Departament de Dret Públic

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

De la Idea de Justicia en un contexto de decrecimiento sobrevenido 

Enríquez Sánchez, José María (Date of defense: 2022-12-20)

S'estima que tant el canvi climàtic antropogènic com les diferents articulacions de l'acció pel clima està posant de manifest una anomalia històrica a la qual sembla que cal començar a adaptar-se: la d'una forçosa simplicitat ...

Los derechos humanos en la vivienda colaborativa 

Rodriguez Lievano, Maria Paula (Date of defense: 2023-02-17)

Les experiències d'habitatge col·laboratiu a Espanya, a través de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, s'han gestionat sota un marc regulador summament lleuger que condueix a un risc important de vulneració dels ...

Las inversiones sostenibles en el contexto del cambio climático y su rol para alcanzar la justicia global 

Sangama Suazo, Patricia Melissa (Date of defense: 2022-11-18)

Les inversions s'han erigit al llarg de la història sota el sistema-món capitalista en el qual el factor econòmic es prioritza per sobre d'altres qüestions. La preocupació pel medi ambient i els primers instruments que ...

Secret texts and cipherballots: secret suffrage and remote electronic voting 

Rodríguez Pérez, Adrián (Date of defense: 2022-09-15)

Una de les principals preocupacions sobre el vot telemàtic és com preservar el sufragi secret. La llista d’estudis que afirmen que el vot per Internet és incompatible amb el secret del vot és força extensa. Si bé estudis ...

La incidencia de los requisitos de especial trascendencia constitucional española y del perjuicio importante europeo en la protección de los derechos fundamentales 

Sopena González, Xavier (Date of defense: 2022-07-28)

El col·lapse provocat per l’èxit dels recursos ha obligat el legislador espanyol i europeu a endurir-ne els requisits d’ admissió. A partir de dos criteris indeterminats, el d’especial transcendència constitucional exigit ...

Legal Protection of the Atmosphere in International Law: Achievements and Lacunas 

Mahdiansadr, Motaharehsadat (Date of defense: 2021-05-21)

L’atmosfera es considera un element vital per a la supervivència de la humanitat i de tota la vida a la Terra. Per tant, la degradació atmosfèrica ha de ser una qüestió de gran preocupació per a tota la comunitat ...

El derecho internacional de la inversión extranjera y el desarrollo sostenible 

Martínez Hernández, Lorena (Date of defense: 2022-04-06)

El dret internacional de la inversió estrangera (DIIE) s’emmarca de manera habitual com un règim necessari per a finançar el desenvolupament sostenible. No obstant això, aquest règim pot afectar l'espai regulador del que ...

Análisis del régimen jurídico del canis lupus signatus en la Península Ibérica 

López Berral, Andrés Eugenio (Date of defense: 2022-05-04)

El canis lupus signatus en la Península Ibèrica, el llop ibèric, és una espècie que sempre ha estat sotmesa a molta conflictivitat tant social com jurídica. Se sostenia en una regulació que no s'ajustava a la legalitat ...

O dever do estado brasileiro usar as licitações e as contratações públicas para a promoção da ciência, tecnologia e inovação nacional 

Elias Reis, Luciano (Date of defense: 2020-04-15)

La tesi va investigar la possibilitat que l’estat brasiler utilitzés les licitacions i contractes públics com a instruments per dirigir i promoure la ciència, la tecnologia i la innovació nacionals. L’objectiu general era ...

Análisis del juicio monitorio. Propuestas de configuración legal para el nuevo procedimiento monitorio ecuatoriano 

Bajaña Kittyle, César (Date of defense: 2022-03-17)

La tècnica monitòria ha estat incorporada a l'ordenament jurídic equatorià, a través del procediment monitori, vigent des del 23 de maig de 2016 i previst al Codi Orgànic General de Processos (COGEP), aprovat el 26 d'abril ...

Hacia la ecologización del derecho en la conflictividad social. Estudio de caso (s) 

Arenas Ferro, Javier Francisco (Date of defense: 2021-10-22)

Aquesta tesi Doctoral aborda aspectes del problema de ductilitat i indeterminació del Dret en el marc de la crisi eco-social. En aquest context, actors amb diferents competències, capacitats i representació política acudeixen ...

You cannot be serious!: Crisis climática, autorización de proyectos carbono-intensivos y su control judicial 

Medici Colombo, Gastón Alejandro (Date of defense: 2021-10-14)

La Humanitat travessa un moment decisiu davant la crisi climàtica. La dècada dels vint troba a la societat global en una trajectòria de les seves emissions que excedirà, tard o d’hora, fins i tot els límits d’augment de ...

Justicia intergeneracional, Derecho y Litigio Climático 

De Armenteras Cabot, Marcos (Date of defense: 2021-07-13)

El canvi climàtic posa en risc la salvaguarda dels drets fonamentals a mitjà i llarg termini. Els inherents problemes de caràcter intergeneracional que provoca el canvi climàtic no han obtingut encara una resposta efectiva ...

Situazioni di fatto e tutela del diritto all'abitazione 

Dinisi, Alessandro (Date of defense: 2020-09-15)

En els països de dret civil, els estudis jurídics solen analitzar els drets de propietat i la possessio en termes patrimonials, sense tenir en compte els interessos no pecuniaris implicats en el gaudi d'alguns tipus ...

Los entes locales en la acción climática global: responsabilidades, retos y perspectivas jurídicas 

Presicce, Laura (Date of defense: 2021-05-19)

El canvi climàtic antropogènic constitueix un problema global de primer ordre i un dels grans reptes del segle XXI, també per al Dret. Malgrat el seu caràcter global i a la necessària acció internacional i nacional en ...

Democracia y gobierno abierto: una nueva cultura administrativa 

Carmona Garias, Silvia (Date of defense: 2017-10-11)

Les Administracions públiques requereixen dur a terme un procés de modernització constant per adaptar-se a les canviants necessitats ciutadanes. El model de democràcia representativa tradicional no és suficient al panorama ...

La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en el sistema penal español 

Lanaspa Mainz, David (Date of defense: 2021-02-19)

El present treball se centra en una pena privativa de drets com la privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors. La recerca es redreça a, en primer lloc, realitzar una anàlisi integral de la situació actual ...

Development of Energy Sector in Iran in Light of Energy Trilemma. An Analysis of Legal and Policy Challenges 

Masjedi, Mohammad Mohsen (Date of defense: 2020-04-30)

La investigació científica demostra que l'escalfament de el sistema climàtic global és inequívoc. La concentració de diòxid de carboni i altres emissions de gasos d'efecte hivernacle és la causa principal de l'canvi actual ...

Minoría de edad y delincuencia sexual: consecuencias jurídicas aplicables a menores que cometen delitos contra la libertad e indemnidad sexual 

Sancho Conde, Tatiana (Date of defense: 2020-09-16)

Aquest treball aborda l'estudi de les conseqüències jurídiques aplicables als menors que cometen delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, amb la finalitat de poder reflexionar sobre la necessitat, idoneïtat i ...

Sitios Naturales Sagrados en el Derecho Internacional: una mirada antropológica a la respuesta jurídica 

Basilio Sao Mateus, Jeronimo (Date of defense: 2020-07-14)

En la present tesi doctoral s'analitza el recent procés d'incorporació de la idea Llocs Naturals Sagrats (SNS) en diferents organismes internacionals, amb la finalitat inicial de mapar aquest procés. Una vegada realitzat ...

More