09-18)

Des de la restauració democràtica a Espanya després de la mort del dictador, el General Francisco Franco, la població de Cambrils ha gaudit un nombre molt destacable de candidatures polítiques que es presentaven a les seves ...

Terminología del balonmano: estudio léxico, lexicográfico y propuesta de lemario para un diccionario de especialidad dirigido al gran público 

Martínez Schilling, Libertad (Date of defense: 2019-12-19)

La tesi, titulada Terminologia de l'handbol: estudi lèxic, lexicogràfic i proposta de lemari per a un diccionari d'especialitat, parteix de l’absència d’investigacions sobre handbol des del punt de vista lingüístic. Així, ...

La enseñanza del español para extranjeros en Venezuela: cuestiones léxicas 

Castillo Marengo, Lismary Cristina (Date of defense: 2019-11-21)

L'objectiu principal d'aquesta tesi és elaborar materials didàctics centrats específicament en el lèxic actual de l'espanyol veneçolà. La tesi està constituïda per onze capítols. Al primer capítol, exposo els objectius, ...

Los diccionarios bilingües en la enseñanza de español a sinohablantes: análisis y propuestas 

Li, Xue (Date of defense: 2019-12-14)

El present treball pretén indagar sobre com fan servir els alumnes sinohablantes de nivell inicial de la llengua espanyola el diccionari bilingüe per solucionar els problemes de producció i quines problemàtiques presenten ...

A Formal Characterization of Fuzzy Degrees of Grammaticality for Natural Language 

Torrens Urrutia, Adrià (Date of defense: 2019-05-09)

En aquesta tesis podem trobar un nou sistema que caracteritza formalment els graus difusos gramaticalitat en el llenguatge natural. Proposa la base d'una gramàtica difusa, les seves característiques, fórmules difuses i ...

Las paremias de la alimentación y la gastronomía en español: léxico y contenido metafórico 

Lyu, Xiaoxiao (Date of defense: 2019-10-16)

En les diferents llengües, aquests o expressions sorgeixen sobre la base d'una imatge concreta de la realitat, i la seva imatge reflecteix l'entorn geogràfic i social, les seves tradicions, els seus objectes més preuats, ...

More